Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Zrušíme obor kybernetika?

Na parlamentní půdě při přípravě novely vysokoškolského zákona probíhá diskuse, která je (mimo jiné) směrována ke změně názvu tematického okruhu č. 14 Informatika a kybernetika na název Informatika. Návrh změny je zdůvodňován tím, že kybernetika je jedním z drobných zaměření informatiky. V odborných a akademických kruzích vyvolal tento návrh pohoršení a živou diskusi. Skutečný vztah oborů je spíše opačný, informatiku lze chápat jako podobor kybernetiky. Informatika a kybernetika se v určitém rozsahu překrývají a vzájemně obohacují, ale nesplývají. Nejde ale jen o diskusi nad formálním problémem přejmenování jednoho z oborů. Změna názvu má své důsledky pro praxi, zejména pro školství. Informatické studijní obory již dnes omezují, nebo dokonce ruší výuku fyziky. Je nepochybně snazší vyučovat jen informatiku, k níž stačí pouze počítačová učebna. Fyzika je ale pro pochopení podstaty reálného světa nezbytná. Výuka předmětů vycházejících z kybernetiky (např. teorie automatického řízení, měřicí a komunikační techniky) není snadná, vyžaduje precizně vybavené (a průběžně modernizované) laboratoře a kvalifikované učitele se širokým rozhledem. Samotná výuka informatiky nestačí. Neposkytuje studentům možnost pochopit podstatu fyzikálních objektů a jejich řízení.

 
Kybernetiku definoval prof. Norbert Wiener (ve své knize z roku 1948) jako vědu, která se zabývá řízením a sdělováním v živých organismech a strojích. Z definice vyplývá, že předmětem kybernetiky jsou objekty reálného světa. Platí to především pro automatizované stroje, výrobní linky a technologické procesy, pro letadla, vozidla a dopravní systémy, chytré budovy, chytrá města a distribuční sítě. O nich rozhodně nelze říci, že jsou vyvinuty, vyrobeny, řízeny a provozovány na základě čistě informatických metod, bez použití kybernetických principů automatického řízení systémů, zpětné vazby a interdisciplinárních metod interakce s fyzikálním prostředím. Je paradoxní, že vynechání výuky kybernetiky je plánováno v době, kdy celá průmyslová Evropa přistoupila ke koncepci Industry 4.0 (realizace zásad 4. průmyslové revoluce) prostřednictvím kyberneticko-fyzikálních systémů (CPS – Cyber-PhysicalSystems). K realizaci tohoto konceptu inovace průmyslové výroby v Evropě se přihlásily i české firmy. Jedním z vážných problémů v ČR je nedostatek odborníků schopných navrhnout a realizovat tyto složité kybernetické systémy. Snaha o zrušení oboru kybernetiky tento problém ještě prohlubuje a ohrožuje konkurenceschopnost českých firem. V této situaci je to snaha nepochopitelná, absurdní a působí téměř komicky (spíše tragikomicky). Připomíná situaci z období 50. let 20. století, kdy komunistický režim tvrdil, že kybernetika (podobně jako genetika a sociologie) je buržoazní pavěda (viz filozofický slovník z roku 1955), a zakázal se jí zabývat a vyučovat ji.
 
Účastníci konference SKAKUII 2015 v Plzni (Setkání kateder automatizace, kybernetiky, umělé inteligence a informatiky) sepsali Otevřený dopis předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKM) PS ČR prof. RNDr. Jiřímu Zlatuškovi, CSc. Tehdy k němu bylo připojeno osmnáct podpisů významných osobností z oboru kybernetiky, teorie automatického řízení a souvisejících oborů (stále přibývají). Otevřený dopis byl dále projednán členy výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci, kteří se s jeho obsahem ztotožňují. Přikládáme jej i čtenářům časopisu Automa pro informaci a pro vyjádření názorů (na adresu smejkal@automa.cz), které předáme, popř. budeme publikovat.
Ladislav Šmejkal
 
Věc: Otevřený dopis předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS ČR
 
Vážený pane předsedo,
dovolte nám, abychom se vyjádřili k aktuálně probíhající diskusi vedené na parlamentní půdě i v odborné komunitě informatiků, která je směrována ke snaze změnit název tematického okruhu č. 14 „Informatika a kybernetika“ v novele Zákona o vysokých školách, na název „Informatika“, a to s odůvodněním, že kybernetika je jedním z drobných zaměření informatiky. Informatika a kybernetika se zajisté v určitém rozsahu překrývají a vzájemně obohacují. Přesto kybernetika není a z podstaty věci nemůže být součástí informatiky. Není přeci možné tvrdit, že automatické výrobní linky, roboty, automobily, vozítko na Marsu či bezpilotní letadlo jsou vyvinuty, vyrobeny, řízeny a provozovány na základě čistě informatických metod, bez použití kybernetických principů automatického řízení systémů, zpětné vazby a interdisciplinárních metod interakce s fyzikálním prostředím? Nyní aktuální 4. průmyslová revoluce (Industry 4.0) se podstatně opírá o kyberneticko-fyzikální systémy. Obejdeme se v oblasti kybernetické bezpečnosti bez kybernetiky?
 
Je všeobecně známo, že informatické studijní obory omezují nebo dokonce ruší výuku fyziky, která pro začínajícího studenta představuje klíč k reálnému světu. V jakých oborech se tedy budou vychovávat odborníci pro kyberneticko-fyzikální systémy? Názor, že kybernetika není samostatnou vědní disciplínou, je chybný. Fyzikou se informatici téměř nezabývají.
 
S teorií systémů jako základním pilířem kybernetiky by studenti nebyli seznámeni vůbec. Bez výchovy odborníků v oblasti kyberneticko-fyzikálních systémů, automatického řízení, robotiky, spolupráce lidí s roboty a v kybernetické bezpečnosti bude ohrožena konkurenceschopnost průmyslu i bezpečnost České republiky. Informatické programy prostě nemohou nahradit obory kybernetické, zejména proto, že nejsou spojovány se strojovým vnímáním a fyzickými akcemi ve fyzickém prostředí, ve výrobě, dopravě či energetice. Nemůžeme proto mlčet. Považujeme za potřebné, aby kybernetika v názvu tematického
okruhu č. 14 zůstala.
 
Vážený pane předsedo, jsme připraveni odborně diskutovat o této problematice na jakémkoliv relevantním fóru s Vámi, s dalšími členy VVVKM, i s případnými dalšími zájemci a předložit relevantní argumenty, které jednoznačně podpoří zachování původního názvu „informatika a kybernetika“. Tento dopis byl přijat účastníky Setkání kateder kybernetiky

ČR, které se konalo 8. a 9. září 2015 na ZČU v Plzni a postupně se k němu připojili další čelní představitelé oboru kybernetika v České republice. Podpisy a seznam podporovatelů jsou v příloze.