Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Xenics – kamery pro vědecké, průmyslové a bezpečnostní účely

Kamery Xenics vynikají velkou kvalitou obrazu ve všech vlnových délkách infra­červeného spektra, dostačující i pro nej­náročnější úlohy.

 

Hyperspektrální zobrazování

Hyperspektrální zobrazování je spojením spektroskopie a zpracování obrazu. Osvědčilo se při získávání geologických údajů prostřed­nictvím leteckého nebo satelitního snímková­ní a pomáhá odpovídat na otázky týkající se našeho životního prostředí. V mikroskopic­kém měřítku může být využito pro spektrální analýzu světlo emitujících polovodičů nebo k chemické analýze různých materiálů.
 

Třídění materiálů

V současné době jsou spolehlivost a přes­nost rozhodujícími faktory. Kontinuální sle­dování a vyhodnocení v reálném čase před­stavují důležité monitorovací a kontrolní ná­stroje pro výrobní a zpracovatelské procesy. Infračervené kamery a detektory pomáhají při kontrole a řízení výrobních zařízení, jako jsou pásové dopravníky, obráběcí stroje a ro­botické systémy. Proč se tedy spokojit pouze s „termokamerami“, když je možné mít ka­mery pokrývající celé infračervené spektrum? V průmyslových procesech najde hyperspektrální zobrazení své uplatnění při třídění od­padu, ovoce a zeleniny, při měření vlhkos­ti, analýze tuků a v mnoha dalších úlohách.
 
On-line inspekční systémy pro nedestruk­tivní testování pomocí infračervené kamery mohou poskytnout spoustu informací, jako je např. obsah cukru v ovoci nebo přítomnost podpovrchových vad, které nejsou viditelné lidským okem. Tyto přesné informace přispí­vají ke zlepšení kvality a zvýšení produktivity.
 
Konstruktéři mohou optimalizovat vyso­ce účinné metody separace odpadu s pomocí kompaktních kamer Xenics pracujících v blíz­ké infračervené oblasti (NIR). NIR infračer­vené kamery dokonale pokrývají absorpční spektra různých plastů a umožňují automa­tické třídění odpadu při nízkých nákladech.
 

Uplatnění ve vědě a výzkumu

V oblasti vědy a výzkumu se kamery Xenics používají v mnoha měřicích a testo­vacích metodách. Infračervená analýza malby je vhodná při určování pravosti nebo při re­staurování maleb ke zviditelnění náčrtu a vy­šetření stavu obrazu. Vzhledem k malé ab­sorpci poskytuje dlouhovlnné záření snadný, a především nedestruktivní způsob, jak „vidět skrz“ horní vrstvy obrazu, identifikovat a ana­lyzovat základní struktury, obrysy a předcho­zí verze malby.
 

Optická koherenční tomografie

Optická koherenční tomografie (OCT) je rozvíjející se nedestruktivní zobrazovací me­toda schopná vytvářet podpovrchové obrázky neprůhledných vzorků v reálném čase a s vel­kým rozlišením. Tento přístup je analogický s ultrazvukovým vyšetřením, ale namísto ul­trazvuku používá světlo. Proto mají obrázky mnohem lepší rozlišení, v řádu mikrometrů. V závislosti na typu tomografu se používají řádkové nebo plošné snímače.
 

Měření kvality laseru

Pro měření profilu paprsků laseru posky­tují infračervené kamery s detektory InGaS nebo MCT (Mercury Cadmium Telluride) velké rozlišení, linearitu a stabilitu. Senzor je schopen bez poškození měřit i velké in­tenzity záření.
 

Testování polovodičových součástek

Výrobci polovodičových součástek musí splňovat stále přísnější požadavky na kvali­tu. Použití krátkovlnných infračervených ka­mer v pásmu SWIR, které detekují emise fo­tonů vyvolané vadami v krystalické mřížce, poskytuje cenné informace o stabilitě proce­su výroby polovodičů.
 
Obr. 1. Snímek Palm Islands z kamery SWIR (zdroj: Xenics)
 

Tab. 1. Pásma infračerveného spektra