Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Známková ochrana v České republice

Automa 3/2000

Mgr. Karel Špindler,
Úřad průmyslového vlastnictví

Známková ochrana v České republice

Jedním z důležitých institutů průmyslového práva jsou vedle vynálezů také ochranné známky. Jejich význam a důležitost u nás vzrostly zvláště po roce 1989. To lze dokumentovat na množství přihlášek. Zatímco před zmíněným rokem se na Úřadu průmyslového vlastnictví přihlašovalo za rok v průměru kolem 400 přihlášek ochranných známek, v roce 1991 jich bylo již více než 3 600 a v roce 1995 dokonce 10 476 od domácích přihlašovatelů. To jistě není zanedbatelný počet, a proto se redakce našeho časopisu rozhodla čtenářům podat základní informace o známkoprávní ochraně v České republice. Ta se řídí zákonem č. 137/1995 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 213/1995 Sb.

Vymezení pojmu ochranná známka
Co to tedy ochranná známka je a jaké podmínky musí splňovat pro udělení ochrany? Ochrannou známkou se rozumí slovní, obrazová, prostorová nebo kombinovaná označení, která jsou způsobilá odlišit výrobky, zboží nebo služby různých podnikatelů a jsou zapsána do rejstříku ochranných známek. Ochranné známky by měly plnit tyto funkce:

  • rozlišovací,
  • propagační,
  • soutěžní,
  • ochrany spotřebitele.

Za nejdůležitější je považována funkce rozlišovací, která spotřebiteli umožňuje na první pohled určit, kdo je výrobcem nebo poskytovatelem služeb. Aby známka plnila všechny výše citované funkce, měla by být krátká, výrazná, snadno zapamatovatelná a rozlišitelná od známek ostatních. Do rejstříku, který vede Úřad průmyslového vlastnictví, se nezapíší označení, která

  • se nemohou graficky znázornit,
  • nemají způsobilost rozlišit výrobky nebo služby (např. Vzdělávací agentura),
  • jsou vytvořena výlučně ze značek nebo údajů, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu apod. (např. ČSN, CZ, Czech made),
  • jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, jenž vyplývá z jeho povahy nebo je nevyhnutelný k dosažení technického výsledku,
  • jsou v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy a mohou klamat veřejnost, zejména o povaze či o zeměpisném původu výrobku nebo služby.

Mezi označení odporující dobrým mravům patří zejména uvádění nemravných obrázků, pohoršlivých a nemravných slovních a kombinovaných označení, symboly provokující násilí a nenávist, rasistické a podobné symboly, symboly propagující drogy apod.

Zvláštní skupinu tvoří označení ©, D a ®. © – copyright – je symbol pro označení autorského práva k literárním a uměleckým dílům. Užívá se obvykle u knih, filmů a počítačových programů. D – design – je symbol pro průmyslové vzory a výtvory, např. pro vzory na textiliích. ® – registered mark – je symbol pro označení registrovaná ve státním rejstříku.

Přihláška ochranné známky
Kdo může ochrannou známku přihlásit? Fyzická nebo právnická osoba jen pro výrobky nebo služby, které jsou k datu podání přihlášky předmětem podnikání přihlašovatele. Citovaný zákon o ochranných známkách zajišťuje i pro zahraniční přihlašovatele stejné postavení v řízení o ochranných známkách, jaké mají domácí přihlašovatelé. Požadavek na jejich zastupování je dán zvláštními předpisy. Osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, musí být v řízení o ochranných známkách zastoupeny advokátem, komerčním právníkem nebo patentovým zástupcem. Bez souhlasu majitele známky nesmí nikdo používat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky či služby, pro něž je známka zapsána, nebo ji používat ve spojení s těmito výrobky či službami. Jako příklady nedovoleného použití uvádí zákon umísťování takových kolizních označení na výrobcích nebo obalech a nabízení takto označených výrobků na trhu. Není také dovoleno vyvážet nebo dovážet výrobky s takovým označením, nebo dokonce použít takové označení v obchodním jménu, korespondenci a reklamě. Jak se může majitel proti porušování své známky účinně bránit? Může se u příslušného soudu domáhat, aby se každému zakázalo používat jeho ochrannou známku nebo označení s ní zaměnitelné pro stejné nebo podobné výrobky či služby a aby předměty označené způsobem, kterým byla porušena jeho práva, byly staženy z trhu. Zasáhne-li někdo do práv ochranné známky, tj. že ji použije bez souhlasu jejího majitele a tím i způsobí škodu, má majitel známky právo na náhradu této škody.

Řízení o ochranné známce
Úřad průmyslového vlastnictví podrobí každou přihlášku průzkumu. Jeho cílem je zjistit, zda přihláška splňuje požadované náležitosti, zda je přihlášené označení způsobilé k zápisu, popř. zda neporušuje práva třetích osob ke shodným známkám s dřívějším právem přednosti. Vykazuje-li přihláška vady takového druhu či rozsahu, je řízení o ní zastaveno. Je-li předmětem přihlášky takové označení, které nemůže být ze zákona zapsáno jako ochranná známka, bude přihláška zamítnuta.

Ve věci ochranných známek plní Úřad průmyslového vlastnictví úlohu registračního místa. Právotvornou skutečností, která vede ke vzniku práv majitele známky, je její zápis do rejstříku vedeného Úřadem, který je jediným přihlašovacím a registračním místem v České republice pro jednotlivé předměty průmyslových práv. Rozhodnutí o zápisu ochranné známky do rejstříku je výsledkem řízení probíhajícího u registračního místa. O zápisu Úřad přihlašovatele pouze informuje. Třetí osoby se o zápisu známky do rejstříku dovědí z Věstníku, který je speciálním publikačním prostředkem pro zveřejňování těch individuálních rozhodnutí, jež zakládají, mění nebo ruší ochranu předmětů průmyslového vlastnictví.

Známka platí deset let a lze ji v posledním roce platnosti obnovovat vždy na dalších deset let. Nepožádá-li majitel o obnovu zápisu ani v šestiměsíční lhůtě po uplynutí ochranné doby, právo ke známce zaniká. Převoditelnost práv k ochranné známce umožňuje, aby práva k ochranné známce nezanikla při změnách u podnikatelských subjektů, jako je např. slučování či rozdělování podniku, změny v podnikatelském subjektu v důsledku privatizace či prodeje podniku. Zásada upravuje tzv. volný převod práva, bez nutnosti převádět se známkou i obchodní podstatu podniku. Převádí-li se podnik jako celek, přechází s ním i právo k ochranné známce na nového majitele.

Náklady na přihlášení známky
Za podání individuální přihlášky zaplatí žadatel 4 000 Kč, obnova zápisu známky přijde přihlašovatele na 3 000 Kč, vydání osvědčení o zápisu známky stojí 500 Kč. Náklady na přihlášení známky do zemí Evropské unie činí pro české přihlašovatele 120 až 150 000 Kč.

Podrobnější informace o ochranných známkách najdou zájemci na internetu (www.upv.cz).

A na závěr několik informací o vytvoření jednotného systému ochranných známek v Evropě. V současné době je vypracována Směrnice Rady ES ze dne 21. 12. 1988, ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách, a Nařízení Rady ES č. 40/94 z 20. 12. 1993, o ochranných známkách ES. Náš platný zákon o ochranných známkách a jeho prováděcí vyhláška byly již připravovány se znalostí zmíněné směrnice Rady ES z roku 1988, a nelze proto očekávat podstatnější dopady v oblasti harmonizace známkového práva v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie.