Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Zájem o použití servopohonů ve strojích a zařízeních stále roste

Poptávka po elektrických servopohonech pro strojírenské účely stále roste. Přibližně dvě třetiny producentů výrobních strojů a zařízení počítají do budoucnu s jejich ještě větší spotřebou. Významnými trendy v oboru servopohonů jsou rychlé zavádění bezpečných komunikačních protokolů na bázi průmyslového Ethernetu, integrace dalších inteligentních a bezpečnostních funkcí do servopohonu a celospolečenský tlak na snižování energetické náročnosti průmyslové výroby.

 
To je jen několik výsledků aktuální nezávislé analýzy trhu se servopohony s názvem Servoantriebe 2015, kterou vypracovala diplomovaná ekonomka Michaela Rothhöftová (dříve Griesenbruchová), vědecká spolupracovnice vyšší odborné školy FH Südwestfalen. Uvedená analýza tematicky navazuje na předchozí obdobné analýzy autorkou provedené a publikované v letech 2003, 2007 a 2011. Jsou v ní shrnuty a analyzovány výsledky anonymního dotazníkového průzkumu uskutečněného v Německu v lednu a únoru 2015. Otázky do dotazníku byly vybrány ve spolupráci se specialisty odborného svazu německých výrobců strojů a strojních zařízení v oboru průmyslové automatizace tak, aby bylo možné od respondentů získat co možná nejpřesnější údaje o jimi používaných servopohonech a o požadavcích na jejich technické a provozní vlastnosti a také o obchodních záměrech respondentů a jejich názorech na budoucnost servopohonů ve strojírenství. Dotazníkového průzkumu se letos aktivně zúčastnilo 249 výrobců výrobních strojů a inženýrských kanceláří příslušného zaměření z celého Německa.
 
Z výrobců, kteří se do průzkumu zapojili, patří 38,9 % do kategorie podniků do 100 zaměstnanců a 16,6 % do kategorie podniků s více než 500 zaměstnanci. Téměř čtvrtina podniků patří do kategorie se 100 až 199 zaměstnanci (obr. 1). Průzkum potvrdil známou skutečnost, že poptávka po servopohonech v minulých několika letech neustále rostla. Zatímco v roce 2003 potřebovalo 200 a více servopohonů ročně jenom 24 % výrobců strojů, v současnosti jich je již více než 41 %. Růst počtu ročně zakoupených servopohonů názorně ukazuje graf na obr. 2. V odvětví výroby balicích strojů dokonce 37 % výrobců potřebuje ročně více než 500 servopohonů. V blízké budoucnosti přitom chce stále větší počet producentů výrobních strojů realizovat komplexní řízení polohy a pohybu (motion control) již jenom distribuovanou technikou nebo jak centrálně, tak i distribuovaně. Zatímco v současnosti pohony řídí výhradně centrálně ještě 61 % respondentů, v budoucnu by měl jejich počet klesnout na méně než 48 %.
 
Nejznámějším výrobcem servopohonů je stejně jako v předchozích letech společnost Siemens AG, kterou zná 83 % respondentů (obr. 3). V posledních několika letech ji ale dohání firma SEW, jejíž „známost“ mezi odběrateli vzrostla ze 32 % v roce 2003 na současných 54 %. Tato rostoucí známost se odráží také ve výrazně větším počtu potenciálních zákazníků a ve větším objemu prodeje. Vedle toho si pozici na trhu stále více upevňují tradiční výrobci  servopohonů, jako jsou např. firmy B & R, Beckhoff a Rockwell. V době široké nabídky technických a programových prostředků ani nepřekvapuje, když se kupující mnohem častěji než ještě před dvanácti lety rozhodují pro nákup tzv. všeho z jedné ruky. Podle respondentů ale mají současně pro kupující čím dál větší význam technické parametry, např. minimální potřebný prostor pro zástavbu, možnost dálkového ovládání, delší doba provozního života atd.
 
Na uvedené analýze trhu je cenné zejména to, že na porovnatelných ukazatelích umožňuje posoudit vývoj a změny, které nastaly na trhu s elektrickými servopohony za posledních dvanáct let. Podrobnosti o této zajímavé analýze trhu je možné nalézt na webové stránce www.marktstudien.org, kde ji lze také objednat (cena 1 090 € bez DPH). Studie je dodávána na CD-ROM jako soubor ve formátu PDF (400 str. převážně grafů a tabulek) a může být zajímavá i pro mnohé strojírenské podniky v České republice.
[Servoantriebe weiter im Aufwind. Presseinfo Michaela Rothhöft, květen 2015.]
Ing. Karel Kabeš
 
Obr. 1. Rozdělení podniků zúčastněných na průzkumu podle počtu zaměstnanců (zdroj: M. Rothhöftová)
Obr. 2. Počty servopohonů ročně nakupovaných jednotlivými výrobci strojů stále rostou (podíl respondentů, kteří v daném roce nakoupili příslušný počet servopohonů; zdroj: M. Rothhöftová)
Obr. 3. Stupeň známosti výrobců servopohonů u odborné veřejnosti (zdroj: M. Rothhöftová)