Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

YPMG – šance pro výuku projektového řízení

číslo 7/2005

YPMG – šance pro výuku projektového řízení

Vysoké školství v České republice poskytuje široké spektrum kvalitního odborného vzdělání. Absolventi škol jsou po čistě odborné stránce velmi dobře teoreticky vybaveni, tedy jejich odborné a profesní znalosti ve studované oblasti jsou většinou na vyšší úrovni než znalosti studentů mnoha škol v zahraničí. Přesto ale nesmírně důležitými oblastmi, ve kterých se většině českých studentů i absolventů vysokých škol nedostává znalostí a dovedností, jsou schopnost komunikovat a prezentovat své myšlenky a názory, schopnost plánovat a spolupracovat v týmu, schopnost přizpůsobit se změnám v rámci řešení [1]. Jde tedy o nedostatky, které lze převážně či zcela odstranit při komplexním zvládnutí metod projektového řízení (project management, zkratka PM).

Současná situace

Jak vyplývá ze závěrů konference EDU 2004 [2], studenti i pedagogové si uvedené nedostatky v současném vysokoškolském vzdělávacím systému plně uvědomují a akceptují tlak současných trendů, které staví potřebu projektového řízení do čela nových znalostí a dovedností potřebných pro mladé lidi. Situace je nyní taková, že uvedené mezery ve vzdělávacím systému v oblasti projektového řízení nahrazuje nabídka ziskového sektoru. Poskytovateli těchto vzdělávacích aktivit jsou především soukromé firmy a projektoví manažeři, nikoliv jednotlivé vysoké školy. Výuka metod projektového řízení, komunikace a vedení týmů by se však pro svůj současný a zejména budoucí význam měla přesunout do vysokých škol, které by měly svým studentům umožnit osvojení příslušných principů a dovedností ještě před odchodem do praxe. Za zcela zásadní jsou přitom považovány:

  • nutnost zpřístupnit znalost projektového řízení všem studentům bez rozdílu oborů (technické versus netechnické),
  • unifikace užívaného názvosloví, především ve smyslu definice „projektu„,
  • propojení výuky s praxí v podobě stáží nebo participací na reálných projektech.

Skutečnost je taková, že v současnosti je v ČR projektové řízení spojováno především s obory informatiky a stavebnictví. Jeho použitelnost je ovšem nesporně mnohem širší a možnosti, které poskytuje, jsou běžně využívány v zemích EU, USA, v Austrálii atd., kde příslušné metody patří ke standardním znalostem nejen vedoucích pracovníků, a to v nejrůznějších oblastech života společnosti.

Snaha katalyzovat žádoucí změnu systému výuky a přístupu k projektovému řízení, zvýšení zájmu o tuto problematiku a nárůst počtu českých studentů, kteří zvládají příslušné „nejlepší dovednosti„ (best of practice skills) byla důvodem ke vzniku Skupiny mladých projektových manažerů (Young Project Managers Group, dále jen YPMG), zformulovaném v rámci činnosti Akademického centra studentských aktivit při VUT v Brně (ACSA; http://www.acsa.vutbr.cz) v říjnu 2003.

YPMG: poslání, cíle a aktivity

Skupina YPMG působí po celé České republice. Jejím posláním je systematicky a trvale rozvíjet teoretické znalosti i dovednosti a schopnosti studentů v oblasti projektového řízení použitelné v praxi. To znamená podporovat studenty v jejich vlastních aktivitách a samostatné práci, a tím jim nejen umožnit lépe se uplatnit na trhu práce, ale také je vést k osobnímu rozvoji po odborné i lidské stránce. Toto abstraktní poslání YPMG uskutečňuje zejména prostřednictvím aktivit stručně popsaných v dalším textu.

Osvěta v oblasti projektového řízení
Skupina osvětových aktivit zahrnuje především výuku projektového řízení a jeho širší propagaci. Primární cílovou skupinou jsou studenti, především reprezentanti studentské obce a její aktivisté a studenti se zájmem o problematiku projektového řízení, sekundární vedení vysokých škol, jejich fakult a akademičtí pracovníci vyučující předměty obsahující prvky projektového řízení.

Projektový manažer: činnost, znalosti, dovednosti

Motto: Projektový manažer je dospělé dítě. Hledá, spolu se svým týmem, mezi díly stavebnice ty, které do sebe nejlépe zapadnou, a způsob, jak je spojit a ochránit vzniklé dílo, aby se nerozpadlo.

(Jan Pospíchal,
jednatel společnosti Projects 2 Business s. r. o.)

Z hlediska funkce, resp. činnosti, je projektový manažer pracovníkem, který se věnuje řízení, popř. postimplementační správě a údržbě projektu nebo projektů, a to zpravidla v kontaktu s týmem jemu přidělených nebo jím vybraných spolupracovníků. Z tohoto titulu zodpovídá za úspěšné dokončení konkrétního projektu v požadované době a kvalitě a v rámci přidělených zdrojů při současném splnění cílů projektu a dodržení rozpočtu. Činnost projektového manažera neprobíhá mimo čas a prostor, ale v přesně vymezeném prostředí, ovlivňujícím jednání a rozhodování. Vymezené prostředí má stránky jak vnitřní (např. dlouhodobé záměry a strategie firmy, firemní kultura, ale také prostředí a standardy chování uvnitř projektového týmu apod.), tak i vnější (např. vlastníci půdy, jde-li o projekt výstavby, banka poskytující úvěr, externí zákazníci projektu atd.).

Znalosti a dovednosti používané projektovým manažerem při přípravě, plánování, realizaci a ukončování projektu, stejně jako při hledání východisek ze složitých a mnohdy rizikových situací, které se v rámci projektu zpravidla vyskytují, nepocházejí výhradně z oblasti projektového řízení. Tyto „vlastnosti„ projektových manažerů lze rozdělit na:

  • měkké dovednosti, k nimž především patří motivující a participační způsob vedení jednotlivců i týmu, řízení emocí a komunikační stránka týmové spolupráce; také sem lze zahrnout povahové a postojové rysy osobnosti manažera, jeho kreativitu, umění delegovat pravomoci a schopnost vhodně využít ostatní „týmové hráče„ podle jejich dispozic,

  • tvrdé dovednosti, jakými jsou znalost konkrétních metod projektového řízení (WBS, LF, CPM, CBA, BSC atd.) a vlastní odborné znalosti a specializace; míra odbornosti je závislá na charakteru a prostředí projektu (zcela jiné vědomosti nejen ohledně obsahu, ale především hloubky budou požadovány např. po manažeru projektu reklamní kampaně a vedoucím výzkumného projektu farmaceutické společnosti),

  • znalosti, popř. znalost alespoň některého ze softwarových nástrojů umožňujících zefektivnit řízení projektů (MS Project, Artemis, Power Project apod.) a s nimi související schopnost syntézy těchto nástrojů se zvláštními rysy konkrétních projektů či firemního prostředí.

Dobře osvojené základy a neustálé zvyšování kvalifikace ve všech uvedených oblastech by měly patřit k běžným standardům současných projektových manažerů, a tedy něčím, co by mělo být jako tzv. code of good practice v oblasti řízení projektů očekáváno a vyžadováno.

V rámci propagace projektového řízení je cílem seznamovat studenty i vedení vysokých škol či fakult s možnostmi, které komplexně zvládnutý obor projektového řízení nabízí. Studenti jsou motivováni k účasti na soustředěních na téma projektového řízení, k dalšímu sebevzdělávání a následnému zapojování se do mimoškolních aktivit, např. prostřednictvím YPMG. Akademickým pracovníkům je vysvětlována potřeba a nutnost plnohodnotně zařadit projektové řízení do výuky na vysokých školách a systematicky se věnovat rozvoji tzv. měkkých dovedností (soft skills), u sebe i u studentů.

Cílem výuky projektového řízení je v první řadě poskytnout mladým lidem potřebné metodiky k efektivnímu a úspěšnému plánování, realizaci a řízení vlastních projektů či projektů zpracovávaných v rámci studijního programu dané vysoké školy. V druhé fázi je to snaha umožnit jim získat takové množství znalostí, které jim pomůže řídit vlastní projekty v budoucím profesionálním životě. Vlastní výuka je realizována formou několikadenních kursů (soustředění) pořádaných ACSA. V nabídce jsou dva základní typy kursů: Soustředění projektového řízení I – základy určené pro studenty-nováčky v oblasti projektového řízení a pro potenciální zájemce o aktivní činnost v YPMG je to Soustředění projektového řízení II – týmy, zaměřené především na rozvoj znalostí a dovedností aktivních členů skupiny. Soustředění jsou doplňována krátkými jednodenními semináři na vybraná speciální témata související s projektovým řízením (např. kurs používání softwaru MS Project).

Implementace a použití projektového řízení
Projektové řízení je nedílnou součástí praxe a jeho potenciál tkví především v tom, že při řešení projektů umožňuje vytvářet struktury s logickými souvislostmi. Nezáleží tedy na povaze projektu, ať již jde o vydání knihy, uspořádání konference či návrh a zavedení nového způsobu zpracování mléka. Jako téměř všechny dovednosti, i projektové řízení vyžaduje zkušenosti, které je možné získat jen jeho používáním, při tréninku či již v reálném světě.

Druhý soubor aktivit YPMG tudíž zahrnuje použití projektového řízení v praxi. Zájemci z řad studentů si mohou reálně vyzkoušet nabyté vědomosti při řešení projektů v rámci YPMG, ale především v rámci široké palety projektů řešených v Akademickém centru studentských aktivit.

Členové YPMG se rovněž aktivně účastní mnoha národních (konference PRONT, popř. PROMA – viz http://www.evida.cz; EDU [2]) i mezinárodních (PM Days Wien, PM Kiev, Workshop Lille) akcí se svými příspěvky; to jim umožňuje získávat cenné zkušenosti v kontaktu se špičkovými odborníky v oboru i s kolegy-studenty.

Závěr

Jak již bylo uvedeno, jedním z cílů YPMG je rovněž plošné rozšíření povědomí o projektovém řízení v ČR. V této souvislosti jde mj. o podporu vzniku poptávky ze strany studentů, mladých lidí a také vysokých škol po projektovém řízení, po jeho kvalitní výuce a po jeho zavádění do široké praxe. Nárůst počtu mladých lidí se znalostmi a zkušenostmi v oblasti projektového řízení poté vytvoří tlak na firmy a společnosti, který povede k širšímu používání této metody. Současně jde rovněž o podporu poptávky po mezinárodně uznávaných certifikacích, neboť jejich potřebu bude soukromý i státní sektor indikovat v případě nárůstu počtu odborníků (studentů i absolventů), kteří takový certifikát vlastní. Vznik zpětné vazby ze strany firem s jejich konkrétními požadavky na výuku projektového řízení může urychlit zavádění výuky projektového řízení do studijních programů na vysokých školách. Je třeba podotknout, že tento vývoj musí byt vědomě řízený a cílený tak, aby bylo dosaženo objektivně změřitelných výsledků. Vracíme se tedy v kruhu na začátek, neboť právě toto je důvod vzniku Skupiny mladých projektových manažerů (YPMG) a obsah jejího programu.

Literatura:
[1] Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002. Vazba vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele. In: Sborník konference, Akademické centrum studentských aktivit VUT v Brně, Brno, 2002, ISBN 8021424281.
[2] EDU 2004 – Konference o výuce projektového řízení na vysokých školách. In: Sborník konference, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Brno, 2004.

Ing. Jakub Schůrek,
senior konzultant, Projects 2 Business s. r. o.
(jakub.schurek@p2b.cz)

Zuzana Nováková,
vedoucí YPMG, ACSA, VUT v Brně,
(novakova@acsa.vutbr.cz)