Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Založení platformy OPAaR

V pátek 26. března 2021 se v prostorách Technologického centra Hradec Králové uskutečnilo zakládající setkání nové platformy OPAaR (Otevřená platforma automatizace a robotiky).

Zástupci z řad firem, škol a odborné veřejnosti na setkání podepsali memorandum, které je prvním krokem ke spolupráci při šíření vzdělávání v oborech automatizace a robotiky na úrovni základních a středních škol v ČR.

Platforma by měla v následujících týdnech získat formální podobu konsorcia a institutu, které budou sdružovat zapojené organizace a subjekty se zájmem o problematiku automatizace a robotiky ve vzdělávání. Členové platformy budou aktivně spolupracovat na implementaci prostředků automatizace a robotiky do výuky, podílet se na zvyšování kompetencí pedagogů a šířit osvětu v úzkém propojení s akademickým sektorem, odbornou veřejností, soukromým sektorem i dalšími zájemci.

 

Memorandum OPAaR

Východiska k memorandu:

 • úroveň vybavenosti škol prostředky pro výuku automatizace, robotiky a příbuzných oborů je nízká,
 • žáci a studenti nejsou dostatečně připraveni pro budoucí praxi, zejména v oblasti přírodních a technických disciplín, včetně manuálních zručností,
 • existuje naléhavá společenská potřeba podpořit polytechnické kompetence studentů a žáků českých škol, aby byli lépe připraveni na život v průmyslově vyspělé a informační společnosti a na své budoucí uplatnění,
 • je třeba reagovat na rostoucí celospolečenskou poptávku po kvalitní technické inteligenci pro zajištění konkurenceschopnosti českých firem a jejich rozvoj v souvislosti s trendy průmyslu 4.0 a chytré výroby.
 • Základní motivací založení platformy OPAaR je aktivně pomoci překonávat problémy v oblasti vzdělávání žáků a studentů českých škol v oborech AaR.

Signatářem memoranda se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které:

 • budou aktivně propagovat automatizaci a robotiku na úrovni základních a středních škol s cílem implementovat je do běžné výuky,
 • budou aktivně prosazovat metody vedoucí k rozvoji samostatného a kritického myšlení žáků a studentů,
 • budou pomáhat zvyšovat kompetence pedagogů efektivně využívat výukové prostředky automatizace a robotiky při běžné výuce,
 • budou pomáhat vytvářet kreativní prostředí jako základní předpoklad kladné motivace žáků a studentů aktivně se věnovat problematice automatizace a robotiky,
 • budou propagovat využití nástrojů informatiky a kybernetiky v automatizaci a řízení (digitální transformace, kyber-fyzické systémy, modelování a simulace systémů, využití metod umělé inteligence, průmyslový internet věcí),
 • budou při své činnosti aktivně vnímat a propagovat aktuální společenské potřeby (ochrana životního prostředí, snižování energetické a materiálové náročnosti, uplatnitelnost na trhu práce, zvyšování konkurenceschopnosti místních firem, zvyšování životní úrovně apod.),
 • budou ctít a šířit základní etické principy využití automatizace a robotiky (Asimovovy zákony robotiky, etická pravidla pro využití umělé inteligence, globální principy společenské zodpovědnosti a udržitelného rozvoje atd.) a budou je plně implementovat do své činnosti, aby tak vyvraceli mylné představy o antagonismu techniky a lidí a posilovali důvěryhodnost automatizace a robotiky,
 • budou spolupracovat a sdílet výsledky své činnosti v oblasti vzdělávání v rámci této platformy, tj. se signatáři tohoto memoranda, budou otevření aktivní spolupráci s okolím (akademický sektor, průmyslové firmy a společnosti z oblasti automatizace a robotiky, popularizátoři problematiky automatizace a robotiky, odborná veřejnost, zájemci z řad rodičů žáků a studentů),
 • budou aktivně hledat možnosti a způsoby dalšího rozvoje této platformy.

Další informace o platformě OPAaR a možnostech zapojení do její činnosti si zájemci mohou vyžádat na adrese redakce (bartosik@automa.cz).

 

(šm)