Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Workshop evropského projektu SIPI 61508 v Praze

číslo 5/2004

Workshop evropského projektu SIPI 61508 v Praze

V rámci projektu SIPI 61508 – Guiding Principals to the Implementation of IEC 61508 (projekt SIPI), financovaného Evropskou komisí jako součást jejího 5. rámcového programu podpory vědy a výzkumu v Evropě, se v různých evropských státech v období asi jednoho roku postupně koná celkem dvanáct workshopů na téma harmonizace použití mezinárodní normy IEC 61508 Functional Safety of E/E/PES (Funkční bezpečnost elektrických//elektronických/programovatelných elektronických systémů). Jedenáctý z workshopů se uskutečnil v Praze ve dnech 23. a 24. března 2004 (viz také oznámení v časopise Automa č. 2/2004 na str. 52). Následující odstavce stručně informují o jeho průběhu.

Pražský workshop SIPI 61508 uspořádala z pověření společnosti SIPI (Safety in Process Industries) firma D-Ex Limited spol. s r. o., člen SIPI TLG (Technical Liaison Group – řídicí orgán projektu). Zúčastnilo se ho 38 odborníků, kteří se při své práci v nejrůznějších podnicích se spojitou výrobou a v dopravě zaměřují na otázky funkční bezpečnosti. Celkový počet účastníků dosud uskutečněných jedenácti workshopů projektu SIPI tak překročil číslo 380.

Účastníky pražského workshopu úvodem uvítali Jarek Uher z firmy D-Ex Limited a Stuart Nunns ze společnosti ABB, koordinátor projektu SIPI.

Hlavní náplní prvního dne setkání byly plenární úvodní přednášky věnované principům norem IEC 61508 a IEC 61511 (Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector) a průběhu a očekávaným výstupům workshopu, které přednesl Stuart Nunns, a práce účastníků v dílčích pracovních skupinách.

Účastníci setkání byli po plenárním zasedání rovnoměrně rozděleni do pěti pracovních skupin, v nichž se nejprve navzájem informovali o svých žebříčcích pěti nejdůležitějších sporných či nejasných otázek se vztahem k implementaci normy IEC 61508 a poté v diskusi zformulovali pět takových otázek, na kterých se shodli jako skupina. Na následujícím plenárním zasedání byla všem účastníkům dána možnost se k těmto „top five„ otázkám, jak je zformulovaly jednotlivé skupiny, vyjádřit. Diskutovány byly zejména národní regulatorní orgány, jejich úloha a mandát ve vztahu k průmyslu a jeho shodě s IEC 61508 a dále možnými dopady členství v EU na oblast zavádění standardů a na otevírání trhů. Z technického hlediska byly ve středu pozornosti především metody určování úrovně integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level – SIL) podle IEC 61508, vliv standardu při modernizaci závodu a úpravách dosavadních systémů a hodnověrnosti dat z různých zdrojů.

Stejně jako při předchozích workshopech, i v Praze účastníci předem dostali k vyplnění speciální dotazník. Ten byl sestaven tak, aby tázaného povzbudil k vyslovení názoru na nejrůznější skutečnosti týkající se standardu, jako jsou např. dosažení shody, hnací síly a bariéry, otázky způsobilosti, otevřené problémy, celkové postavení standardu apod. S výsledky rozboru odpovědí v dotaznících seznámil přítomné Chris Birtles, spolupracovník na projektu SIPI za firmu Aston Dane. Jako hlavní zjištění uvedl, že respondenti v současné době nahlížejí na standard IEC 61508 jako na iniciativu dodavatelů řídicí techniky, že náklady na jeho zavedení pokládají za významné a že z důvodu chybějící iniciativy zaměřené na přenos metody trpí Česká republika i Slovensko v dané oblasti nedostatkem znalostí.

Druhý den akce zahájil Chris Birtles přednesením souhrnné informace o všech předcházejících deseti workshopech, jejich programu a identifikovaných sporných otázkách. Poté vystoupil s jedním z hlavních referátů s názvem Reliable Risk Analysis of Chemical Industry doc. Ing. Ludovít Jelemenský, CSc., vedoucí katedry chemického a biochemického inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislavě. Jeho referát poskytl cenný pohled na regulatorní požadavky (Seveso II) a jejich interpretaci v národních zákonech v obou zemích, dále na nejistoty provázející analýzu rizika, na techniky a metody hodnocení nebezpečí a rizika a na požadavky na data, doprovázený příkladem z praxe týkajícím se tlakového kulového zásobníku čpavku.

Poté účastníci ve svých pracovních skupinách pokračovali v diskusi o sporných otázkách definovaných předchozí den, přičemž cílem bylo navrhnout cesty k jejich řešení, včetně postupu, jak v obou zemích dále pokračovat s projektem SIPI.

Před závěrem semináře Tino VanDe Capelle, spolupracující na projektu za firmu Hima, přítomným stručně představil obsah webových stránek projektu SIPI. Jeho příspěvek obsahoval i navrhované zdokonalení propojující fáze životního cyklu systému podle IEC 61508 s archivem článků umístěným na webu a čítajícím v dané době již více než 250 položek.

Souhrnně vzato, pražský workshop se stal rovnocennou součástí projektu SIPI, vedeného firmou ABB za podpory partnerských firem Hima and Aston Dane. Cílem projektu, rozvrženého do dvou let, je poskytnout průmyslovým odvětvím se spojitou výrobou a jim příbuzným v zemích EU sadu návodů, tzv. Guiding Principles, které cestou jednotného přístupu k implementaci normy IEC 61508 umožní efektivně zajišťovat bezpečný chod jejich technologických procesů. Očekává se, že tyto návody zrychlí proces učení a dovolí jednotně přistupovat k naléhavým otázkám týkajícím se funkční bezpečnosti průmyslových technologických zařízení v souladu s mezinárodně platnou normou.

Veškeré další informace týkající se projektu SIPI kdykoliv poskytne jeho koordinátor Stuart Nunns (stuart.nunns@gb.abb.com) nebo jeho spolupracovníci Tino Vande Capelle (tino.vdc@hima.com) a Chris Birtles (chris.birtles@astondane.com). Je možné navštívit i webovou stránku http://www.SIPI61508.com, obsahující mj. podrobné materiály ze zde popsaného i ze všech ostatních workshopů programu SIPI.

Stuart R. Nunns, Bsc, CEng,
FIEE, FinstMC,
Safety Critical Systems Principal Lead Consultant,
ABB Limited, Velká Británie

Z anglického originálu SIPI 61508 Czech & Slovakia workshop summary přeložil (sk).

Inzerce zpět