Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Za veletrhem Pragoregula/Elexpo 2003

číslo 5/2003

Za veletrhem Pragoregula/Elexpo 2003

Již 25. mezinárodní veletrh měřicí a regulační techniky, elektrotechniky a elektrotechnické automatizační techniky Pragoregula/Elexpo se konal ve dnech 25. až 27. března, tradičně na Výstavišti Praha-Holešovice. V rámci komplexu jarních technických veletrhů se spolu s ním na Výstavišti uskutečnily 30. mezinárodní veletrh energie, vytápění, sanitární techniky, úspor energie, technického zařízení budov, izolací a ekologie Pragotherm a 6. mezinárodní veletrh chladicí techniky, klimatizace a vzduchotechniky Frigotherm. Pořadatelem všech těchto akcí byla veletržní společnost Incheba Praha spol. s r. o. Souběžně byl, podruhé v historii jarních technických veletrhů, v pravém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti uspořádán firmou Arow Trade spol. s r. o. v pořadí 12. veletrh plynárenství Intergas se specializovanou sekcí Autogas.

Celkem se na komplexu jarních technických veletrhů pořádaných společností Incheba Praha prezentovalo 300 vystavovatelů z osmnácti států, z toho 95 vystavovatelů na veletrhu Pragoregula/Elexpo 2003. Komplex jarních veletrhů zhlédlo celkem 12 500 návštěvníků.

Následující shrnutí je věnováno především výsledkům soutěže o Grand prix a stručně také ostatnímu doprovodnému programu veletrhu Pragoregula/Elexpo 2003.

Grand prix Pragoregula/Elexpo 2003

Do tradiční doprovodné soutěže exponátů bylo sedmi vystavujícími firmami přihlášeno sedm exponátů. Z nich čtyřčlenná odborná komise v souladu s podmínkami soutěže vybrala k ocenění Grand prix Pragoregula/Elexpo 2003 tři, dále stručně představené v řazení abecedně podle vystavovatelů.

Obr. 1.

Řídicí systém pro obalovny Progres Junior

(vystavovatel Askom s. r. o., výrobci BCM Control s. r. o. a Flap s. r. o.)
Modulární distribuovaný řídicí systém Progres Junior je mikroprocesorový systém českého původu pro vizualizaci, řízení a kontrolu technologického zařízení obaloven na výrobu asfaltových směsí (obr. 1). Skládá se z řídicího a vizualizačního softwaru Progres Junior a měřicího a řídicího hardwaru pro sběr dat a řízení silových výstupů. Je navržen jako distribuovaný, což znamená, že procesy časově kritické, fyzicky vzdálené nebo náročné na kvalitu regulace jsou přímo řízeny částečně samostatnými jednotkami rozmístěnými v technologii obalovny. Tyto jednotky navzájem komunikují a současně jsou spojeny s vizualizačním počítačem, který zajišťuje vizualizaci celé technologie, řízení jednoduchých procesů a komunikaci s obsluhou a vnějším světem. Systém je zároveň stavebnicový a otevřený, takže je jednoduše rozšiřitelný a modifikovatelný podle změn v technologickém vybavení obalovny i snadno použitelný při modernizaci obaloven stávajících.

Plnohodnotný vizualizační software, odpovídající současným požadavkům, pracuje pod operačním systémem Windows 2000/XP/NT. Zobrazování technologie obalovny je navrženo jako několikamonitorové, od jednoho monitoru pro malé obalovny až po několik monitorů u rozsáhlých zařízení. Standardně je na jednom monitoru zobrazován míchací proces, včetně navažování materiálu, a na druhém procesy studeného předdávkování a ohřevu kameniva s dopravními cestami, filtry, živičným hospodářstvím a ostatními pomocnými součástmi obalovny. Systém současně ukládá veškerá data týkající se provozu obalovny do denních souborů k následné archivaci. Nad uloženými daty pracuje obsáhlý soubor sestav a statistik, umožňující data třídit a vyhodnocovat. Výstupy, např. kompletní statistické záznamy o spotřebě materiálu a produkci, lze tisknout v podobě tabulek i grafů, popř. prostřednictvím lokální sítě na dálku sledovat proces výroby anebo přenášet data do jiných programů (Excel, Word atd.) k dalšímu zpracování. Součástí systému je účinný diagnostický podsystém, jenž upozorňuje na výskyt poruchových a havarijních stavů zařízení.

Vedle dodávek samotného řídicího systému zajišťuje dodavatel jeho kompletní technickou podporu, včetně servisu, školení obsluhy, následných úprav, modernizací apod.

Obr. 2.

Modul GPRS/GSM InterSeal 2.0

(vystavovatel a výrobce Immobiliser Central Europe s. r. o.)
InterSeal (obr. 2) je univerzální komunikační jednotka sloužící k on-line připojení libovolného zařízení se sériovým rozhraním do sítě GPRS (General Packet Radio Service) a touto cestou do sítí s protokoly TCP/IP a internetu. Modul InterSeal je navržen jako přímá náhrada klasického modemu. Protože v síti GPRS je zpoplatňován objem přenesených dat (na rozdíl od sítí GSM, kde se platí za dobu připojení), lze tímto řešením dosáhnout u aplikací využívajících standardní způsoby komunikace velmi výrazných úspor nákladů na přenos dat.

Konstrukce modulu je optimalizována pro průmyslové, automobilové i vojenské použití. Jeho základem je procesorová jednotka Toshiba (16 bitů, 160 ns na instrukci) s pamětí pro program a data, rozšiřitelnou až na 3 GB, a zálohovanými hodinami reálného času. Komunikaci obstarává modul GPRS Wavecom 900/1 800 MHz nebo 950/1 850 MHz s možností přenosu dat, zpráv SMS a hlasu. Z charakteristik zařízení zde lze uvést jen ty hlavní:

 • široká paleta rozhraní: osm obecných I/O, sběrnice I2C, po dvou analogových vstupech (10 b/160 kHz) a výstupech (8 bitů), sériové rozhraní RS-232C a SPI nebo RS--232C/485, systémová sběrnice,

 • napájení 8 až 32 V DC, odběr v klidu (záloha RAM, hodiny reálného času, aktivní I/O) do 1 mA, při aktivním dohledu včetně udržování spojení GPRS do 20 mA a při vysílání GPRS do 500 mA,

 • pracovní teplota průmyslové verze –20 až + 80 °C s možností aktivního temperování při velmi nízkých teplotách (příkon 2 W),

 • minimální investice do řídicích prostředků a jednoduchá instalace bez změny aplikace,

 • bohaté základní programové vybavení s možností programování na dálku v jazyce Java,

 • početné kontrolní obvody a funkce,

 • doplňkové inerciální čidlo zrychlení ve dvou směrech s citlivostí 0,002 g a vstup pro přijímač systému družicové navigace (GPS).

Modul InterSeal nabízí téměř ideální a jednoduše realizovatelné řešení mnoha bezobslužných telemetrických, řídicích, bezpečnostních a sledovacích aplikací, průmyslových i např. bankovních.

Obr. 3.

Hmotnostní průtokoměr Optimass MFS 7000

(vystavovatel Krohne CZ, spol. s r. o., výrobce Krohne Ltd., Velká Británie)
Hmotnostní průtokoměry řady Optimass MFS 7000 s jedinou přímou měřicí trubicí (obr. 3) představují zcela novou konstrukci překonávající všechna tradiční omezení spjatá s průtokoměry využívajícími Coriolisovy síly, ať už se jedná o:

 • měřicí trubici, která může být z korozivzdorné oceli, titanu nebo z materiálu Hastelloy, a tak vyhoví v téměř všech aplikacích,

 • široký rozsah průtoků sahající od 950 do 430 000 kg/h,

 • vlastnosti měřeného média, které může být nehomogenní, obsahující pevné částice i nerozpuštěné plyny, s velkou viskozitou atd.: nic z toho nemá vliv na přesnost a kvalitu měření,

 • způsob montáže: podpěry lze přichytit zcela libovolně k potrubí nebo k plášti průtokoměru při minimálních uklidňovacích délkách, neboť vlastní měřicí systém průtokoměru je od souvisejících rušivých vlivů mechanicky zcela izolován.

Průtokoměry řady Optimass MFS 7000 se používají s modulárními převodníky MFC 050/051, poskytujícími uživateli veškerý měřičský komfort v prostředí standardním i s nebezpečím výbuchu, s možností komunikace prostřednictvím proudové smyčky samotné i s protokolem HART, popř. při použití ryze digitálních protokolů, jako např. Profibus-PA, Foundation Fieldbus (připravuje se) apod. Podrobně jsou průtokoměry Optimass představeny v samostatném článku v časopise Automa č. 2/2003 na str. 8-9.

Další doprovodný program veletrhu

Druhou částí odborného doprovodného programu veletrhu byla již 8. odborná technická konference Pragoregula 2003. Letos byla, zejména z úsporných důvodů, uspořádána jako jednodenní, bez výukové části (oblíbených tutoriálů). Rámcovou informaci o programu konference lze nalézt v časopisu Automa č. 2/2003 na str. 4 a úplný seznam přednesených přednášek na http://www.pragoregula.cz, popř. u odborného garanta konference doc. Ing. Bohumila Šulce, CSc. (sulc@fsid.cvut.cz), kde se lze také informovat o možnosti dodatečně zakoupit sborník z konference (ISBN 80-902131-9-7).

Společenská část doprovodného programu veletrhu nabídla všemi jeho účastníky vrchovatě využitou příležitost k pracovním i neformálním rozhovorům při setkáních na Výstavišti a zejména pak na slavnostním večeru v reprezentačních prostorách ČVUT v Betlémské kapli. Během slavnostního večera byly také mj. vyhlášeny výsledky soutěže exponátů o ocenění Grand prix Pragoregula 2003 a předány Ceny společnosti AMiT spol. s r. o. udělené v rámci soutěže AMiTsys Expert o nejlepší práce studentů středních odborných škol s výukou automatizace, zúčastněných v programu AmiTsys Junior.

(sk)

Inzerce zpět