Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Vzdálené diagnostické služby v nabídce ABB

Prostřednictvím vzdálených diagnostických služeb RDS (Remote Diagnostic Services) může společnost ABB nepřetržitě (24 hodin denně, sedm dní v týdnu po celý rok) sledovat všechny kritické výrobní procesy a činnost zařízení v reálném čase. Pro zákazníky to primárně znamená přesnější diagnostiku a rychlejší reakci na nenadálé situace. Tím se dosahuje snížení nákladů na údržbu, optimalizace výrobních procesů a výkonnosti prostředků procesní automatizace a omezení nákladných neočekávaných prostojů.
 
Servisní inženýři ABB mají v rámci jednotné infrastruktury RDS přístup ke všem funkcím a vlastnostem monitorovaného zařízení, parametrům probíhajících procesů a údajům o činnosti řídicího systému. K dispozici na dálku mají data v reálném čase, historická data, sestavy zpráv, alarmy atd. To vše jim umožňuje poskytovat zákazníkům jak okamžitou podporu, tak ve velmi krátké době zprostředkovat i plnohodnotnou globální podporu. Zde jsou připraveni specialisté ABB, aby poskytovali smluvené servisní služby pro dané výrobní provozy 24 hodin denně po celý rok.
 
Zákazníci tedy mají k dispozici nepřetržitou technickou podporu, na vyžádání doplněnou servisním zásahem na dálku. K tomu se využívá zabezpečené širokopásmové spojení. K dalším výhodám patří pokročilý systém alarmů s vyhodnocovacími algoritmy a možnost posílat varovné zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu, možnost efektivně plánovat periodickou
a preventivní údržbu a přímý přístup k širokým odborným znalostem ABB.
 

Vzdálené diagnostické služby – moderní způsob servisu

 
V rámci vzdálených diagnostických služeb ABB nabízí:
 
Servisní zásahy – na vyžádání, v případě specifického problému nebo poruchy, realizované prostřednictvím vysokorychlostního připojení. Vzdálený přístup několikanásobně zkracuje dobu reakce na událost a zároveň umožňuje přístup ke globální síti technické podpory společnosti ABB celoročně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
 
Pravidelnou údržbu – tj. plánovanou pravidelnou inspekční a preventivní údržbu, kdy cílem je kontrolovat stav zařízení. Součástí jsou také zprávy o stavu zařízení, včetně závěrů a doporučení pro preventivní údržbu a servisní opravy. Zahrnuta je rovněž diagnostika a ladění systému.
 
Průběžné nepřetržité monitorování – další stupeň vzdálených diagnostických služeb. Zahrnuje průběžnou diagnostiku a vyhodnocování kritických procesů nebo stavu výrobních zařízení (motory, snímače, akční členy, výměníky tepla, ale i celá výrobní zařízení a procesy). Překročí-li hodnota sledované veličiny monitorovaného zařízení předem určený limit, vygeneruje se automaticky alarm a zašle e-mailová zpráva servisnímu středisku ABB. Zpráva obsahuje profil monitorovaného zařízení a podrobné údaje o sledované veličině. Alarmy automaticky generují v ABB požadavek na okamžitou akci. Je založen nový servisní případ, na jehož konci je vyřešení požadavku na servis.
 
Nezanedbatelné jsou konkurenční výhody tohoto systému, mezi něž patří:
 • pouze jednosměrný přenos dat od zákazníka do ABB (informační systém podniku je „zvenčí“ stále uzavřen),
 • správa komunikačního kanálu pod kontrolou správce informačního systému zákazníka,
 • žádná další komunikační infrastruktura navíc,
 • pouze jedno nastavení – je třeba jen nastavit komunikaci prostřednictvím portu 443.

Co přináší průběžné monitorování?

 
Vzdálené diagnostické služby umožňují průběžně monitorovat činnost kritických zařízení pomocí softwaru pro pokročilou
diagnostiku a monitorování stavu specifikovaných systémů, zařízení nebo procesů Asset Optimization. Jde o systémové rozšíření základního řídicího systému 800xA od firmy ABB s důrazem na preventivní údržbu. Asset Optimization obsahuje
tyto funkce:
 • monitorování a podávání zpráv o stavu výrobních prostředků, procesů, systémů řízení,
 • systém počítačového řízení údržby CMMS (Computerized Maintenance Management System) s integrací do podnikových systémů řízení SAP/PM,
 • DMS (Device Management System) – plánování, historie, podávání zpráv, klasifikace do tříd, kalkulace a další jiné aspekty správy provozního přístrojového vybavení,
 • detekce poruch provozního přístrojového vybavení (spolu s integrací softwarového modulu Device Management pro sběrnice Profibus nebo FF).
Tyto funkce jsou základem optimalizace používání výrobních prostředků, procesů a systémů řízení. Vybrané zprávy o stavu systému a průběhu procesu (výstražné, událostní) je možné rozesílat prostřednictvím SMS nebo elektronické pošty.
 

Struktura RDS

 
Struktura RDS je znázorněna na obr. 1. Jejím základem je interní pracovní stanice RDS (pojmy externí, interní a vzdálený jsou zde používány z hlediska firmy ABB, nikoliv zákazníka). Interní pracovní stanice RDS je určena pro vzdálený přístup k cílovému systému a její zabezpečení podléhá bezpečnostní politice ABB.
 
Klient RDS je klientská část systému na PC u zákazníka. Na této úrovni je nastavena zabezpečená kódovaná komunikace (SSL) se serverem RDS v interní pracovní stanici RDS v ABB, a to prostřednictvím širokopásmového připojení v síti internetu, a je signalizována dostupnost pro vzdálenou údržbu.
 
Vzdálené diagnostické služby nejsou omezeny na konkrétní produkt nebo systém a jsou určeny pro řídicí systémy, pohony (od nízkonapěťových po vysokonapěťové), systémy pro řízení kvality QCS pro papírenské stroje (měřicí rámy a senzory), regulační PID smyčky, točivé stroje a příslušenství (motory, generátory, převodovky aj.) a provozní analyzátory (např. provozní chromatografy). Komunikace od provozního zařízení až po interní pracovní stanici je na obr. 1 naznačena modrou nepřerušovanou čárou.
 
Externí pracovní stanice RDS mohou být umístěny u zákazníka nebo u spolupracující inženýrské či servisní organizace.
 

Zabezpečení

 
Pro vzdálený přístup k zařízení je vytvářen zabezpečený komunikační kanál mezi klientem, připojeným ke komunikační síti řídicího systému konkrétního výrobního zařízení, a diagnostickým serverem RDS. Spojení umožňuje nepřetržitě monitorovat stav zařízení. Přenos souborů do diagnostického serveru RDS a z něj je zabezpečen šifrováním, autorizací, ověřením identity uživatele a je chráněn proti virům.
 

Závěr

 
Společnost ABB neustále klade důraz na zlepšování produktivity výroby, bezpečnosti a provozní ziskovosti při snižování požadavků na zdroje energie, a to pro zákazníky v každém odvětví průmyslu. Více informací o vzdálených diagnostických službách, ale i dalších produktech z oblasti automatizace lze získat na adrese: www.abb.cz/service.
Jiří Kula, ABB s.r.o.
 
Obr. 1. Struktura RDS
 

Výhody RDS:

 • redukce celkových nákladů na údržbu,
 • optimalizace výkonnosti zařízení a průběhu výrobního procesu,
 • přístup ke globální technické podpoře v reálném čase,
 • rychlé a automatické získávání diagnostických informací,
 • efektivní plánování údržby,
 • kvalitní a konzistentní podávání zpráv o stavu systému.