Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Výzkum a vývoj v oboru umělé inteligence v Německu

Orientovat se v tom, kdo ve světě je kdo a na čem pracuje v oboru umělé inteligence, není příliš snadné, a to zejména pro zájemce vně hlavního jádra oboru. Situace je od nedávné doby jednodušší, alespoň pokud jde o Německo.

 Umělá inteligence (artificial intelligence, künstliche Intelligenz) je v současné době fenomén, o kterém se mluví a píše téměř všude. Všeobecně se vyzdvihují zejména její přínosy pro rozvoj moderní digitalizované společnosti. Umělá inteligence jako nástroj začíná být v současné době velmi intenzivně zapojována do našeho každodenního života a aktuálně představuje téma hodně diskutované ve všech vědních oblastech.

Výzkumem v oboru umělé inteligence a všestranným využitím získaných výsledků se zabývají odborníci a výzkumné týmy na celém světě, často s podporou vládních i nevládních institucí. Německo v současnosti získává ve výzkumu umělé inteligence mezinárodně vynikající pověst. Četné univerzitní i mimo­univerzitní ústavy a výzkumné korporace se zde věnují hledání odpovědí na základní i aplikačně orientované otázky vyvstávající v této důležité oblasti informatiky, která potenciálně bude v budoucnu výrazně ovlivňovat světové hospodářství i naše všední dny. 

Mapa oboru umělé inteligence v Německu

Kde se v Německu zkoumají základy a použití prostředků umělé inteligence? Které výzkumné ústavy a instituce se zabývají vývojem metod digitálního zpracování obrazu, správou a analýzou velkých množství údajů, interakcí člověk–stroj, porozuměním řeči a textu či inteligentní robotikou? To vše a ještě víc ukazuje mapa Německa z pohledu aktivit v oboru umělé inteligence (obr. 1), kterou vydala platforma Lernende Systeme (www.ki-landkarte.de), provázená názorným a podrobným přehledem. Vedle různých středisek výzkumu a vývoje techniky mapa umělé inteligence zaznamená jednak instituce, které se zabývají společenskými otázkami vyvstávajícími v souvislosti s vývojem a zaváděním umělé inteligence, a jednak také způsoby využití nástrojů umělé inteligence již v Německu úspěšně zavedených či mířících k použití v praxi.

Celkem obsahuje mapa umělé inteligence nabízená platformou Lernende Systeme aktuál­ně 90 vědeckých ústavů a institucí v celém Německu, které se danému tématu věnují. Ve­dle Německého výzkumného centra pro umělou inteligenci (Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – DFKI), založeného již v roce 1988, k nim patří nová centra pro výzkum umělé inteligence v Berlíně, Mnichově, Drážďanech, Lipsku, Dortmundu, Bonn a Tübingenu, podporovaná Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum (Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF) na základě jeho strategie pro umělou inteligenci, a četné vysokoškolské ústavy.

„Ve výzkumu umělé inteligence má Německo v mezinárodním porovnání již mnoho let velmi silnou pozici. Nyní je třeba tento, na mezinárodní úrovni špičkový, výzkum umělé inteligence shrnout a dosavadní výsledky urychleně využít při řešení konkrétních úloh v ekonomice. S naší mapou umělé inteligence si klademe za cíl zviditelnit, kdo v Německu na jakých tématech v oboru umělé inteligence výzkumně pracuje. Tak vytváříme základ pro přenos nových technik do praxe a tím pro úspěšné propojení ekonomiky a vědeckého bádání v oboru umělé inteligence,“ konstatuje Karl-Heinz Streibich, spolupředsedající platformy Lernende Systeme a prezident Německé akademie technických věd (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, zkratkovým slovem acatech, resp. Acatech).

Vedle organizací zabývajících výzkumem v oboru umělé inteligence uvádí platforma Lernende Systeme v souvislosti se svou mapou konkrétní techniky umělé inteligence již v Německu využívané i takové, jejichž využití se zkoumá v pilotních vývojových projektech. Tyto úlohy sahají od robotů pro průmyslovou výrobu přes inteligentní rozpoznávání dopravních značek při autonomním řízení dopravních prostředků až po inteligentní asistenční systémy ve zdravotnictví. Aktuálně lze hovořit o více než 500 úspěšných způsobech využití umělé inteligence v různých odvětvích ekonomiky v regionech. Podrobnější informace v tomto směru lze získat na webové stránce platformy (https://www.plattform-lernende-systeme.de/). Podnětné informace zde mohou získat i čeští odborníci v oboru umělé inteligence, zejména hledají-li partnery k navázání odborné kooperace. 

Platforma Lernende Systeme

Platforma Lernende Systeme (učící se systémy) byla založena v roce 2017 Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum (BMBF) na podnět odborného fóra pro autonomní systémy (Fachforum Autonome Systeme) a akademie Acatech. Platforma sdružuje odborníky z technických i společenských vědních oborů, průmyslu a politiky, kteří pracují v oboru umělé inteligence. V pracovních skupinách vyvíjejí různé způsoby chování a doporučení pro zodpovědné zavedení učících se systémů. Účelem platformy je jako nezávislý orgán podporovat společenský dialog, podněcovat spolupráci ve výzkumu a vývoji a posilovat postavení Německa jako vedoucího poskytovatele nástrojů pro rozvoj a zavádění metod autonomního učení se a umělé inteligence. Vedením platformy jsou pověřeni spolková ministryně Anja Karliczeková (BMBF) a prezident akademie Acatech Karl-Heinz Streibich.

[KI-Forschung in Deutschland: Landkarte der Plattform Lernende Systeme gibt Überblick. Pressemitteilung Plattform Lernende Systeme, 21. 5. 2019.]

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Interaktivní mapa platformy Lernende Systeme ukazuje, kde a na čem se v Německu ve výzkumu umělé inteligence pracuje (zdroj: Lernende Systeme)