Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Z konference Control of Power & Heating Systems ’06

číslo 6/2006

Z konference Control of Power & Heating Systems ’06

V pořadí již sedmá v obnovené řadě konferencí na téma řízení energetických procesů se pod názvem Control of Power & Heating Systems – CP&HS ’06 (Automatizace energetických procesů – AEP ’06) uskutečnila v nové budově Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati (FAI UTB) na Jižních svazích ve Zlíně ve dnech 16. až 18. května 2006 (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Zahajovací ceremoniál konference CP&HS ’06/AEP ’06

Cíl konference byl již tradiční – umožnit výměnu informací o nových i současně využívaných metodách řízení výroby a dodávky energií, o řídicích a informačních systémech používaných pro řízení energetických procesů a výsledcích výzkumu a vývoje v této oblasti, o nových projektech, o zkušenostech z provozu a celkově o ekonomickém a ekologickém přínosu automatizační techniky s důrazem na vztah člověk – technika – ekonomika – prostředí. Tematické okruhy konference CP&HS ’06 jsou podrobněji popsány ve zprávách již uveřejněných v časopise Automa (č. 1/2006 a č. 5/2006), zevrubně na webových stránkách konference. A jaká byla závěrečná bilance konference?

Celkem bylo na konferenci přijato a zařazeno do sborníku 82 příspěvků od autorů z devíti států (včetně ČR). Z autorů příspěvků jich 62 % pochází ze škol a 38 % pracuje ve firmách, popř. organizacích. V tištěném sborníku má každý příspěvek po dvou jednostránkových anotacích, jedné v angličtině a druhé v češtině nebo slovenštině. Přílohou sborníku je CD-ROM s úplnými texty příspěvků. Výstavky automatizační techniky uspořádané v první den konference se celkem zúčastnilo dvanáct firem.

Setrvalou zvláštností konferencí CP&HS je její tematické zaměření současně na výrobu a distribuci elektřiny a tepla, v Evropě i ve světě ojedinělé. S výhodou se vychází z toho, že přístupy k řešení technologického řetězce výroba – doprava/distribuce – spotřeba jsou v elektrizační soustavě i v rozlehlých teplárenských soustavách analogické. Zároveň postupně přináší výsledky snaha získat pro konference odborníky z praxe, ať už s referáty o provozních zkušenostech, nebo pouze jako posluchače, popř. diskutující, a dále snaha nahlížet na nové metody řízení technologických procesů v energetice nejen z technického, ale i z ekonomického hlediska. Přínosem takto kombinovaného přístupu jsou rozhodně zajímavé synergické efekty.

Hlavní závěry, k nimž došli účastníci i pořadatelé konference, lze shrnout do těchto bodů:

  • pokračovat v organizaci konferencí s danou tematikou střídavě v ČR (pod označením CP&HS) a na Slovensku (pod názvem Control of Power Systems – CPS) celkem s dvouletou periodou v již zavedeném termínu vždy na začátku druhé poloviny měsíce května; osmou mezinárodní konferenci CPS ’08 uspořádá v květnu 2008 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě,

  • pokračovat v rozšiřování mezinárodní účasti při setrvání u původního záměru konferencí, tj. jejich zachování jako významného zdroje informací i pro účastníky z českých a slovenských energetických provozů bez dostatečných jazykových schopností (simultánním tlumočením); současně organizovat čistě anglickou sekci Moderní metody automatického řízení,

  • získat pro konference CP&HS/CPS podporu renomovaných mezinárodních organizací (IFAC, Euroheat & Power),

  • dále prohlubovat spolupráci organizátorů konferencí CP&HS/CPS se společnostmi a organizacemi jako ČEZ a. s., Teplárenské sdružení ČR, ČEPS a. s., SE a. s. Bratislava, Teplárenské združenie na Slovensku, SEPS, a. s., a ERÚ, SEI, ČEA a OSC, a. s., v ČR a jim podobné v SR,

  • zvážit možnost zavedení celoživotního vzdělávání v oboru automatizace energetických procesů na některé z technických univerzit ČR či na Slovensku, popř. ve spolupráci.

Další informace o konferenci CP&HS ’06, sborník přednášek apod. lze získat prostřednictvím webové stránky http://www.cphs.utb.cz, popř. u níže uvedeného jejího odborného garanta, kterému lze také adresovat případná sdělení ohledně konferencí CP&HS či jejich témat.

Jaroslav Balátě,
Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně,
odborný garant 7. mezinárodní konference CP&HS ’06
(balate@fai.utb.cz),
Karel Suchý, Automa, Zlín – Praha