Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Vzdělávací projekt v plném proudu

Jeden z nejrozsáhlejších vzdělávacích projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vý­zkumu na VUT v Brně je v plném proudu. Jde o Centrum pro rozvoj výzkumu pokroči­lých řídicích a senzorických technologií, které zabezpečuje ústav automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.
 
Primárním cílem projektu je zdokonale­ní znalostí zaměstnanců a studentů doktor­ských studijních programů v oblasti řízení výzkumu, autorského práva a specifických odborných otázek tak, aby tito současní a bu­doucí pracovníci vědy a vý­zkumu byli schopni efektiv­ně budovat výzkumné týmy a vést výzkumnou činnost v oboru řídicích a senzoric­kých systémů. O semináře pořádané centrem je značný zájem. „V roce 2010 jsme uspořádali celkem 25 semi­nářů a kurzů, kterých se zú­častnilo 520 zájemců z řad vědců z vysokých škol a dal­ších institucí výzkumu a vý­voje. O zájmu o semináře svědčí i skutečnost, že jsou navštěvovány účastníky ne­jen z brněnských vysokých škol, ale i z ostatních tech­nických univerzit ze Zlína, Ostravy, Pardubic a Liber­ce,“ říká hlavní koordinátor a řešitel projektu doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
 
Činnost centra byla zahájena 1. ledna 2010, přičemž centrum bude postupně nabízet řadu seminářů a kurzů z oblasti teoretických věd (matematika, fyzika, teorie řízení a měře­ní fyzikálních veličin), aplikačních doved­ností (pokročilé metody návrhu embedded systémů, programování DSP, systémy měře­ní) i manažerských znalostí (řízení projektů, autorské právo, finanční řízení a účetnictví). Vzdělávání je organizováno formou jedno- až třídenních intenzivních kurzů a seminářů zaměřených na specializovaná témata. „Vy­brat jeden seminář a označit ho za nejzdaři­lejší je velmi těžké. Průběžně hodnotíme kva­litu na základě odezvy účastníků seminářů, přičemž všechny realizované semináře byly hodnoceny kladně. Z hlediska zájmu účast­níků byly nejúspěšnější semináře Vybrané partie z teorie automatického řízení lineár­ních systémů (lektor prof. Ing. Vladimír Ku­čera, DrSc., dr. h. c.) a Odhad stavu stoch­astických systémů (lektor prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.). V obou případech byla náplní semináře specializovaná tematika na pome­zí matematiky a řídicí techniky a lektoři jsou přední odborníci v dané problematice,“ do­dává doc. Václavek.
 
Projekt pokračuje i v roce 2011. Centrum připravuje semináře a kurzy z oblasti řídicí techniky, systémů měření, matematiky, fy­ziky, ale i projektového řízení, finančnictví a ekologie. Rovněž se plánuje uspořádání dvou workshopů, na kterých si vědci budou moci vyměnit informace o problémech, kte­ré řeší v rámci svých výzkumných úkolů na jednotlivých pracovištích.
Více než polovina účastníků seminářů a kurzů jsou studenti doktorského studia a ta­lentovaní studenti magisterského a bakalář­ského studia. Motivace této části cílové sku­piny projektu je zřejmá – snaha posílit odbor­né znalosti, které umožní zapojení mladých vědců v projektech operačního programu Vý­zkum a vývoj pro inovace, jako je např. Stře­doevropský technologický institut.
 
Projekt Centrum pro rozvoj výzkumu po­kročilých řídicích a senzorických technolo­gií CZ.1.07/2.3.00/09.0031 je řešen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro kon­kurenceschopnost, oblast 2.3 – Lidské zdro­je ve výzkumu a vývoji. Je realizován v ústa­vu automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve spo­lupráci s externími lektory. Bude financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky až do konce roku 2012. I po tomto datu bude činnost centra pokračovat, ale jeho konkrétní struktura a model financování jsou teprve připravovány. Více informací o pro­jektu je možné získat na www.crr.vutbr.cz.
Jiří Wagner,
FEKT VUT v Brně
 
Obr. 1. Účastníci kurzu Použití mikropočítačů pro vývoj embed­ded aplikací (lektoři: Ing. Jaroslav Lepka, Ing. Pavel Grasblum, Ph.D., oba z Freescale Polovodiče, s. r. o.)