Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Witness Visio Simulation Solution

číslo 10/2005

Witness Visio Simulation Solution

Společnost Lanner Group uvedla na trh nový programový nástroj přibližující simulaci procesů širší skupině uživatelů. Výstižně ho lze charakterizovat heslem „Witness pod kapotou programu Visio„.

Nástroj Visio Simulation Solution je integrované prostředí pro dynamické modelování a simulační analýzy určené pro ty, kdo při mapování procesů dávají přednost práci v prostředí programu Microsoft Visio. Vlastní program pro simulaci využívá prostředky osvědčeného programu Witness, ale modely uživatelé tvoří prostřednictvím programu Visio. V rámci produktu jsou k dispozici šablony odpovídající moderním standardům pro popis procesů – např. šablony odpovídající metodikám IDEF3 a BPMN (Business Process Modeling Notation).

Mapování procesů a simulace

Mapa procesu graficky znázorňuje způsob fungování daného obchodního či výrobního procesu. Vytvořený grafický model sice může být přímo použit jako podklad pro implementaci procesu, ale pro zjištění návrhových parametrů procesu je vhodné model nejprve ověřit s použitím dynamické simulace jeho chování.

Simulace umožňuje analyzovat dynamické chování procesů ještě předtím, než jsou realizovány. Při simulaci model zrychleně provádí všechny definované operace s respektováním jejich dob trvání a následností, logických vazeb, materiálových omezení i omezení na straně zdrojů a dalších provozních okolností. Chování simulačního modelu, je-li správně sestaven, věrně odráží chování reálného procesu (systému). Při simulaci je obvykle uživateli k dispozici animovaná reprezentace modelu. Simulační program zaznamenává statistiky využití jednotlivých prvků systému a hodnot všech indikátorů výkonnosti procesu, který je systémem zajišťován. Získané statistiky lze dále zpracovávat, tj. porovnávat výsledky získané s různými variantami uspořádání systému a optimalizovat je s cílem dosáhnout co nejlepší výkonnosti procesu. Simulace tak umožňuje vyhnout se drahým chybám při realizaci procesu tím, že již ve fázi návrhu lze analyzovat jeho budoucí provozní parametry.

Jedním z nástrojů, které poskytují možnost procesy takto simulovat, je program Visio Simulation Solution.

Činnost programu Visio Simulation Solution

Program Visio Simulation Solution je ideální nástroj pro ty uživatele programu Visio, kteří chtějí v jediném integrovaném pracovním prostředí současně vytvářet mapy procesů i využívat analytické možnosti simulačního nástroje Witness. Simulace a s ní spojená optimalizace přinášejí do analýzy podnikových procesů nové možnosti. Především je možné provádět tzv. what-if („co se stane, když„) analýzy dynamického chování variant navrhovaných procesů, kdy cílem je optimalizovat jejich produktivitu či další klíčové parametry. Program Visio Simulation Solution poskytuje uživatelům zvyklým realizovat systémy na základě map jimi zajišťovaných procesů v podobě statických diagramů v programu Visio zcela nový způsob práce.

Nová kvalita je dána tím, že program Visio Simulation Solution rozšiřuje pracovní prostředí programu Visio o šablony diagramů pro standardizovaný popis procesů a o nabídku související se simulační analýzou vytvořených modelů. Nové položky nabídky a dialogová okna programu Visio dovolují definovat simulační parametry a následný běh simulačního modelu. Při simulaci vytvořeného modelu se otevře upravená verze programu Witness implementovaná jako Visio plug-in. Modul Witness BPR Viewer pak umožňuje simulovat chování modelů v různých časových intervalech a animovaně zobrazovat simulovaný procesu a poskytuje uživateli množství standardních statistik a grafických zobrazení s možností exportu do dalších programů určených k dokumentování a prezentaci získaných výsledků.

Obr. 1.

Obr. 1. Princip činnosti programu Visio Simulation Solution

V rámci produktu jsou k dispozici šablony odpovídající moderním standardům pro popis procesů – např. již zmíněné šablony podle metodik IDEF a BPMN. Takové standardní šablony představují vyzkoušený, obecně srozumitelný a mezinárodně uznávaný způsob, jak zachytit a analyzovat podnikové procesy. Obsahují ucelenou sadu prvků diagramu, jako jsou vstupní a výstupní body, procesy, logické vazby mezi prvky apod.

Použít lze i jiné šablony diagramů. Ty je však třeba doplnit alespoň základními prvky simulačních modelů, které jsou v produktu také k dispozici, a to ve zvláštní šabloně.

Program Visio Simulation Solution umožňuje zadat do modelů simulační informace potřebné pro dynamickou analýzu procesů, jako jsou statistická rozložení trvání aktivit, přerušení činností, poruchovost zařízení, profily příchodů do systému, potřeba lidských a jiných zdrojů, pracovní směny, řídicí logika a mnoho dalších. Pro všechny entity a aktivity existující v procesu lze sledovat příslušné náklady, které se během simulace přehledně zobrazují na informačním panelu v modulu Witness BPR Viewer.

Podobně jako program Witness umožňuje i Visio Simulation Solution analyzované modely optimalizovat. Při použití modulu Optimizer lze definovat rozsah parametrů, které je v modelu možné měnit, jejich případná omezení a cílovou funkci. Modul Optimizer pak nalezne takovou variantu systému, jejíž hodnota cílové funkce je nejlepší (Optimizer v prostředí Visio Simulation Solution implicitně maximalizuje hodnotu provozního zisku simulovaného systému).

Práce s programem

Při instalaci produktu je prostředí programu Visio rozšířeno o již zmíněné další položky nabídky a příslušné šablony pro popis procesů a vytváření simulačních modelů. Dále uživatel postupuje takto (obr. 1):

  • s použitím dodávaných šablon nebo jiné sady tvarů vytvoří statický model daného procesu (systému),

  • byla-li při tvorbě modelu použita jiná než standardní šablona, musí k modelu přidat simulační šablonu (krok obvyklý zejména při použití již dříve vytvořených statických modelů procesů),

  • s použitím dialogových oken pro každý prvek procesu definuje informace potřebné pro simulaci,

  • vloží do modelu obecné simulační informace (obvykle je třeba přidat informace o zdrojích, entitách pohybujících se modelem, pracovních směnách, zahřívací periodě, době simulace apod.),

  • v nabídce programu Visio zvolí položku Spustit simulaci Witness, čímž se spustí modul Witness BPR Viewer, ve kterém lze experimentovat s modelem, přičemž je možné přenést výsledky např. do programu PowerPoint, Excel apod.

Notace BPMN

Novým standardem v oblasti modelování podnikových procesů, zveřejněným v květnu 2004, je Business Process Modeling Notation (BPMN). Jeho vývoj zastřešuje organizace Business Process Management Initiative (BPMI). Skutečnost, že BPMI sdružuje téměř všechny světové společnosti zabývající se nástroji pro modelování podnikových procesů, znamená, že BPMN má šanci stát se obecně uznávaným standardem. Proto se o něm alespoň v krátkosti zmiňme.

Obr. 2.

Obr. 2. Příklad diagramu procesu znázorňující alokaci zdrojů pomocí tzv. pools (pruhy představující různé organizace) a lanes (pruhy představující zdroje v rámci organizace); notace BMPN

Standard BPMN vznikl s cílem vytvořit notaci srozumitelnou všem uživatelům – od analytiků navrhujících procesy, přes vývojáře, kteří je implementují, až po řídicí pracovníky, kteří je budou řídit (obr. 2).

Dalším faktorem, který stál u zrodu BPMN, byla skutečnost, že modely procesů používané analytiky ve fázi návrhu byly v minulosti technicky odděleny od reprezentace procesů v té formě, jakou vyžadují systémy určené k jejich implementaci a následnému provádění. Proto bylo vždy nutné ručně převádět výchozí modely na prováděcí modely. Při takové transformaci je nebezpečí vzniku chyb a navíc vlastníci procesů nemohli žádným jednoduchým způsobem sledovat výkonnost vyvíjených a postupně upravovaných procesů. Standard BPMN byl navržen tak, aby odstranil tuto bariéru mezi analyticky orientovanými modely procesů a jazyky XML, používanými k jejich implementaci v informačních systémech. Grafické objekty BPMN a jejich atributy byly vyjádřeny prostředky jazyků BPEL4W (Business Process Execution Language for Web Services) a BPML (Business Process Modeling Language).

Literatura:
[1] Firemní materiály společnosti Lanner Group.
[2] OWEN, M. – RAJ, J.: BPMN and Business Process Management. Popkin Software, 2003.

Odkazy na internet:
http://www.bpmi.org

Jan Daněk,
Humusoft s. r. o.

Humusoft s. r. o.
Pobřežní 20
186 00 Praha 8
tel.: 284 011 730
fax: 284 011 740
e-mail: info@humusoft.cz
http://www.humusoft.cz