Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Zájem o PLC ve strojírenství stále trvá

Článek uvádí vybrané výsledky průzkumu obchodních záměrů a technických požadavků v oblasti PLC provedeného pod záštitou organizace VDMA mezi uživateli v Německu na začátku roku 2010. Zdrojem údajů je podrobná zpráva o průzkumu citovaná v článku.
 
Programovatelné automaty (Programmable Logic Controller – PLC) patří ve strojírenství stále k nejdůležitějším a nejčastěji používaným zařízením zajišťujícím automatické řízení strojů a strojních zařízení. Požadavky na jejich vybavení a výkonnostní parametry v čase neustále rostou. Znovu to potvrdily výsledky nezávislého marketingového průzkumu nedávno zveřejněné ve zprávě s názvem SPS-Systeme, kterou vypracovala diplomovaná ekonomka Michaela Griesenbruchová, vědecká pracovnice odborné vysoké školy FH Südwestfalen. Zpráva tematicky navazuje na předešlé práce autorky z let 2001 a 2005.
 
Podkladem pro vypracování zprávy, kterou po odborné stránce zastřešila pracovní skupina Steuerungstechnik (Řídicí technika) svazu německých výrobců strojů a zařízení VDMA, byly výsledky anonymního dotazníkového průzkumu provedeného v lednu až únoru 2010 v SRN. Průzkumu se aktivně zúčastnilo 486 respondentů z řad výrobců strojů a strojních zařízení, řídicích systémů, projektových či inženýrských kanceláří a vysokých škol příslušného zaměření, kteří zodpověděli otázky zjišťující jejich současné obchodní záměry a technické požadavky v oblasti PLC. Z výrobců, kteří se do průzkumu zapojili, patří téměř polovina (49,2 %) do kategorie podniků s jedním až 100 zaměstnanci, 39,4 % do kategorie podniků se 101 až 500 zaměstnanci a 11,4 % do kategorie podniků s více než 500 zaměstnanci (obr. 1). To potvrdilo, že průmyslová automatizace ve strojírenství je doménou malých a středních podniků, jejichž inovační sílu nezlomila ani hospodářská krize.
 
Otázky v dotazníku byly zvoleny tak, aby umožnily od respondentů získat co nejúplnější informace o tom, jaké prostředky pro průmyslovou automatizaci v současné době využívají a potřebují. Díky tomu průzkum přinesl opět mnoho zajímavých poznatků. Například od roku 2001 nastal významný posun v míře známosti výrobců programovatelných automatů u odborné veřejnosti. S výjimkou firmy Siemens, která si trvale udržuje vedoucí postavení, známost „německy mluvících“ výrobců Bernecker & Rainer (B&R) a Beckhoff narostla během posledních pěti let téměř na dvojnásobek, a to zejména na úkor velkých mezinárodních koncernů jako Eaton (Moeller), Mitsubishi Electric, Schneider Electric a Omron. V grafu na obr. 2 jsou patrné změny v pořadí šesti nejznámějších firem z celkem 56 výrobců zmíněných alespoň dvěma respondenty. I další výsledky průzkumu potvrzují, že tento vývoj vedl i ke změně v pořadí nejžádanějších dodavatelů PLC.
 
Výrobci strojů a výrobních zařízení kladou na programovatelné automaty určené k použití ve strojírenství stále vyšší technické požadavky, i když hodně záleží na konkrétním použití (standardní PLC, PLC vestavěné v pohonu, embedded PLC, softPLC apod.). Pro více než dvě třetiny respondentů je klíčovým požadavkem funkční bezpečnost (spolehlivost) a přehledné, pohodlné ovládání stroje (Human Machine Interface – HMI, Motion Control – MC). Pro téměř všechny uživatele je důležitá velká rychlost provádění instrukcí, kapacita paměti a vybavení automatu rozličnými komunikačními rozhraními.
 
Průzkum potvrdil pokračující trend k používání Ethernetu ve strojírenství. Zatímco v roce 2001 používala podle svého vyjádření k propojení PLC síť Ethernet méně než třetina výrobců strojů a výrobních zařízení (29 %), v roce 2005 jich byla více než polovina a v době nynějšího průzkumu jich bylo téměř 86 % (obr. 3). Přitom se ve strojírenství síť Ethernet stále častěji uplatňuje na provozní úrovni na samotných strojích. Nejvíce používají Ethernet výrobci strojů a zařízení pro strojírenství a automobilový průmysl. Na zavedení Ethernetu v blízké budoucnosti se připravují výrobci potravinářských strojů (12 %) a papírenských s tiskových strojů (11 %). Naopak ani výhledově není Ethernet zajímavý asi pro každého šestého výrobce dřevozpracujících strojů. Nejčastěji používaným ethernetovým protokolem nadále zůstává protokol TCP/IP, ale jeho podíl se postupně mírně zmenšuje. Naproti tomu v poslední době výrazně roste počet úloh řešených s použitím protokolu Profinet.
 
Podrobnější informace o citované zprávě lze najít na webové adrese www.marktstudien.org.
Ing. Karel Kabeš
Obr. 1. Rozdělení podniků zúčastněných na průzkumu podle počtu zaměstnanců (zdroj: M. Griesenbruch)
Obr. 2. Stupeň známosti výrobců PLC u německé odborné veřejnosti (zdroj: M. Griesenbruch)

Obr. 3. Jak výrobci využívají k připojení PLC síť Ethernet (zdroj: M. Griesenbruch)