Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Výzkumný projekt SCADA::GIS

Společnost COPA-DATA pracuje již od března 2012 společně s dalšími partnery z vý­zkumné i komerční sféry na výzkumném pro­jektu SCADA::GIS, jehož cílem je propojení geografických informací s důležitými údaji z oblasti monitorování a řízení průmyslo­vých procesů. Cílem výzkumného projektu je umožnit zefektivnění průmyslových proce­sů, přinést jim větší flexibilitu a zjednodušit identifikaci zdrojů provozních chyb.

 
Geografické informace, jež jsou součás­tí mnoha aplikací, např. pro navigaci nebo pro sociální sítě, se stávají velmi důležitou součástí moderní informační společnosti. Kromě uvedených klasických geografic­kých aplikací však na důležitosti získává také vzájemná integrace údajů z běžných snímačů se subjektivním hodnocením situace („člověk jako snímač“) a údaji o místě a času. Subjektivní údaje přinášejí informač­ním a dohledovým systémům významnou přidanou hodnotu např. v oblasti sledová­ní stavu životního prostředí, řízení dopra­vy, dohledu nad distribučními sítěmi nebo v oblasti správy budov.
 

Otevřené standardy umožňují propojení dvou světů

Základním požadavkem výzkumného pro­jektu bylo vyvinout nástroj pro obousměrnou prostupnost údajů mezi systémy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) a GIS (Geographical Information Systems). Data z obou systémů mohou být integrována v takové podobě, aby byla bez potíží využi­telná v lokalizovaných řídicích systémech pro dohled nad průmyslovou výrobou a optimalizaci výrobních procesů. Výzkum­níci proto použili mezinárodně osvědčený průmyslový standard a vytvořili rozhraní pro všeobecné použití, které funguje jako „překladatel“ mezi oběma oblastmi. Po­mocí sémantických mostů je možné infor­mace o geografické poloze použít v mnoha různých oblastech průmyslu. Údaje o mís­tě a času opatřené klasifikačními paramet­ry mohou být k dispozici pro systémy GIS i SCADA. Rozhraní je prostupné oběma směry a je založeno na architektuře (SOA; obr. 1).
 

Využití projektu SCADA::GIS v praxi

Pro vytvoření softwarové infrastruktu-ry založené na architektuře SOA použil vývojový tým software zenon™ od firmy COPA-DATA. Jakmile bude projekt dokon­čen (pravděpodobně na jaře 2014), bude nově vyvinutá architektura komunikačního rozhraní otestována v praxi na vzorovém projektu řízení distribuční energetické sítě. V projektu jsou dále zapojeny ústav infor­matiky a správy systémů (ITS) z Univerzi­ty aplikovaných věd v Salcburku, vývojová skupina iSPACE, jež je součástí rakouské společnosti Research Studios Austria (RSA) a SynerGIS Informationssysteme GmbH. Projekt je podporován rakouskou grantovou agenturou FFG.
 
Obr. 1. Architektura systému SCADA::GIS (prototyp), který překlenuje bariéru mezi geografickými systémy a systémy pro řízení průmyslových provozů
 
COPA-DATA GmbH
Karolingerstrasse 7B
Salzburg, 5020, Rakousko
e-mail: sales.cee@copadata.com