Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Zařízení Moxa pro síťovou infrastrukturu a vizuální dohled v inteligentních dopravních systémech

Inteligentní dopravní systémy (ITS – In­telligent Transport System) jsou často pou­žívány pro zlepšení efektivity a bezpečnosti dopravní infrastruktury na všech úrovních, od městské dopravy až po dálnice. ITS po­krývají různé úlohy související s dopravou: řízení dopravní signalizace, elektronický vý­běr mýtného, automatické parkovací systé­my, identifikaci vozidel, kamerové dohledové systémy atd. Všechny systémy bývají napo­jeny na dispečink prostřednictvím spolehli­vé širokopásmové gigabitové sítě Ethernet. Centrální dispečink vyhodnocuje všechny informace a vytváří strategii pro řízení dopravy s cílem dosáhnout co nejefektivnější­ho využití komunikací a zároveň maximální bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že zařízení pro monitorování provozu na dálku a pro ří­zení v dopravních systémech jsou rozmís­těna na velkém území, běžně je požadován velký počet optických ethernetových portů, které umožňují dosáhnout velkých přenoso­vých vzdáleností.
 

Ethernetové přepínače

 
Systémy pro řízení a monitorování dopra­vy jsou navrhovány pro přenos dopravních in­formací v reálném čase mezi dopravním sub­systémem a dispečinkem, a to odděleně pro každý subsystém, jako je např. IP-videodo­hled. Vzhledem k požadavkům na bezpečnost a spolehlivost komunikace jsou pro přenos in­formací bez prodlev vyžadovány optické gigabitové páteřní sítě s velkou šířkou komu­nikačního pásma a spolehlivou redundancí. Ethernetové přepínače (switch) Moxa řady EDS-616/619 mají pro vytvoření páteřního spojení až tři gigabitové optické porty, a zvlá­dají proto snadno veškerý video-, audio- i da­tový provoz. Spolehlivou a bezpečnou síťo­vou komunikaci zajišťují funkce Turbo Ring pro automatické obnovení komunikace v sí­tích s kruhovou redundantní topologií, IGMP snooping a další pokročilé funkce.
 
Modulární konstrukce přepínačů řady EDS-600 umožňuje realizovat různé konfi­gurace metalických a optických připojení pro IP-telefony, IP-kamery a systémy pro říze­ní signalizací, včetně zálohy pro budoucí vy­lepšení (upgrade). Vzhledem k malým rozmě­rům a kompaktnímu tvaru jsou tyto přepínače ideální pro instalaci do současných silničních rozvaděčových skříní s omezeným prostorem. Přepínače EDS-600 mají navíc široký rozsah provozních teplot -40 až +75 °C, který je vy­žadován u rozváděčů umístěných ve venkov­ním prostředí.
 

Průmyslové videoservery

 
Mimo tyto přepínače nabízí Moxa prů­myslové videoservery VPort 354 a VPort 461 v robustním provedení, volitelně s optickými porty a kaskádním propojením sítě. Tyto vi­deoservery umožňují vytvořit spolehlivý do­hledový systém pro monitorování provozu v reálném čase.
 

Zajištění stability a spolehlivosti komunikace

 
Stěžejním prvkem inteligentních do­pravních systémů je stabilita a spolehli­vost síťové komunikace. Proto je výhod­né vzájemně kombinovat zařízení pokud možno od jednoho výrobce. Tím se elimi­nují možné problémy s nekompatibilitou a zjednodušuje se řešení případných pro­blémů. V současné době je na trhu pouze několik dodavatelů, kteří jsou svým sortimentem schopni pokrýt celé spektrum po­třebných zařízení, jež zároveň splňují po­žadavky na spolehlivost a mohou praco­vat v náročných provozních podmínkách venkovního prostředí. Společnost Moxa je výrobcem celé řady průmyslových síťo­vých zařízení pro řízení dopravy a správu dopravních informací ve vzájemně propo­jených lokalitách.
 
Patří mezi ně (obr. 1):
  • převodníky sériové linky na Ethernet nebo bezdrátovou síť WiFi pro připojení detek­torů vozidel nebo proměnných informač­ních displejů přes kabelové nebo bezdrá­tové sítě LAN,
  • průmyslové bezdrátové přístupové body (AP – Access Point) pro bezdrátové při­pojení zařízení s kabelovým rozhraním LAN,
  • průmyslové ethernetové přepínače s mož­ností redundance síťového spojení a napá­jení a s odolností potřebnou pro provoz v nepříznivém prostředí,
  • vestavné počítače pro lokální zpracování dynamických dat a řízení v reálném čase,
  • videoservery s možností realizovat video­přenosy z provozu v reálném čase po síti LAN a s funkcí pro záznam aktivovaný externím signálem a automatické odesílá­ní varování a zaznamenaných snímků.

Dostupnost produktů a informací

 
Celý sortiment zařízení Moxa pro inteli­gentní dopravní systémy je možné zakoupit u společnosti ELVAC IPC s. r. o. Podrobněj­ší informace lze také získat na internetových stránkách www.moxa.cz.
Ing. Michal Kahánek, ELVAC IPC s. r. o.
 
Obr. 1. Architektura inteligentního systému řízení dopravy