Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Zákaznická podpora a servis na dálku – zlepšení služeb a snížení nákladů

číslo 12/2005

Zákaznická podpora a servis na dálku – zlepšení služeb a snížení nákladů

Komplikovanost výroby a vysoké požadavky na kvalitu výrobků s sebou přinesly potřebu používat pro řízení téměř všech moderních výrobních strojů programovatelné řídicí automaty (PLC – Programmable Logic Controller). Právě tato elektronická zařízení jsou ovšem často cílem zásahu servisních techniků. Může jít např. o optimalizaci softwaru, zjištění příčin závady nebo aktuálního stavu stroje apod.

Jsou-li sledovaná elektronická zařízení v dosahu kvalifikovaného personálu, který je neustále na místě, není s tím obvykle žádný problém. Jestliže však musí servisní technik nebo programátor absolvovat cestu automobilem s notebookem, popř. s dalším potřebným vybavením přímo na místo, znamená to mnohdy velké zdržení a ztráty. To vše již v okamžiku, kdy výrobní proces stojí a stroje nepracují. To vede k nemalým ztrátám. Náklady na cestovné a drahý čas programátorů také nejsou zanedbatelné. Je-li zmíněný stroj dokonce v zahraničí (např. v Brazílii), mohou tyto náklady dosáhnout značné výše.

Celkem bez pochyb lze prohlásit, že dnešní doba vyžaduje napojení řídicích systémů na komunikační sítě poměrně nekompromisně. Při odhlédnutí od zmíněného servisu, oprav a následné nutné odstávky stále zde zůstává skutečnost, že mít vše pod kontrolou a automaticky shromažďovat statistická data do centralizovaného informačního systému se vyplatí, zvláště je-li výrobní proces složitý a probíhá v různých závodech, často i v různých zemích. Firma, která nemá přehled o tom, co se s její výrobou právě děje, nemůže na svých výrobních procesech nic efektivně optimalizovat a není pro ostatní podniky, v současné době s tvrdými nároky na snižování nákladů a dodávky just in time, příliš silným konkurentem.

Kterou cestou se vydat?

Existují různé možnosti dálkového dohledu: od nejjednodušších, jako je odesílání informací a ovládání pomocí krátkých textových zpráv (SMS) na mobilní telefon, přes složitější vyhodnocovací, vizualizační a ovládací systémy napojené na PC, např. i s možností napojení na internetovou síť, až po systémy s místní centralizací a přenosy menších balíků dat přes GSM/GPRS/EDGE, analogovou pevnou linku nebo digitální telefonní linku ISDN – variant je opravdu mnoho.

Obr. 1.

Obr. 1. Modul Insys GPRS 5.0

Vždy je zapotřebí nejprve udělat rámcový rozpočet a odhad nákladů na vybudování komunikačního systému a také výpočet nákladů na provoz komunikace – tj. především na telekomunikační poplatky. Proti těmto nákladům se postaví úspora nákladů na výjezdy techniků, na odstávky a rovněž cena za „klidný spánek„ (když víme, že vše běží, jak má), který je pro zdravý životní styl velmi důležitý (navíc se uspoří náklady na ostrahu a osobní kontrolu vzdálených objektů, zkrátí se doba mezi zjištěním havárie a zásahem techniků a tím se zmenší riziko poškození pracovního a životního prostředí atd.).

Při budování komunikačního systému se nevyplácí nemístně šetřit, protože jde o jednorázovou investici pro celou dobu života zařízení. Je dobré se zaměřit na dobu návratnosti, a tedy na ceny telekomunikačních poplatků, a na popsané úspory práce a nákladů.

Správnost volby se projeví až po zavedení do praxe. Proto je vhodné obrátit se na dodavatele, který již má s komunikačními službami v průmyslu dostatečné zkušenosti.

Firma Insys Microelectronics se zabývá datovými komunikacemi v průmyslu již několik let a má dlouhou tradici ve výrobě a navrhování komunikačních systémů pro centralizaci, dálkový dohled a sběr dat. Realizovala mnoho zákaznických projektů a její technici rádi poradí i jiným, na kterou cestu při volbě dálkové komunikace vykročit. Univerzální recept totiž neexistuje a vždy je nutné individuálně zvážit technické a finanční aspekty konkrétních projektů.

Stručný přehled sortimentu

Mnoho produktů ze sortimentu společnosti Insys Microelectronics již bylo v předchozích číslech časopisu představeno, tedy jen ve stručnosti. Jde zejména o komunikační moduly – převodníky mezi různými typy standardních sítí, jako jsou analogová pevná linka, digitální pevná linka (ISDN), síť GSM se službami GPRS/EDGE, Ethernet a WLAN, a standardní sériovou linkou RS-232. Primární cílovou skupinou na trhu jsou zákazníci z průmyslu, konkrétně dodavatelé a uživatelé automatizační techniky. Modemy, které firma Insys Microelectronics vyrábí, jsou ve velké míře používány právě zde, pro účely dálkového dohledu a ovládání různých programovatelných automatů, měřicích systémů a elektronických zabezpečovacích systémů (EZS).

Pojem modem (tj. modulátor-demodulátor), který byl v minulém odstavci uveden, není ovšem pro všechny typy zařízení zcela správný. Všechna vyráběná zařízení ale z modemu pro analogovou pevnou linku konstrukčně i ideově vycházejí. Cílem je „odstínit„ zákazníka v maximální možné míře od typu komunikačního média. Praktickou ukázkou je např. ovládání „modemu„ – tedy správněji komunikačního modulu – WLAN pomocí stejných AT příkazů, jaké se používají pro klasické modemy pro analogové linky. Software, který jednotlivé typy modemů obsluhuje, může být proto napsán téměř stejně pro všechny tyto typy.

Veškeré výrobky řady Insys je možné zakoupit jako kompaktní, určené k montáži do rozváděčů na nosnou lištu DIN nebo jako OEM verze (tzv. i-moduly) – tj. osazené a vyzkoušené desky plošných spojů, které jsou určeny pro konstruktéry a návrháře k integraci do nově vznikajících zařízení.

Jednotlivé modemy mají různé doplňkové funkce, např. poplachovou funkci, řešenou pomocí digitálních vstupů (po zaznamenání alarmu jsou odesílány výstražné zprávy SMS, e-maily a faxy), přímé ovládání připojených zařízení pomocí digitálních výstupů nebo možnost dálkové konfigurace modulů.

„Horkou„ novinkou je speciální modem pro GSM se čtyřmi digitálními vstupy, který bude představen v některém z následujících čísel časopisu.

Další informace

K výrobkům řady Insys jsou k dispozici kompletní kvalitní uživatelské příručky v českém jazyce. Obsahují technický popis zařízení, rozměry, podrobné popisy funkcí a přehled podporovaných AT příkazů. Výrobky vyhovují homologačním podmínkám a nesou značku CE, jsou vyráběny podle ISO 9002. Pro Českou republiku je v Plzni zřízena pobočka Insys Microelectronics CZ, s. r. o., která zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu zákazníků, bude se dále věnovat vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat v měřicí a řídicí technice a inovacím současného sortimentu výrobků.

Lubomír Kuchynka,
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o.
Klatovská 169
321 03 Plzeň
tel.: 777 651 188, 377 429 952
e-mail: lkuchynka@insys-tec.de
http://www.insys-tec.cz