Přehled novinek

Digitalizace zrychluje vývoj produktu

Zdálo by se, že když chce výrobce vydělat dvakrát tolik peněz, musí vyrobit dvakrát tolik produktů. Jenže jsou i jiné možnosti, jak zvýšit zisk. Například zkrátit dobu vývoje na polovinu. Do pomyslné rovnice výpočtu ziskovosti je možné dosadit nástroje pro projektování a vývoj od firmy EPLAN.Obr. 1. Reportáž z firmy Trima zájemci najdou na https://youtu.be/ P56bbl4bZs8Česká firma Trima, s. r. o., z Turnova působí od roku 1991 v oblasti vývoje, konstrukce a výroby strojů pro navíjení, převíjení a formátování vláken či plochých materiálů z technických textilií. Ty by bylo možné rozdělit do dvou základních kategorií. První jsou textilie na bázi skelných vláken, tzn. skelné rohože používané jako výztuže ve stavebnictví (armovací tkaniny – perlinky, geotextilie) či výztuže pro automobilový průmysl, do kanadských asfaltových šindelů, podlahových krytin apod. Druhou oblastí jsou v současnosti populární technické textilie, které firma označuje za multisendvičové. Jsou to sendviče složené z mnoha typů materiálů. Velmi často jde o kombinaci skla a plastových rohoží, popř. nanomateriálů.Firma Trima se rozhodla zabývat se vývojem a výrobou strojů pro navíjení a převíjení obou těchto základních typů technických textilií, jejich dodávkami a servisem. Právě díky ucelené nabídce pochopila, že o úspěchu či neúspěchu může rozhodovat už na počátku, tedy při navrhování svých výrobků. Začíná se návrhem strojůFirma Trima uvádí, že při vývoji stroje přizpůsobeného požadavkům daného zákazníka může být právě v konstrukční práci skryto až 30 % hodnoty výrobku. Trima nemá katalogové produkty. Zakládá si na tom, že navrhuje a vyrábí uživatelsky orientované stroje „šité na míru“ každému zákazníkovi. V každé zakázce je jistá míra vývoje a velmi často tvoří až zmiňovaných 30 %. „Kdybych to přiblížil časově, náš středně velký projekt se rodí jako miminko, to je devět měsíců. Z toho se čtyři měsíce vyvíjí, další tři měsíce se nakupuje a vyrábí, poslední dva měsíce se zkouší, balí a expeduje,“ uvádí Ladislav Hovorka, jednatel společnosti Trima.Obr. 2. Pohled do rozváděče strojeNeskrývá přitom, že vývoj k lepším hospodářským výsledkům společnosti nasměroval cestou digitalizace, zejména na úrovni vývoje a konstruování strojů. Proto za poslední dobu společnost investovala nemalé prostředky a značné úsilí do automatizace návrhu strojů – nejen projektování jejich elektrozařízení, ale i konstruování mechanických částí. Právě proto jsou schopni efektivně vy­užívat již vyzkoušená řešení a paralelně s tím se podílet na výzkumu a vývoji v oblasti navíjení a převíjení technických textilií, které probíhají odděleně. Velmi se jim osvědčily nástroje Pro Panel a Fluid od firmy EPLAN. Propojení konstruování mechaniky a projektování elektrozařízeníPotřeba propojení návrhu elektrických částí a mechanické konstrukce strojů byla zřejmá již v době, kdy se do firmy pořizoval nový podnikový systém. Ten není jen klasickým systémem ERP s vazbou na účetnictví nebo sklady. Je zároveň i nadstavbou, které ve firmě říkají PLM či PDM.1)„Klíčovým atributem při výběru dodavatele bylo, zda umí integrovat EPLAN a Inventor2). Hlavním cílem bylo propojit svět strojních konstruktérů a svět elektroprojektantů, protože předtím fungovaly samostatně. Proto bylo jakékoliv předávání či sdílení informací nesmírně časově i technicky náročné. Navíc míra chybovosti tohoto úkonu byla extrémní. Díky tomu, že jsme našli integrátora, který dokázal integrovat nástroje EPLAN Fluid i Inventor, sdílet výkresy a 3D modely, se naše práce výrazně zpřesnila a zrychlila,“ doplňuje s radostí z výběru řešení Ladislav Hovorka. Od základních funkcí po využívání šablonSamo oddělení vývoje a konstrukce společnosti Trima přišlo s tím, že EPLAN je vhodný nástroj. „Když to řeknu poněkud pejorativně, na počátku používali projektanti tento nástroj jako krumpáč. Nevyužívali zdaleka veškeré funkce, které EPLAN má,“ vysvětluje Ladislav Hovorka s tím, že i jejich cesta k digitalizaci je postupná.Firma nyní vyzdvihuje především užívání šablon, které i nadále používá u externích firem jako pomoc při projektování. Projekty bývají často rozsáhlé a nárazové, takže když jejich malé vývojové oddělení nestíhá nával práce, využívá služby externích projektantů a konstruktérů.„Vytvořili jsme použitelné šablony, které nezávisejí na tom, kdo je kreslí. To je obrovská výhoda. Využíváme také prvky z knihoven, které umíme stahovat od našich dodavatelů. Zároveň používáme i 3D modely, které jsou posléze použity pro Inventor i EPLAN. Knihovna použitelných prvků pro oba systémy je tak sjednocená,“ říká Ladislav Hovorka. Znovu však nejvíce oceňuje sdílení změn v projektech a jejich integraci do systému PLM: „Když si představíte, že stáhnu model nějakého pneumatického prvku, elektroprojektanti jej elektricky zapojí a strojní inženýři použijí do zařízení 3D model, pak bez sdílení informací přes platformu PLM by bylo jednoduché opomenout například potřebné senzory. Použití jednotné databáze prvků je klíčová výhoda. Elektrooddělení nestojí samostatně, ale používá prvky, které využívají i kolegové ze strojního konstruování,“ objasňuje detailněji pan Hovorka. Cesta k „digitálnímu osvícení“ lemovaná velkou dávkou dodavatelské podporyNástroje firmy EPLAN jsou silné a propracované. Je to skutečně rozsáhlý systém, nicméně pro běžné používání naprosto intuitivní. Obsahuje ale mnoho pokročilých funkcí, které vyžadují kompetentní znalosti a zkušenosti.„Co se týče uživatelské přívětivosti a ovládání, lze bez nadsázky říct, že je to krásný nástroj. Já jsem se zrovna dnes ráno ptal jednoho našeho projektanta, jak složité bylo osvojit si všechny funkce EPLAN, a on odpověděl, že záleží na tom, co člověk od softwaru očekává. Pokud chce projektant využívat většinu pokročilých funkcí, které urychlují práci, neobejde se bez školení, které mu otevře úplně nové obzory,“ dodává Ladislav Hovorka.Velmi si proto považují, že i přes veškerá covidová opatření byli v posledních dvou letech schopni absolvovat dva kurzy. První školení projektanty naučilo zacházet s nástrojem vhodněji než s „krumpáčem“, od té doby mohou lépe využívat potenciál při tvorbě šablon. Druhé školení bylo zaměřené na makra, pneumatické prvky jako knihovní prvky atd.„Teď ochutnáváme sladké ovoce práce, platformu máme připravenou a jsme už schopni jen skládat její prvky. Projektové práce se o 20 až 30 % zrychlily. Došlo tak k výrazné úspoře času,“ uzavírá Ladislav Hovorka, který si je vědom toho, že i oni sami jsou těmi, kteří se snaží ovlivňovat vlastní zákazníky a vysvětlovat jim přínos nástrojů digitalizace. Třeba tím, že jsou schopni jim zajistit seznam náhradních dílů v nativní podobě. EPLAN je totiž snadné nainstalovat i snadno si prohlížet informace v něm obsažené. (EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)  Obr. 1. Reportáž z firmy Trima zájemci najdou na https://youtu.be/P56bbl4bZs8Obr. 2. Pohled do rozváděče stroje Pozn. redakce:1)    ERP, Enterprise Resource Planning, je systém pro plánování podnikových zdrojů. Patří do kategorie podnikových informačních systémů a integruje informace ze všech oblastí podniku: finanční a ekonomické, kádrové a personální, výrobní a logistické a marketingové a prodejní. Systém PLM (Product Lifecycle Management) je systém pro řízení životního cyklu výrobku od konceptu přes návrh, konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci výrobku. Obsahuje všechny informace o výrobku od počátku do konce: konstrukční data, technologické postupy a výrobní dokumentaci, katalogové listy, průvodní dokumentaci, certifikáty atd. Zjednodušeně lze říci, že systém PLM určuje, jaký výrobek bude, kdežto systém ERP se stará o to, kdy, kde a za kolik bude vyroben. Systém PDM (Product Data Management) je součástí PLM a jeho úlohou je správa výrobní dokumentace. Obsahuje údaje o daném produktu, postupech jeho výroby a technologických zařízeních.2)    Autodesk Inventor je nástroj pro parametrické 3D modelování a navrhování 3D prototypů.

Zapomeňte na stovky operátorů, moderní call centra fungují úplně jinak

Digitalizace významně proměnila podobu dnešních call center. Původně centralizovaná řešení se stovkami operátorů totiž přestala dávat smysl. Místo toho dnes call centra spoléhají na společný (cloudový) “telco“ systém, který sjednocuje obsluhu všech kanálů i zákazníků. Komunikační platformy napojené na systém řízení vztahů se zákazníky CRM umožnily firmám přistupovat k zákazníkům vícekanálovým způsobem. A jednou z velkých výhod této proměny je také fakt, že firmy získaly nástroj, aby “telco” služby mohli využívat i lidé, kteří mají primárně jiné role. Typicky jde např. o obchodníky. Ti mohou v systému získat roli agenta call centra a kontaktovat své klíčové zákazníky. Takto je možné sdílet call centrum jako službu napříč celou organizací. Období covidu navíc ukázalo, že operátoři i další uživatelé mohou dnes pracovat odkudkoliv, protože tyto platformy jsou vesměs cloudové. Moderní callcentrum obsluhuje komplexní komunikační systém Mezi komunikační systémy, používané v moderních call centrech, patří např. platforma Avaya. Ta umožňuje vytvořit komplexní řešení a připojovat pomocí rozhraní API další podnikové systémy. Jednotnou obsluhu přes všechny kanály dovoluje řešení AlgoCC společnosti ALgotech. „Výsledkem je, že operátor ihned ví, kdo volá. Objeví se karta, v níž je zaznamenána kompletní zákaznická historie včetně veškeré komunikace a zákazníkových požadavků či potíží. Takže ve chvíli, kdy operátor přijímá interakci, má již veškeré důležité informace k tomu, aby se zákazníkem hovořil,“ pokračuje Josef Pavlis. Tento přístup tedy umožňuje dokonale vytěžit informace, které firma o zákazníkovi má, a to ve všech typech komunikace, kterou organizace zajišťuje. V praxi to vypadá tak, že operátor vidí v systému základní ovládací panel (lištu), v níž má přehledně zobrazené veškeré komunikační kanály. V rámci tohoto prostředí se mu pak zobrazují okna v jednotném grafickém zpracování tak, aby mohl řešit obsluhu klientů bez ohledu na to, zda jde o příchozí telefon, chat, email či odchozí SMS. Platforma navíc dokáže zjišťovat informace z různých back-end systémů, a tak je možné na každé službě nastavit jiný postup interakce a zobrazit např. jiné informace nebo řídit směrování interakce jiným způsobem (automatizovaně, pomocí voicebotu, přepojením atd.). Znamená to, že operátoři, kteří se věnuji např. pohledávkám, vidí jiné informace než operátoři v retenčním oddělením. Vždy ale platí, že pro daný účel vidí operátor maximum možného. V současné době výrazně roste i obliba chatbotů a voicebotů, kteří mají na starosti prvotní kontakt se zákazníkem a pomáhají s převodem požadavků ke specialistům. Platforma AlgoCC samozřejmě umožňuje voiceboty a chatboty do svého prostředí integrovat. Firma si tedy může koupit službu chatbotu a pomocí API se přihlásit. „Chatbot odvede svou práci a následně vrací komunikaci do naší platformy. Buď jako vyřešenou, nebo s požadavkem na přepojení k operátorovi,“ uzavírá Josef Pavlis. O společnosti Algotech Česká společnost Algotech se už 25 let řadí mezi průkopníky nových technologií. Svými výsledky patří v Česku mezi přední firmy oboru ICT. Nabídka služeb Algotechu je postavena na několika základních pilířích. Tím prvním jsou cloudové služby. Ve svém vlastním datovém centru nedaleko Prahy spravuje Algotech petabyty zákaznických dat a tisíce serverů. Díky tomu společnost garantuje uložení i pohyb dat výlučně na území Česka. Dalším pilířem Algotechu jsou řešení pro call centra. Krom toho se Algotech zabývá systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a podnikovými informačními systémy (ERP). Algotech nabízí svým klientům také vývoj softwarů na zakázku. Celou nabídku služeb a produktů podporuje unikátní pracoviště ServiceDesk, které je nepřetržitě dostupné v českém i anglickém jazyce. V rámci oboru IT i mimo něj odbornost společnosti pokrývá témata kyberbezpečnosti, digitalizace a ochrany osobních údajů včetně GDPR. Mezi klienty Algotechu patří například Komerční banka, Škoda Auto, Český rozhlas, Toyoda Gosei, Moneta Money Bank, Raiffeisen Bank a další. Služby jsou však vhodné i pro menší a středně velké firmy. (Algotech) Více informací na www.algotech.cz. Všechny dotazy směřujte na Danu Samkovou, mobil: 777 648 997, e-mail: dana@seteva.cz

Společnost Endress+Hauser pomáhá zdvojnásobit výrobní kapacitu

Společnost Endress+Hauser se v roce 2008 podílela na budování výrobního provozu na separaci složek z kapalných chemikálií ve firmě Remat Chemie, která sídlí v blízkosti města Eindhoven v Nizozemsku. Bylo nutné rozšířit výrobu společnosti Remat Chemie, proto byl postaven nový provoz s 18 m vysokou frakční kolonou. O přístrojové vybavení a řízení procesu se v tomto projektu postaral Endress+Hauser. Nový provoz byl vybaven pokročilým přístrojovým vybavením a komunikační technikou. Výrobní kapacita společnosti Remat Chemie tak vzrostla více než dvojnásobně. Pozornost byla věnována i recyklaci a regeneraci, aby bylo možné opětovně využít 85 % odpadních materiálů.  Endress+Hauser byla k projektu přizvána od samého začátku Vzhledem k tomu, že výrobní prostředí vyžaduje ochranu proti výbuchu a zamezení vzniku chyb, byla společnost Endress+Hauser k projektu přizvána již v brzké fázi návrhu procesních blokových schémat potrubních vedení a přístrojového vybavení. Obr. 1. Zaměstnanec společnosti Endress+Hauser se zákazníkem v agrochemickém provozu při práci na zařízení (zdroj: Endress+Hauser)Společnost Remat Chemie pověřila Endress+Hauser, aby nové zařízení vybavila přístroji a řídicími prvky. Bylo nutné vytvořit inteligentní systém zón a umístit co největší počet řídicích komponent do prostředí zóny 2, čímž byly minimalizovány výdaje na další zařízení splňující požadavky směrnic ATEX. V konečném výsledku rozdělil Endress+Hauser řídicí systémy do čtyř rozvaděčů, což vedlo k lepšímu odvodu tepla a menším nákladům na kabeláž.  Řídicí software připravený na míru zákazníkovi Řídicí software a vizualizace procesu byly přizpůsobeny potřebám společnosti Remat Chemie: frakcionování a správa skladových zásob lze nyní bezpečně sledovat na obrazovce. Pro novou frakční kolonu byl speciálně napsán řídicí program. Endress+Hauser rovněž vyrobil obslužná rozhraní pro panel PLC a dvě obrazovky do provozu pro obsluhu v zónách ATEX. Hladinoměry ve skladovacích nádržích stanovují plnicí poměr prostřednictvím systému správy skladových zásob. Dále jsou mimo jiné vizualizovány hodnoty průtoků, tlaků, teplot, poloh ventilů a provozu čerpadel a pracovníci obsluhy tak mohou jediným pohledem posoudit, zda procesy probíhají správně.  Splnění cíle projektu Ve třech směnách musí pracovníci průběžně měnit nastavení podle různých typů výroby. Zásadní úlohu zde hrají řídicí systémy v kombinaci s rozsáhlým přístrojovým vybavením. Proto bylo cílem tohoto projektu získávat co nejvíce procesních informací dálkově. Veškeré přístroje byly připojeny k rozvaděčům přes síť Profibus a propojeny prostřednictvím systému Fieldcare. Tím se usnadnil vzdálený přístup k informacím z jednotlivých zařízení. „Přes zabezpečené internetové připojení nám společnost Endress+Hauser mohla, obrazně řečeno, nahlížet přes rameno, což bylo zvlášť užitečné v počáteční fázi,“ vysvětluje Mark van Aerle, manažer provozu společnosti Remat Chemie. Individuálně upravený řídicí software a vizualizace procesu dokonale vyhovují požadavkům společnosti Remat Chemie. Řešení FieldCare poskytuje nonstop přesné informace ze systému prostřednictvím počítačů. Přístrojové vybavení lze monitorovat na dálku přes zabezpečené internetové připojení.  (Endress+Hauser)

Protokol MQTT pro pohodlné přepínání na dálku

Spouštění operací prostřednictvím SMS je osvědčeným prostředkem, pokud je komunikace vedena jedním odesílatelem a jedním příjemcem. Protokol MQTT nyní nabízí alternativu, jak digitálně a chytře spouštět různé procesy. Jak to funguje? Senzor se připojí k routeru od společnosti INSYS icom s nainstalovaným softwarem icom Data Suite. Řízený proces bude sloužit jako MQTT publisher – místo, odkud se odesílají zprávy. Pohon je také vybaven routerem INSYS icom s nainstalovanou aplikací icom Data Suite. Ten funguje jako MQTT subscriber, tedy přijímá zprávy, aby následně provedl akci. Pomocí modulu MQTT Publisher jsou prahové hodnoty nastaveny tak, že při překročení nebo nedosažení hodnoty je odeslána zpráva příjemcům, MQTT subscribers, kteří pak provedou odpovídající akce, např. přepnutí.   Příklad z praxe Požární jezírko má být vždy naplněno do určité výšky. K tomuto účelu se instalují odpovídající snímače hladiny. Po dosažení nastavených prahových hodnot se odešlou zprávy čerpadlům v rybníku (MQTT subscribers), která se stanou aktivními, jakmile zprávu MQTT obdrží, tedy, začnou čerpat nebo odčerpávat. Jednoduché, že? A jaké jsou výhody oproti starým dobrým SMS? Odběratel může od modulu MQTT publisher přijímat libovolný počet různých zpráv, a to znamená flexibilitu. Zpoždění jako u SMS jsou minulostí, a to znamená bezpečnost. Vizualizace může být provedena prostřednictvím snadno navrženého dashboardu, a to znamená transparentnost. Zajímá vás to? Kontaktujte odborníky společnosti Insys. Rádi vám poradí. https://www.insys-icom.com/cs/kontakty/ (INSYS Incom)

Nové modely robotů LBR iisy: intuitivní programování a ovládání

Společnost KUKA uvádí na trh nové modely robotů spolupracujících s člověkem: LBR iisy 3 R760, LBR iisy 11 R1300 a LBR iisy 15 R930 se zatížením 3, 11 a 15 kg a s dosahem 760, 1 300 a 930 mm. Díky novému operačnímu systému iiQKA.OS je možné roboty uvést do provozu během několika minut, a to i bez předchozích znalostí robotiky nebo programování. Uživatelé je mohou programovat metodou drag-and-drop i pomocí ergonomického ovladače KUKA smartPA. Ovládání a programování se podobají ovládání aplikací a her v chytrých telefonech a na tabletech. Operační systém iiQKA.OS je postaven na linuxovém jádru a navržen pro rychlý vývoj a uživatelskou přívětivost. Velmi rychle jsou poskytovány potřebné aktualizace a postupně budou přidávány další funkce. iiQKA.OS představuje základnu celého ekosystému zpřístupněním velkého množství komponent, programů, aplikací, služeb a zařízení, které lze snadno instalovat, provozovat a využívat pro zlepšení systému. Snímače momentu v kloubech robotů řady LBR iisy umožňují provoz bez bezpečnostního plotu, usnadňují učení pomocí ručního vedení a v případě potřeby i bezpečnou spolupráci člověka s robotem. Roboty lze montovat na podlahu, na strop či na stěnu; splňují požadavky stupně krytí IP54, jsou tedy dobře chráněny před prachem a vlhkostí. KUKA CZ&SK, tel.: 777 648 997, https://www.kuka.com/cs-cz/

Nový Eplan Data Portal Request Process: manuální příprava dat už patří do historie

Průměrně až patnáct pracovních hodin měsíčně zabere v běžné středně velké strojírenské společnosti vytváření chybějících dat o zařízení. Tento čas lze využít jinde a lépe. Společnost Eplan nabízí nyní pomoc: díky nové funkci Data Portal Request Process si mohou zákazníci prostřednictvím kreditního systému objednat data jednotlivých zařízení v kvalitě Eplan Data Standard. Navíc jsou k dispozici nové funkce pro výběr zařízení od společností ABB a Siemens, které zjednodušují konstrukční práce v různých formátech včetně amerického formátu NFPA.Obr. 1.Integrovaná funkce výběru zařízení ABB e-Configure umožňuje v EPLAN Data Portal snadnou konfiguraci jističů pro ochranu motorů, jisticích relé a výkonových spínačů Rychlý přístup k vhodným, nejlépe standardizovaným datům komponent a zařízení – to je v současné době každodenní požadavek v projektové práci. Ačkoliv Eplan Data Portal obsahuje data o milionech komponent, někdy se může stát, že požadovaná data nejsou na portálu nalezena. Uživatelé dosud museli taková data vytvářet nebo upravovat sami, což je časově, a někdy i finančně náročné. S novou funkcí Data Portal Request Process mohou uživatelé tento úkol přenechat firmě Eplan. To ušetří spoustu práce s vytvářením dat jednotlivých zařízení a zajistí použití správných, standardizovaných dat.  Od požadavku k datům zařízeníJestliže uživatel, pracující na projektu, vyžaduje data zařízení, která nenašel v databázi, může individuálně požádat firmu Eplan o jejich vytvoření. Nově jsou k tomuto účelu v prostředí Eplan Data Portal zavedeny předplacené kredity, které může uživatel použít pro každý svůj požadavek na vytvoření potřebných dat k zařízení. Tým Eplan následně během několika dní vytvoří požadovaná data zařízení, která jsou v souladu s požadavky Eplan Data Standard.Obr. 2.  Obr. 2. Jednoduché vstupní dialogové okno v EPLAN Data Portal pomáhá konstruktérům rychle si vyžádat potřebná data Tato nová služba poskytuje firmám významnou pomoc při jejich inženýrské práci. „Nová funkce Data Portal Request Process poskytuje našim zákazníkům maximální podporu při vytváření maximálně kompletních digitálních dat zařízení. Tímto způsobem jim pomáháme, aby se mohli soustředit na skutečně hodnotné plnění inženýrských úkolů,“ vysvětluje Josefine Hecková, Eplan Business Owner Master Data. Integrovaný standard NFPA Společnosti, které se zabývají výrobou a navrhováním strojů a strojních zařízení, se často potýkají s náročným úkolem připravit dokumentaci v souladu s normami platnými pro jednotlivé země. Země, jako Čínská lidová republika nebo Spojené státy americké, mají své vlastní standardy – v USA jsou to např. standardy NFPA, které jsou nyní nově součástí Eplan Data Portal. V portálu je navíc integrovaný filtr, který umožňuje vyhledávání dat zařízení podle tohoto standardu, což umožňuje snazší spolupráci.   ABB a Siemens: Nové funkce pro výběr zařízení na portálu Začlenění nových funkcí pro výběr zařízení je pro uživatele portálu další výhodou. Nedávno byl do portálu integrován globální konfigurátor ABB e-Configure, který podporuje výběr jističů pro ochranu motorů, jisticích relé a výkonových spínačů. A nově je součástí portálu také Siemens Electrical Product Finder, pomocí něhož mohou konstruktéři najít data např. pro kompaktní spouštěče Sirius, relé přetížení a monitorovací relé, abychom jmenovali alespoň několik zařízení.  Rozšířený EPLAN Data Standard Více než 500 000 souborů dat zařízení v Eplan Data Portal již splňuje kritéria vysoké kvality Eplan Data Standard. Společnost Eplan dalších chce v zájmu svých zákazníků tento soubor dále rozšiřovat. Prvním krokem je definování skupin produktů, včetně oblasti fluidních techniky, kde již budou zahrnuty i skupiny výrobků, které dříve nebyly k dispozici. Společnost Festo, jeden z nejdůležitějších dodavatelů v odvětví pneumatických systémů, již nahrála čtvrtinu svých téměř 50 000 zařízení do portálu v kvalitě Eplan Data Standard. Pro uživatele to znamená, že mají k dispozici ucelená data, která mohou být použita a dále obohacována v celém inženýrském procesu. (Eplan) Obr. 2. Jednoduché vstupní dialogové okno v EPLAN Data Portal pomáhá konstruktérům rychle si vyžádat potřebná data  

Akce o budoucnosti trhu práce READYCON už i v Česku

Jak najít uplatnění v rychle se měnícím pracovním prostředí? Jak se zorientovat na trhu práce těsně po ukončení studia? A jak získat přehled o aktuálních trendech? To vše se studenti mohou dozvědět již brzy na akci READYCON. Největší online akce přinášející aktuální poznatky o měnícím se trhu práce a trendech v jednotlivých oborech přímo do tříd středních škol po celém Česku se uskuteční již 25. října.   Změny na trhu práce a jejich vliv na uplatnění mladých lidí Technický pokrok usnadňuje každodenní život a má přímý dopad na organizaci společnosti. Trh práce není výjimkou. Průmysl 4.0, bio-inženýring, decentralizované finance a mnohé další trendy mění potřeby zaměstnavatelů, kterým se lidé hledající práci musí co nejrychleji přizpůsobit. Poznatky a schopnosti, které se ještě před pár lety považovaly za výhodu, se dnes změnily na samozřejmost, a do seznamu požadovaných dovedností neustále přibývají nové. Podíváme-li se na to pragmaticky, taková změna na trhu práce zároveň otevírá nové příležitosti. Možnost naplno uplatnit svůj potenciál či pracovat na inovativních projektech je něco, co dokáže v mladých lidech vzbudit zájem, motivovat je k proaktivnímu přístupu k práci a v neposlední řadě eliminovat stereotyp. Právě rutina a nezáživnost práce může často vést k frustraci. Naopak rychlý posun vpřed a potřeba zdokonalovat své schopnosti je hnacím motorem úspěchu.   Vstup do pracovního života vs. studentské časy Mnoho studentů zažívá na konci školní docházky nejistotu. Ačkoli je jistý respekt ze změny životní situace zcela přirozený, je třeba jim včas poskytnout dostatek informací a potřebných nástrojů, aby jejich strach nevycházel z nejistoty a nevědomosti, ale ze vzrušení před novým životním obdobím. Akce READYCON Slovensko 2021 ukázala, že má pro studenty a mladé lidi smysl nejen na Slovensku, ale i v sousedních zemích. Během příprav prvního ročníku akce v České republice se důležitým krokem stala podpora hlavního mediálního partnera, Rádia Impuls, díky čemuž se o této jedinečné příležitosti dozví široká veřejnost. „Pro dosažení ještě lepšího propojení odborníků na trhu práce se studenty jsme přímo oslovili všechny střední školy v Česku. Naším cílem je, aby každý končící student vstupoval na trh práce připravený a odhodlaný. Je nesmírně důležité, aby jejich příprava začala ještě během studia, a proto jsme velmi rádi, pokud zájem vidíme i přímo u představitelů středních škol,“ doplňuje Dominik Hamaj, spoluzakladatel projektu.   Program akce se soustřeďuje na odbornost témat S cílem poskytnout ucelený soubor potřebných informací se READYCON Česko 2022 bude zaměřovat na tři hlavní okruhy. Na úvod se studenti dozví, kam se ubírá trh práce u nás i ve světě, následně budou během odborných relací představeny trendy v různých odvětvích a závěr bude zahrnovat popis dovedností, bez kterých se neobejdou ve 21. století. Oblast obchodu a služeb již dlouhodobě nabízí pokrok a mnoho pracovních příležitostí. Zákaznická zkušenost se prolíná celou společností i jednotlivými procesy od sběru dat, vývoje až po klientský servis. Jak nad ní přemýšlí a jak s ní pracují v Raiffeisenbank přiblíží Ondřej Borkovec, Kateřina Dlabolová a jejich další kolegové z oblastí vývoje, HR, pobočkové sítě i IT. A zároveň prozradí, o jaké lidi v bance v současné době stojí a proč je super být u toho zrovna v „rajfce“. Jak vypadá běžný den v automobilovém průmyslu 4.0 nebo co znamená elektronická architektura, to budou základní témata odborné relace s názvem Trendy v elektrotechnice. Během tohoto pořadu se však studenti dozvědí také o možnostech využití moderních technologií při skladování plynu či o tvorbě udržitelného vzdělávání v Angole. Vliv moderních technologií je nepřehlédnutelný také ve sféře zdravotnictví. Trendy, jako jsou genové inženýrství, implementování inovací ve farmaceutickém průmyslu či informační technologie v lékařských oborech, jsou pilířem nejen relace o zdravotnictví, ale i zdravotnictví budoucnosti jako takového. Jsme součástí čtvrté průmyslové revoluce. Industry 4.0? Využívání 3D tisku, hledání způsobů, jak vytvořit čistší a udržitelnější budoucnost, ale i cesty k technologiím příští generace tomu jednoznačně nasvědčují. Více se studenti dozví během relace Trendy ve strojírenství. Téma budoucnosti financí se v posledních letech skloňuje čím dál tím více. Digitální bankovnictví se prakticky stalo součástí života každého z nás. Reformuje se také oblast účetnictví a daňového systému. Slova jako kryptoměna nebo fintech se začínají objevovat v každodenním slovníku. Kam se tedy bude ubírat budoucnost finančních služeb? Na tuto problematiku se blíže podívá pořad Trendy ve financích. Již zmiňovaná čtvrtá průmyslová revoluce přímo ovlivní i oblast stavebnictví. V další relaci akce READYCON Česko 2022 bude představena problematika digitalizace v dopravním stavitelství, budoucnost smíšené reality, ale i fenomén inteligentních a odolných míst budoucnosti. Sedmý pořad účastníky provede trendy v informačních technologiích. Tento sektor se dotýká více odvětví, od novinek v softwaru pro automobily přes cloudová řešení až po budoucnost herního průmyslu, AI a blockchain. Jak na klíčové kompetence budoucího světa práce? Odbornice z ManpowerGroup Lenka Vokáčová se zaměří na měkké dovednosti, které jsou nezbytné pro budoucnost, a konkrétní tipy pro jejich zlepšení či správné uplatnění.   Jak bude probíhat READYCON Česko 2022? Hybridní formát konference umožňuje spojit studenty s odborníky a úspěšnými Čechy působícími v rámci různých koutů naší země, ale i v zahraničí. Neoddělitelnou oporou bude i letos společnost Slido. Díky aplikaci Slido budou součástí jednotlivých řečnických vstupů také interaktivní prvky, které studentům umožní reagovat na prezentovanou problematiku. Na závěr online vysílání bude soutěž o hodnotnou elektroniku, která se studentům na jejich cestě za úspěšnou kariérou určitě bude hodit. Všechny potřebné informace a podrobný program jsou zveřejněny na webové stránce projektu: https://www.readycon.live/cs/cesko2022.

Edge computing poskytuje vyhodnotitelná data pro monitorování zařízení

V praxi je často potřeba řešit nejednotný formát dat. Data jsou shromažďována prostřednictvím různých protokolů (např. Modbus, OPC UA, Siemens S7 atd.) a odesílána v různých datových formátech (např. CSV, XML, JSON atd.). Pro účely monitorování jsou však údaje vyžadovány v jednotném formátu. Jak dosáhnout jednotného formátu dat? Úpravu dat můžeme provést na místě, na edge zařízení nebo ve vyhodnocovacím systému. Pro vyhodnocení dat na místě (edge) je třeba nejprve zaznamenat příslušná data a poté je odeslat do koncového systému ve správném formátu. Jak tento postup vypadá v praxi? Provozovatelé solárních parků se musí postarat o to, aby veškerá zařízení fungovala bezchybně a jejich provoz byl ziskový. K tomu je potřeba spousta dat z regulátorů, senzorů, měničů atd. Tyto údaje lze zaznamenat prostřednictvím sady icom Data Suite a přenést je do koncového systému pro další vyhodnocení. Data tedy přicházejí v různých formátech v závislosti na odesílateli dat. Prostřednictvím routeru Insys icom a záznamníku dat icom Data Suite jsou data zaznamenána. Místo toho, aby byla data bez úprav předávána do vyhodnocovacího systému, jsou ukládána do dalšího edge kontejneru, spustitelného na již existujícím routeru Insys icom. V čem spočívá výhoda edge kontejneru? Přestože je řešení přizpůsobeno na míru, využívá standardní komponenty: směrovače (routery) od společnosti Insys icom, záznamníky dat icom Data Suite, vyhodnocovací systém zákazníka (FTP server, cloud, systém SCADA apod.). Tímto způsobem vznikne řešení, které je nákladově efektivní a otevřené budoucnosti, aniž by bylo třeba "ohýbat" stávající standardní komponenty podle individuálních požadavků. Další informace jsou v sekci návodů na https://docs.insys-icom.de/en_m3_container.html. (Insys incom)

Smart Grids 2022 – spolehlivé komunikace v komunálních službách a u dodavatelů energie

Technické změny, tlak na modernizaci a digitalizaci jsou výzvy pro připojení zařízení v komunálních službách a u dodavatelů energie. Možné řešení od společnosti INSYS icom Odolné routery INSYS icom jsou navrženy pro soběstačné použití v náročných podmínkách průmyslového prostředí. Routery jsou velmi flexibilní z hlediska různých komunikačních cest, rozhraní a výkonnostních tříd. Operační systém icom OS na směrovačích INSYS zajišťuje vysokou a vždy udržovanou kybernetickou bezpečnost (zabezpečení IT) díky pravidelným aktualizacím. Funkce a transparentní informace o bezpečnosti na adrese https://www.insys-icom.com/unternehmen/it-sicherheit/ jsou nezbytné pro odpovídající bezpečnostní audity. Software icom Router Management zajišťuje podporu při zavádění a také automatizované a centralizované aktualizace konfigurací, firmwaru nebo softwaru pro okraje zařízení (kontejner LXC). To znamená, že každá změna je řádně zdokumentována a dohledatelná. Službu lze provozovat i na místě a nabízí rozhraní API pro snadnou integraci do vlastních systémů. Příklady z praxe U zvláště kritických připojení lze pro záložní scénáře použít redundantní připojení, např. DSL a LTE nebo optické připojení a LTE současně. Tím se snižuje riziko selhání. U zásuvného systému MRX lze komunikační karty vyměňovat. Tam, kde se dnes používá karta 4G, může být v budoucnu použita karta 5G nebo 450MHz karta. Tím je zajištěna bezpečnost investice. Každých 8 až 9 týdnů je možné odebírat informace o kybernetickém zabezpečení i o aktualizacích firmwaru. Tím je zajištěna bezpečnost a transparentnost a oddělení IT jsou spokojena. Zajímá Vás více? Neváhejte navštívit webové stránky - https://www.insys-icom.com/cs/

Pozvánka na veletrh FACHPACK 2022, vstupenka zdarma!

Vážení čtenáři,  dovolujeme si Vás srdečně pozvat k návštěvě veletrhu obalů a obalových technologií FACHPACK 2022, který se bude konat ve dnech 27. - 29. září 2022 ve veletržním centru v Norimberku.   Na základě naší spolupráce s pořadatelem veletrhu FACHPACK, máme možnost nabídnout našim čtenářům vstup zdarma. Permanentní vstupenku na veletrh si zajistíte registrací e-kódu FP22CZ na webové stránce pořadatele www.fachpack.de/en/visitors/tickets/voucher. Vstupenka platí také pro paralelně probíhající veletrh technologií zpracování sypkých materiálů POWTECH. Využijte synergií těchto specializovaných akcí a zavítejte poslední zářijový týden do Norimberku, kde na Vás čekají novinky 1600 vystavovatelů. Bližší informace k oběma veletrhům a bohatému doprovodnému programu naleznete na www.fachpack.de a www.powtech.de.   V případě dotazů neváhejte kontaktovat výhradní zastoupení norimberské veletržní správy v ČR, společnost PROveletrhy s.r.o., info@proveletrhy.cz, tel.: 775663700.