Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Zákaznický den Murrelektronik CZ 2011

Společnost Murrelektronik CZ, spol. s r. o., je dceřinou společností německé firmy Murrelektronik GmbH se sídlem v Oppenweileru (SRN), globálně působící středně velkou fir­mou z oblasti průmyslové automatizace, kte­rá se specializuje na elektrické rozvody pro­pojující na strojích a strojních celcích úroveň řídicích systémů s úrovní snímačů a akčních členů. Firma Murrelektronik byla založena v roce 1975 a v současnosti má asi 1 300 za­městnanců po celém světě.
 
Jako obchodní zastoupení je spo­lečnost Murrelektronik CZ nositelkou značky Murrelektronik na trhu v Čes­ké republice. Společnost sídlí ve Stodu u Plzně společně s českým výrobním závodem firmy Murrelektronik, sester­skou firmou Murr CZ, s. r. o. Zde také 16. června 2011 uspořádala historicky první Zákaznický den Murrelektronik CZ 2011, spojený s představením re­konstruovaných a rozšířených prostor společnosti. Jako neformální část zá­kaznického dne se v jeho předvečer uskutečnila exkurze do plzeňského pi­vovaru na výrobní linku Gambrinus.
 
Historie značky Murrelektronik v ČR začala v roce 1995, kdy byla za účelem prodeje a částečně výroby založena společnost Murrelektronik CZ, spol. s r. o., se dvěma zaměst­nanci a sídlem v Nýřanech. Počí­naje rokem 1997 společnost změnila ob­last svého působení pouze na obchodní čin­nost a přenesla své sídlo do Vejprnic. V roce 1999 vznikl výrobní závod Murr CZ se síd­lem ve Stodu, do jehož objektu se společnost Murrelektronik CZ přestěhovala v roce 2002 a kde také, po výměně dosavadního perso­nálu v roce 2003, začala výrazně personál­ně posilovat. K novému vedoucímu prodeje Ing. Vladimíru Schnurpfeilovi a jeho dvě­ma spolupracovníkům přibyli v roce 2004 dva obchodní zástupci a v roce 2006 tech­nik podpory a obchodní zástupce pro Mo­ravu a Slezsko. V letech 2008 a 2009 byl obchodní tým dále rozšířen, ale následně opět zúžen v reakci na pokles ročního obra­tu společnosti v roce 2009, který v důsledku hospodářské krize klesl na úroveň let 2005 a 2006. Pokles se společnosti podařilo rychle překonat a rok 2010 je s obratem 34 milionů korun zatím nejúspěšnějším rokem v historii Murrelektronik CZ.
 
Věrna firemnímu heslu Stay connected − jsme s vámi stále ve spojení se společnost Murrelektronik CZ snaží být stále co nej­blíže svým zákazníkům. V minulosti proto intenzivně prezentovala produkty mateřské firmy na veletrzích Amper v Praze v letech 2003 až 2010 a na MSV v Brně v letech 2006 až 2008. Počínaje rokem 2010 spo­lečnost přešla na nový obchodní model vy­užívající tematicky zaměřené semináře, na nichž lze předvést produkty v činnosti, ne­chat s nimi účastníky „živě“ pracovat a které nabízejí prostředí vhodné ke kladení, upřes­ňování o zodpovídání nejrůznějších otázek. Ohlas na semináře na témata Sběrnicové systémy Řešení elektromagnetické kom­patibility a systémy napájení, pořádané na podzim 2010 a na jaře 2011, byl velmi po­zitivní. Lze říci, že nový obchodní model se osvědčuje.
 
Rostoucí zájem o propojovací techniku u zákazníků, podporovaný stále početnějším obchodním týmem a novým obchodním mo­delem, vede k trvalému růstu obratu. Protože je ovšem současně třeba vytvořit patřičné pod­mínky, bylo rozhodnuto dosavadní čistě ad­ministrativní prostory obchodního zastoupení v objektu ve Stodu rekonstruovat a současně rozšířit o školicí (30 m2 předváděcí (14 m2 semináře zahrnu­jící ukázky produktů v činnosti a vlastní prá­ci účastníků s nimi, zákaznické dny a schůz­ky se zákazníky ve vlastních prostorách přímo v místě výroby významné části sorti­mentu značky Murrelektronik. Školi­cí prostory jsou nabízeny i k využití externími subjekty.) místnost. Společnost Murrelektronik CZ tak nyní může pořádat školení a) a
 
Nové prostory byly uvedeny do provozu letos na jaře těsně před zmí­něným zákaznickým dnem, který tak byl ideální příležitostí k jejich slav­nostnímu otevření. Stalo se tak pře­střižením pásky jedním vylosovaným z účastníků, kteří poté nové prostory zaplnili, aby se s nimi seznámili a ná­sledně vyslechli přednášky hostitelů. Ing. Vladimír Schnurpfeil je informo­val o minulosti a současnosti a také o plánech společnosti Murrelektronik CZ (obr. 1), z nichž zaslouží zvláštní zmínku záměr zorganizovat pro zá­kazníky společnosti návštěvu vele­trhu SPS/IPC/Drives 2011 v Norim­berku a očekávaný roční obrat v roce 2011 nad hranicí 40 milionů korun.
 
Pracovníci výrobního závodu Murr CZ poté poreferovali o svém podniku, v němž nyní více než 400 pracovníků vyrábí ze­jména transformátory, odrušovací techniku, servisní rozhraní Modlink MSDD, modu­ly MICO a relé a moduly rozhraní značky Murrelektronik. Po přednáškách si účastní­ci po skupinách prohlédli výrobní provo­zy závodu.
 
Cílem firmy Murrelektronik je přinášet zákazníkům úspory v elektrických rozvo­dech na strojích a strojních zařízeních pou­žitím inovativních produktů a systémů. Uce­lená nabídka systémových produktů značky Murrelektronik umožňuje zákazníkům na ma­ximum využít potenciál jejich strojů při vý­znamném snížení celkových nákladů.
(sk)
 
Obr. 1. Vedoucí prodeje ve společnosti Murrelektronik CZ Ing. Vladimír Schnurpfeil (stojící čelem vlevo) hovoří k účastníkům Zákaznického dne Murrelektronik 2011 v nové školicí místnosti