Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Za profesorem Jaroslavem Taláckem

číslo 5/2006

Za profesorem Jaroslavem Taláckem

Dne 3. března 2006 zemřel ve věku 64 let prof. Ing. Jaroslav Talácko, CSc., vedoucí ústavu výrobních strojů a mechanismů Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Prof. Talácko absolvoval strojní fakultu ČVUT v roce 1963. Na ČVUT začal také pracovat jako asistent. V roce 1972 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Využití vysokofrekvenčního akustického signálu pro přenos a zpracování informací. V letech 1981 až 1982 byl vedoucím detašovaného pracoviště Výzkumného ústavu hydraulických mechanismů Dubnica nad Váhom, které bylo zřízeno na strojní fakultě ČVUT v Praze. V letech 1986 až 1988 pracoval souběžně s činností na fakultě jako vědecký pracovník ve VÚ ČKD Praha a v letech 1988 až 1989 jako vědeckovýzkumný pracovník v podniku Koh-i-noor Praha. V roce 1989 se habilitoval a v roce 1995 se stal profesorem. Od roku 1990 byl vedoucím katedry výrobních strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu a od roku 1998 vedl ústav výrobních strojů a mechanismů Fakulty strojní ČVUT.

Obr. 1.

Od počátku své odborné kariéry se věnoval teorii automatů ve vztahu k aplikacím v automatizaci výrobních strojů a zařízení. S tím souvisela i jeho odborná aktivita v oblasti hydraulických a pneumatických mechanismů a později od roku 1974 i v oblasti teorie a konstrukce automatických manipulačních zařízení a průmyslových robotů. V téže době připravil a vybudoval předmět průmyslové manipulátory a roboty. Prof. Talácko spolupracoval na mnoha projektech, z nichž mezi nejvýznamnější patřilo automatizované svařovací pracoviště, které bylo od roku 1980 úspěšně v provozu v podniku Metrostav Praha, dále automatický manipulátor pro mazání nástroje při lisování trub, který je v provozu ve VTŽ Chomutov, rekonstrukce hydraulického systému razicího štítu pro výstavbu metra v Praze, automatické pracoviště pro nýtování leteckých konstrukcí s originálním řešením manipulačního robotu a mnoho dalších. Napsal také řadu knih, článků a odborných statí.

V nedávné době byl u zrodu spolupráce Fakulty strojní ČVUT v Praze s firmou Porsche AG a vybudoval dceřinou firmu Porsche Services Praha, s. r. o. Vedl také výzkumný záměr Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství, kde svůj vlastní přínos spatřoval především v oblasti kompozitních materiálů a jejich využití pro součásti a uzly výrobních strojů, robotů a manipulátorů a dále v hledání nových struktur výrobních strojů a jejich komponent.

Prof. Talácko byl dlouholetým členem vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze, vědecké rady Mechanizační fakulty Zemědělské univerzity v Praze a vědecké rady Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Byl též předsedou Českomoravské společnosti pro automatizaci.

Náš časopis měl tu čest mít profesora Talácka mezi členy redakčního kruhu.

Doc. Souček, spolupracovník prof. Talácka, o něm řekl: „Ačkoliv byl jedním z našich nejlepších odborníků v oblasti automatizace, robotizace a řízení, nikdy neztrácel pokoru a respekt k názorům svých oponentů a dovedl s nadhledem komentovat marnou snahu současné vědy napodobit dokonalé řídicí algoritmy fungující v živé přírodě. Pro tuto schopnost mi bude velmi chybět v odborných debatách. ... Kromě mnoha jiných předností jsem také velmi oceňoval jeho smysl pro humor. Ztratil jsem v něm nejen spolupracovníka, ale i dlouholetého a nejlepšího přítele.„

Prof. Talácko byl ve vědeckých kruzích i mezi lidmi z průmyslové praxe uznávaným odborníkem, studenti jej oceňovali jako výborného pedagoga a všichni, kdo jej znali, v něm mohli vidět také člověka vysokých morálních kvalit, který celý svůj život zasvětil práci pro rozvoj českého vysokého školství a průmyslu.

Sbohem, pane profesore.

redakce