Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Platforma EPLAN zvyšuje efektivitu inženýrské práce

V čísle 6/2023 časopisu Automa jsme přinesli rozhovor s Petrem Pospíšilem, jednatelem společnosti EPLAN Software, s. r. o. Na něj nyní navazuje rozhovor s Patrikem Volhejnem, technickým ředitelem firmy.


Pane řediteli, hodně lidí si EPLAN stále spojuje s nástroji pro kreslení elektrických schémat nebo návrh rozváděčů, ale Platforma EPLAN zahrnuje mnohem více nástrojů. Můžete ji prosím stručně představit?

Máte pravdu, někteří zákazníci nás stále vnímají jen jako dodavatele nástrojů EPLAN Electric P8 nebo EPLAN Pro Panel. Tyto nástroje jsou však součástí ucelené a škálovatelné platformy, která nabízí mnohem více.

Platforma EPLAN je databázový objektově orientovaný systém, který zastřešuje jak elektrickou část, tak i návrhy pneumatických a hydraulických systémů, konstrukce rozváděčových skříní, P&ID a návrh kabelových svazků.

V rámci platformy EPLAN zákazníci využívají pokročilou metodiku projektování, kde přímo do svého projektu vkládají specifické elektrické prvky a zařízení. Platforma poté automaticky generuje jejich symbolické reprezentace a typizované schéma zapojení. Díky tomuto objektovému přístupu v projektování uživatelé platformy EPLAN výrazně redukují čas strávený zdlouhavým kreslením, což jim umožňuje efektivněji se soustředit na samotné projektování a optimalizaci jejich návrhů.

 

Obr. 1. Patrik Volhejn, technický ředitel firmy EPLAN Software, s. r. o.

 

Zvláštní důraz klademe na škálovatelnost platformy EPLAN. Po důkladné analýze specifických potřeb našich zákazníků jsme schopni dodat řešení na míru, které přesně odpovídá jejich aktuálním požadavkům. Tato flexibilita umožňuje zákazníkům efektivně využívat platformu pro široké spektrum projektových aplikací na oblasti elektrického inženýrství, pneumatiky, hydrauliky a dalších technických disciplín.

 

Řekl jste, že základem platformy EPLAN je databáze s daty komponent a zařízení. Odkud tato data pocházejí?

Základem systému EPLAN je interní databáze, do které zákazníci mohou importovat komponenty a zařízení z celosvětové databáze EPLAN Data Portal. Tento proces umožňuje postupné obohacování podnikové databáze, která se stává centrálním zdrojem informací pro celé elektro oddělení. Takto integrovaná databáze usnadňuje sdílení a využívání informací v rámci celého týmu, zvyšuje efektivitu práce a zaručuje konzistenci v projektování. Zahrnuje vše od typizovaných zapojení, která se automaticky vykreslují do schémat, až po detailní parametry a 3D modely zařízení.

 

Dá se datům v databázi EPLAN Data Portal důvěřovat? Kdo je za ně zodpovědný?

Data v databázi EPLAN Data Portal jsou poskytována přímo výrobci komponent, což zaručuje jejich technickou přesnost a aktuál­nost. Pro zvýšení důvěryhodnosti a kvality jsou data, která nesou logo EPLAN Data Standard, podrobena důkladným kontrolám. Toto označení znamená, že daná data splňují vysoké standardy kvality a přesnosti technických specifikací a kompatibility s EPLAN softwarovými nástroji. Díky tomu mohou uživatelé databáze EPLAN Data Portal využívat tato označená data s důvěrou, vědomi si, že prošla pečlivou kontrolou kvality a standardizací.

 

Platforma EPLAN má v podstatě každý rok novou verzi – v minulém rozhovoru jsme s panem Pospíšilem hovořili o verzi EPLAN Platforma 2024. Inovace jsou asi potřebné, ale co na to zákazníci? Mohou se spolehnout na kompatibilitu jednotlivých verzí?

Díky novému nástroji EPLAN eMANAGE jsme schopni převést projekt až o pět verzí zpět, což je závazek, který jsme učinili našim zákazníkům a který důsledně dodržujeme. V praxi to znamená, že projektanti, kteří pracují na aktuální verzi platformy EPLAN, mohou narazit na situace, kdy jejich zákazníci z určitých operativních nebo technických důvodů využívají starší verzi softwaru. V těchto případech je nezbytné, aby projektanti byli schopni poskytnout data ve formátu, který je kompatibilní s verzí softwaru používanou jejich zákazníky.

 

Když jsem se účastnil představení nové verze EPLAN Platforma 2024, hovořilo se o přechodu na novou úroveň inženýrské práce. Co si pod tím mám představit?

Jde především o rozšíření spolupráce mezi obory a využití synergií. V moderním průmyslu je obvyklé, že projektanti na jednom projektu spolupracují napříč firmami, napříč zeměmi a napříč obory. Tomu jdeme naproti cloudovými aplikacemi a službami, které jsou součástí platformy EPLAN. Díky nim mohou projektanti využívat tento styl práce naplno.

 

Jsou zákazníci, kteří mají z cloudu obavy a chtějí mít data, zvláště citlivá data o nových projektech, plně pod kontrolou. Máte pro ně nějaká řešení?

Ačkoliv nová verze platformy EPLAN může technicky fungovat i mimo cloudové prostředí, obvykle to nedoporučujeme. Důvodem je, že zákazníci, kteří se rozhodnou nevyužívat cloud, se tím sami omezují o řadu výhodných funkcí. Naší prioritou je ukázat jim, že obavy ohledně bezpečnosti dat v cloudu jsou neopodstatněné. Ve skutečnosti EPLAN využívá platformu Microsoft Azure, kde jsou data chráněna sofistikovanějšími způsoby než v mnoha podnikových databázích, a to jak před ztrátou, tak před zneužitím.

Navíc, stále více našich zákazníků patří mezi inovátory, kteří cloudové služby vy­užívají na maximum. Pro ně cloud nabízí nástroje pro efektivnější řešení nejen odborných výzev, ale například řešení nedostatku kvalifikovaných odborníků a konstruktérů.

Tento trend můžeme přirovnat k vývoji v bankovnictví. Přestože mnozí lidé původně měli obavy z internetového bankovnictví nebo platebních karet, dnes jsou tyto služby považovány za nezbytné. Samozřejmě, je důležité si být vědomi nutnosti bezpečného chování při jejich používání.

 

Jak funguje práce v cloudu v praxi? Jak se přidělují přístupová práva, aby se k datům v cloudu dostal jen ten, kdo se k nim dostat má, a aby například byl zrušen přístup těm, kdo už na projektu nepracují? To řeší EPLAN, nebo se o to musí zákazník postarat sám?

Projekt vzniká i ve verzi EPLAN Platforma 2024 tak, jak byli konstruktéři zvyklí. Co je navíc, to je cloudové rozhraní, které umožňuje projekt sdílet. Zabezpečení toho rozhraní je zajištěno systémem Microsoft Azure.

Co se týče přístupových práv, nastavují se v administrátorském rozhraní. Chce-li však zákazník jít hlouběji a používat například komplexní správu verzí v celém životním cyklu projektovaného zařízení, je lépe využít systémy, které jsou na to přímo určeny. V platformě EPLAN jsou k dispozici integrační rozhraní pro zavedené systémy PDM a PLM. Ve spolupráci s implementátory těchto nástrojů jsme potom schopni navrhnout řešení zákazníkovi na míru, včetně komplexního pokrytí změnového řízení a optimalizace firemních procesů.

 

Nemůže se stát, že v cloudu bude několik různých verzí s úpravami od různých autorů?

EPLAN Cloud je skvělý nástroj pro spolupráci a sdílení projektů, ale jeho primárním zaměřením není verzování dokumentů ve stylu PDM systémů. I když EPLAN Cloud neumožňuje pokročilé verzování jako specializované PDM systémy, poskytuje uživatelům efektivní způsoby, jak spravovat a sdílet své projekty a pracovat společně v reálném čase.

Ve scénářích, kde je potřeba detailní verzování dokumentů, doporučujeme EPLAN Cloud kombinovat s dalšími nástroji nebo systémy, které jsou speciálně určeny pro správu dat a verzí dokumentace. Tento přístup umožňuje využívat nejlepší z obou světů: výhody cloudové spolupráce a efektivity, kterou nabízí EPLAN Cloud, společně s pokročilým verzováním a správou dat, kterou poskytují specializované systémy.

 

Takže hlavní přínos verze EPLAN Platforma 2024 je v posílení možností využívat cloudové služby. Jaké další novinky byste uvedl?

Dlouho očekávanou novinkou je začlenění možnosti přidávání vlastních výpočetních funkcí do vlastností bloku, což umožňuje přímé ověřování návrhů, jako jsou výpočty úbytku napětí na kabelu nebo zatížení zdrojů a podobně. Dále platforma vylepšuje správu svorek v rozváděčích a přináší efektivnější plánování kabeláže a rozváděčů.

 

Na pohled mě zaujala také ovládací kostička v rohu obrazovky, která mi umožňuje otáčet prostorovým modelem rozváděče. To je také novinka verze EPLAN Platforma 2024, že ano?

Ano, a je to velmi příjemná funkce pro ty, kdo pracují s 3D modely, protože jim umožňuje snadno natočit pohled na model kliknutím na tuto 3D kostičku.

 

Jak obtížné je pro zákazníky přejít na novou verzi? U mnoha kancelářských programů mám pocit, že inovace spočívají jen v přeskládání ikon, abych si musel zvykat na jejich nové rozložení.

Přechod na novou verzi EPLAN Platforma 2024 představuje významný krok vpřed v uživatelském prostředí a funkčnosti. Změna z verzí, které zákazníci využívali po dobu pěti nebo deseti let, sice přináší potřebu naučit se nové principy ovládání, ale zároveň se jedná o logicky uspořádané a intuitivní prostředí, které zákazníci hodnotí jako snadno ovladatelné.

Je pravda, že pro starší uživatele mohl být tento přechod zpočátku náročný, neboť byli zvyklí na své původní pracovní prostředí a znali v něm každý detail. Abychom tuto změnu co nejvíce usnadnili, byla pro zákazníky připravena speciální školení. Tato školení jsou zaměřena na to, jak nejefektivněji přejít ze starší verze na novou, přičemž zohledňují specifika nového uživatelského rozhraní a přinášejí uživatelům komplexní porozumění novým funkcím a možnostem, které EPLAN Platforma 2024 nabízí.

 

Dostáváme se ke školení. Již minule jsme hovořili o tom, že pro zákazníky máte bohatou nabídku workshopů, kurzů a školení. Co všechno zahrnuje?

Náš ucelený plán školení pro zákazníky EPLAN je pečlivě navržen tak, aby zahrnoval vše od základních funkcí programu přes pokročilé oborově zaměřené školení až po možnost získání mezinárodně uznávané certifikace EPLAN Certified Engineer. Cílem je zajistit, že každý projektant, bez ohledu na úroveň svých předchozích zkušeností, může plně využít potenciál platformy EPLAN.

 

To jsou předpokládám prezenční kurzy.

Ano i ne, našim zákazníkům nabízíme flexibilní možnosti školení. Můžete se účastnit školení přímo v našich učebnách, online školení, která nabízejí stejnou úroveň interakce a odborné vedení jako naše školení realizovaná v učebně. Přestože v případě virtuálního školení nejsou instruktor a studenti fyzicky ve stejné místnosti, instruktor je stále aktivně zapojen, vede školení a je připraven poskytnout individuální konzultace a podporu v reálném čase, což představuje hlavní rozdíl oproti standardním e-learningovým kurzům.

 

 

Školení je vhodné pro ty, kdo už ve svém podniku platformu EPLAN zavedli. Ale co když firma ještě žádný podobný systém zavedený nemá?

Pokud firma ještě nemá zavedený systém EPLAN, naším prvním krokem je poskytnout konzultační služby přímo v prostředí zákazníka. Naši specialisté se zaměřují na pochopení specifických požadavků a procesů firmy. Na základě této analýzy pak můžeme navrhnout nejvhodnější způsob implementace EPLAN.

Zahrnuje to nejenom samotné zavedení licencí, ale také integraci EPLAN do existujících systémů firmy, jako jsou PDM, PLM, nebo ERP. Tento přístup zajišťuje, že řešení EPLAN bude efektivně sloužit specifickým potřebám a cílům firmy, a to včetně návrhu školení pro zaměstnance, aby byli schopni plně využívat potenciál platformy.

Cílem je poskytnout ucelené řešení, které je integrované a přizpůsobené konkrétním potřebám firmy, což, jak nám praxe ukazuje, navyšuje efektivitu a produktivitu pracovních procesů.

 

Děkuji Vám za rozhovor.

 

(Rozhovor vedl Petr Bartošík.)