Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Vzdělávání učitelů v projektu Věda má budoucnost

V Mladé Boleslavi byl úspěšně zakončen první ročník vzdělávacího programu pro učite­le základních škol z regionu zaměřený na pod­poru výuky matematiky a fyziky. Uskutečnil se v rámci projektu Věda má budoucnost. Peda­gogové se seznámili s aktuálními trendy ve vý­uce a se situací na trhu práce. Se zástupci Ško­da Auto, a. s., diskutovali na téma možného uplatnění absolventů škol primárně v automo­bilovém průmyslu, ale i v dalších odvětvích.

 
Pedagogové v rámci projektu absolvova­li tyto akce:
  • ve Středním odborném učilišti strojíren­ském Škoda Auto a. s. workshop den v ži­votě firmy na téma využití znalostí fyziky v automobilové praxi,
  • blok zaměřený na moderní trendy ve výu­ce, který byl příležitostí vyzkoušet si práci s novými didaktickými pomůckami (tablet, mobilní telefon, PC) a s jejich propojením s měřicími přístroji,
  • blok technické obory a příležitosti pro ka­riéru, kdy se učitelé setkali s personalisty a získali informace ze zákulisí přijímací­ho řízení v nadnárodní společnosti,
  • setkání věda v praxi; zde si účastníci vy­zkoušeli simulaci výrobní linky ve Výuko­vém centru Škoda Auto.
Program byl završen prezentacemi prací učitelů o možnostech využití získaných po­znatků v jejich výuce. Z hodnocení projektu vyplynulo, že učitelé oceňují získané infor­mace pro zvýšení zájmu žáků o výuku fyziky a matematiky prostřednictvím moderní tech­niky. Přispívají k tomu i informace o výhod­ných možnostech uplatnění znalostí v prů­myslových oborech, zejména v automobi­lovém průmyslu. Učitelé získali množství podnětů, jak obohatit svou výuku o poznatky z praxe a učinit ji pro své žáky zajímavější.
 
Hlavní cíl vzdělávacího programu uvá­dí koordinátor projektu takto: „Žáci se čas­to rozhodují o svém budoucím zaměstnání podle toho, jak je bavily předměty ve ško­le. Program projektu Věda má budoucnost byl proto koncipován tak, aby byli učitelé schopni své žáky zaujmout a motivovat je pro zájem o přírodovědné a technické obo­ry a aby jim pomohli s následným uplatně­ním na trhu práce.“ Vedoucí vnějších vztahů Škoda Auto Michal Kadera zdůvodňuje mo­tivaci svého podniku: „Nezájem žáků o od­borné školy a nedostatek technicky vzdě­laných absolventů dlouhodobě nepříznivě ovlivňuje ekonomický rozvoj ČR a její kon­kurenceschopnost. Škoda Auto se rozhodla tomuto negativnímu trendu proaktivně če­lit komplexním souborem synergických pro­jektů, mezi které patří právě i snaha moti­vovat učitele.“
Radim Zabadal, AISIS
 

O projektu

Program vzdělávání pedagogických pra­covníků základních škol vznikl v rámci pro­jektu Věda má budoucnost pod patronací občanského sdružení AISIS a společnosti Škoda Auto.
 
Jde v něm o strukturovanou spolupráci zapojených škol a společnosti Škoda Auto. Smyslem je zvýšit atraktivitu přírodověd­ných a technických oborů na základních školách.
 
Know-how celého projektu vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, do níž je v současné době v celém Irsku zapojeno 125 velkých firem a 170 škol.
 
Projekt Věda má budoucnost běží od roku 2011, nese záštitu Ministerstva škol­ství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akade­mie věd České republiky. V letošním roce je do něj zapojeno pět firem a 25 základních a středních škol v České republice a šest středních škol na Slovensku.
 
Na několik otázek odpověděl Radim Za­badal, koordinátor projektu:
 
Je projekt časově omezený, popřípadě do kdy?
Projekt spolupráce škol a firem Věda má budoucnost je koncipován vždy v rámci jed­noho školního roku a jde v něm o propojení jedné konkrétní firmy s jednou či více škola­mi zapojenými v projektu. Například první ročník spolupráce společnosti Škoda Auto se čtrnácti školami z Mladoboleslavska a oko­lí probíhal v rozmezí prosinec 2013 až kvě­ten 2014 s tím, že o pokračování spolupráce v následujícím školním roce nyní jednáme se zástupci společnosti Škoda Auto. V tom­to případě se ale jedná primárně o spoluprá­ci s učiteli základních škol pro zvýšení je­jich motivace.
 
Je projekt otevřený pro další aktivní účast­níky – pro firmy, školy (základní, střední i vysoké), popřípadě pro další instituce?
Projekt Věda má budoucnost vznikl před čtyřmi lety s cílem vytvořit širší platformu vzájemně spolupracujících škol a firem, zapo­jení dalších subjektů z řad firem i škol je tedy rozhodně žádoucí. Spolupráce nyní probíhá tak, že na každou firmu zapojenou do pro­jektu se váže jedna či více škol. Z větší části jde o školy základní a střední, ale máme do­mluvenu spolupráci i s jednou vyšší odbor­nou školou. Cílovou skupinu je tedy možné zvolit na základě dohody s konkrétní firmou.
 
Jsou firmy spolupracující se školami nějak finančně motivovány, nebo je jejich účast na projektu zcela nezištná?
V současnosti je projekt ze 100 % finan­cován firmami zapojenými do projektu. Je­jich účast je nezištná, respektive možný uži­tek pro ně se projevuje až ve výhledu pěti a více let. Projekt spadá do oblasti společen­ské odpovědnosti firem.
 
Jestliže se firma (nebo jiná instituce) chce zapojit do vašeho projektu, jak má postu­povat? Jaké formality jsou s tím spojeny?
Při zájmu o zapojení se nejprve sejdeme se zástupci firmy k osobnímu jednání a na­stavíme spolupráci podle potřeb a finanč­ních možností společnosti. Časově je vhod­né nastavit spolupráci před zahájením no­vého školního roku. Je vhodné kontaktovat koordinátora projektu.
 
Je projekt otevřený pro spolupráci s jiný­mi podobnými projekty?
S dalšími subjekty spolupracujeme též, ať již formou konkrétní spolupráce na pro­jektu (Akademie věd ČR, Assessment Sys­tems International), či formou sdílení infor­mací a získání podpory od dalších institu­cí (MŠMT, NÚV, ČVUT, Svaz průmyslu a dopravy, Americká obchodní komora apod.). Zapojení dalšího subjektu je vý­sledkem diskuse o přínosu pro obě zapo­jené strany.

(šm)