Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Za profesorem Lubomírem Smutným

Dne 21. ledna 2010 zemřelve věku 60 let prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, vedoucí ka­tedry automatizační techniky a řízení Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava.
 
Lubomír Smutný nejprve vystudoval Fakultu přírodo­vědeckou na Univerzitě Pa­lackého v Olomouci a získal tam titul RNDr. Poté nastou­pil na tehdejší Fakultu strojní a elektrotechnickou VŠB v Ostravě. Po ab­solvování doktorského studia se v roce 2000 habilitoval a dva roky na to byl jmenován profesorem pro obor řízení strojů a proce­sů. Na katedře automatizace, později pře­jmenované na katedru automatizační tech­niky a řízení, vykonával postupně několik řídících funkcí a v roce 1996 se stal jejím vedoucím.
 
Prof. Lubomír Smutný má zásadní po­díl na vybudování moderní katedry se silným personálním obsazením. Pracoviště pod jeho vedením získalo renomé, které překra­čuje hranice České republi­ky. Byl odborným garantem a organizátorem mnoha vý­znamných domácích i mezi­národních konferencí a semi­nářů. Zabýval se technickými prostředky automatického ří­zení se zaměřením na měřicí a snímací techniku, speciálně na inteligentní senzorové podsystémy. Vybu­doval první fakultní počítačovou učebnu, po­čítačové učebny na katedrách a pět laborato­ří pro výuku technických prostředků automa­tického řízení.
 
Prof. Lubomír Smutný byl členem vě­decké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostra­va a také vědecké rady Fakulty aplikova­né informatiky UTB ve Zlíně. Zastával ve­doucí funkce v oborových radách ostravské technické univerzity a působil také v oborových radách jiných univerzit. Byl členem redakčního kruhu časopisu Automa a orga­nizátorem mnoha mezinárodních odborných konferencí.
 
Během svého působení na FS VŠB-TU Ostrava vedl více než 150 bakalářských a di­plomových prací. Pod jeho vedením úspěš­ně obhájilo svoji disertační práci osm dok­torandů. Prof. Lubomír Smutný je autorem a spoluautorem původních přístupů k řeše­ní inteligentních senzorových systémů a pěti autorských osvědčení. Je autorem či spolu­autorem více než 370 publikací, z toho 55 zahraničních.
 
Katedra automatizační techniky a řízení VŠB – TU Ostrava ztrácí v prof. Dr. RNDr. Lubomíru Smutném svého dlouholetého ve­doucího, významného odborníka, přátelské­ho a obětavého spolupracovníka a kolegu.
 
Čest jeho památce!
prof. Ing. Radim Farana, CSc.,
děkan Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava