Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Základní informace o regulátoru REFACO

Automa 4/2001

(AMiT)

Základní informace o regulátoru REFACO

Refaco je univerzální mikroprocesorový regulátor pro ovládání konvektorů a klimatizačních jednotek fan coil s chladicími a topnými výměníky osazenými jednorychlostním nebo třírychlostním ventilátorem. Regulátor je volně konfigurovatelný pro dvoutrubkové i čtyřtrubkové systémy – s proporcionálním řízením ventilů, s řízením pomocí pulsně šířkové modulace, s polohovým řízením, s řízením on/off nebo dvoustupňovým řízením. Při regulaci teploty regulátor zohledňuje stav přítomnosti osob v místnosti a stav okenních spínačů.

Obr. 1.

Regulátor Refaco je určen pro regulaci dosti širokého spektra jednotek fan coil. Výhoda zvoleného řešení je ve velké variabilitě softwarového vybavení při využití pouhých dvou variant hardwarových typů.

Hlavní využití regulátoru se předpokládá v rozsáhlých síťových aplikacích jako součást komplexního řízení a regulace především administrativních budov, hotelů apod. Výhody regulátoru vyniknou ve spojení s nadřízenými řídicími systémy. Firma AMiT uvedením tohoto regulátoru na trh nabízí komplexní řešení, kde je důraz kladen především na součinnost všech regulačních prvků regulované budovy, na přenos dat pro další zpracování a volbu optimální regulace ke zvýšení energetických úspor.

Regulátor je volně parametrizovatelný, prostřednictvím parametrizačního programu lze volit různé varianty předem definovaných funkcí. Nejde o volně programovatelný regulátor. Vzhledem k poměrně jasnému technickému řešení konvektorů a jednotek fan coil lze používat omezenou množinu regulačních algoritmů v závislosti na typech různých čidel, akčních prvků a nástěnných ovládačů. To podstatně zjednodušuje proces projektování, aplikace a následný servis.

Při návrhu regulátoru byly zohledněny požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu podle evropských norem. Regulátor je k dispozici ve dvou základních konstrukčních provedeních – varianta s upevněním na lištu DIN 35 mm a varianta s montáží na základovou desku pomocí šroubů. Regulátor je určen pro montáž jak do samostatného rozváděče, tak i do vlastního konvektoru.

Obr. 2.

Hlavními přednostmi regulátoru Refaco jsou univerzální hardwarové řešení, zahrnující téměř všechny běžné požadavky na různé typy provedení konvektorů, jednotek fan coil a nástěnných ovládačů, velká variabilita programového vybavení a velmi příznivá pořizovací cena vzhledem k užitným vlastnostem. Silnou stránkou regulátoru je také programové vybavení. Program regulátoru je uložen v paměti flash a je instalován již z výroby. Regulátor tedy vždy obsahuje všechny varianty možných typů regulací. Konkrétní programová konfigurace se volí pomocí parametrizačního programu, kterým se nastavují režimy a provozní hodnoty. Veškeré údaje jsou uloženy opět v paměti flash. Regulátor se parametrizuje pomocí programu v prostředí Windows. Parametrizační počítač (stolní, notebook) se připojí v jediném místě komunikační sítě a z tohoto místa lze volit režimy činnosti a provozní parametry každého regulátoru zvlášť nebo dávkově pro celou aplikaci. Zajímavou funkcí je průvodce nastavením konfigurace, kdy se postupným odpovídáním na konkrétní dotazy nastaví výchozí programová konfigurace regulátoru. Všechny parametry je možné změnit za provozu, není tedy nutné před nastavováním parametrů odstavovat provoz na komunikační síti nebo regulaci nastavovaného regulátoru.

Regulátory Refaco jsou přímo určeny k provozu na komunikační síti s nadřazeným řídicím počítačem. Nadřazený počítač může být na úrovni PC nebo to může být jakýkoliv řídicí systém z produkce AMiT. Tento nadřazený počítač nastavuje požadované režimy pro jednotlivé regulátory podle časových plánů či v návaznosti na související zařízení (stav řízené kotelny, tepelných čerpadel, vzduchotechniky, aktuální stav odběru elektrické energie apod.). K jednomu nadřazenému systému lze připojit až 127 regulátorů Refaco. Nadřazené systémy jsou součástí firemního informačního systému DB-Net a mohou spolupracovat s ostatními řídicími systémy. Prostřednictvím systému DB-Net lze do jediného informačního systému začlenit až 15 000 těchto regulátorů. Regulátory Refaco komunikují firemním protokolem ASIMP, který je veřejný. Lze je proto začlenit i do dalších informačních a řídicích systémů.

Regulátor nevyžaduje údržbu. Velkou předností zvolené koncepce je univerzální hardwarové řešení. Odpadá nutnost udržovat několik variant a typů regulátoru, servis je možné řešit výměnným způsobem jediným typem regulátoru.

AMiT spol. s r. o.
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
tel.: 02/22 78 15 16, 22 78 01 00
fax: 02/22 78 22 97
e-mail: amit@amit.cz
http://www.amit.cz