Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Výsledky soutěže o nejzajímavější užití systému SCADA Reliance

Reliance 4 je český systém SCADA/HMI určený pro vizualizaci a řízení technologic­kých procesů. V letošním roce to bude již se­dmnáct let, kdy byla u zákazníka instalována jeho první licence. Za tuto dobu se podařilo vybudovat síť distributorů po celém světě – i díky tomu byly instalovány tisíce aplikací SCADA systému Reliance na všech kontinen­tech. O jeho rostoucí oblibě nejpřesvědčivě­ji hovoří prodeje, které již dva roky po sobě meziročně rostou o 30 %, což lze v této ekonomicky složité době určitě považovat za vý­razný úspěch.

 

Vítězové soutěže v roce 2013

V roce 2013 byl vyhlášen další ročník již tradiční soutěže o nejzajímavější referenč­ní projekt vytvořený se systémem Reliance. Do soutěže bylo přihlášeno celkem čtrnáct projektů ze sedmi zemí.
 
Na prvních třech místech se umístily tyto čtyři projekty (na druhém místě je dvojice účastníků):
1. BEA centrum Olomouc: vizualizace a řízení administrativní budovy BEA cent­rum v Olomouci, autor: Buildsys, a. s. (viz obrázek na titulní straně časopisu),
2a. Uralvagonzavod, Nižnij Tagil, Rusko: vizualizace a řízení linky pro rovnání, chla­zení, opracování a expedici železničních ná­prav, autor: Proteco s. r. o.,
2b. bioplynová stanice, Mrákov: vizuali­zace a řízení bioplynové stanice (obr. 1), au­tor: ZAT a. s.,
3. elektrárna na spalování biomasy, Ko­lín: vizualizace a řízení procesů v energoblo­ku malé elektrárny na spalování biomasy (obr. 2), autor: ELPRO Kolín, s. r. o.
 
Na dalších místech se umístily tyto pro­jekty:
 • výroba tvarovaných výlisků, Emmen, Nizo­zemsko: vizualizace a řízení procesu výroby tvarovaných výlisků z materiálu SMC, autor: Piet ten Caat (VDL Wientjes Emmen B. V., Hiflex Automatiseringstechniek B. V.),
 • regulační stanice zemního plynu, Shurijeh, Írán: vizualizace a řízení regulační stanice plynu ve městě Shurijeh, autor: Mehdi Fa­daei Tehrani (Delta Gas Mobin Group),
 • pavilon Puerto Rico, Sevilla, Španěl­sko: vizualizace a řízení systému budovy (HVAC), autor: Francisco López Romero (AcuyCom SL),
 • dispečink Vodárenské společnosti Tábor­sko, s. r. o.: vizualizace a řízení vodáren­ské a stokové sítě, autor: Jan Lexa (ISATS Ing. Prašnička, s. r. o.),
 • palác Kadriorg, Tallinn, Estonsko: vizualizace a řízení systému budovy (HVAC) v paláci Kadriorg (obr. 3), autor: Dmitri Karasjov (Imoko OÜ),
 • výroba pístů pro zážehové a dieselové mo­tory, Trmice: vizualizace a řízení proce­su výroby pístů pro zážehové a dieselové motory, autor: Tomáš Kříž (Röttig-Elekt­ro, s. r. o.),
 • tepelné opracování slitinových odlitků pís­tů pro motory, Trmice: vizualizace a řízení průběhů teplot během tepelného opracová­ní slitinových odlitků, autor: Tomáš Kříž (Röttig-Elektro, s. r. o.),
 • dispečerské systémy fotovoltaických výro­ben, Pardubice: vizualizace a řízení dis­pečerských systémů, autor: Zbyněk Bol­tík (EnServis, s. r. o),
 • depo Dopravního podniku města Bilbao, Sopelana, Španělsko: vizualizace a řízení systému osvětlení depa, autor: Itziar Aré­valo (Urbe Intelligent SL),
 • pekárna, Bělehrad, Srbsko: vizualizace a řízení výroby a kontroly kvality v pekár­ně, autor: Zlatko Bakos (ACME – Kovači­ca).
 

Vítězný projekt: BEA centrum Olomouc

V roce 2013 byla dokončena stavba nové administrativní budovy BEA centrum Olo­mouc. Stala se nejvyšší administrativní budo­vou v Olomouci a jed­nou z „nejchytřejších budov“ Evropy. Obráz­ky z této budovy jsou na titulní stránce ča­sopisu.
 
Od samého počát­ku požadoval investor, aby měření a regulace veškerých technických zařízení budovy byly integrovány do jed­notného dispečerské­ho pracoviště. Na tom­to záměru se firma Buildsys s investorem podílela již od projek­tové fáze. Tak se poda­řilo přenést požadavky na komunikační propo­jení 28 různých typů za­řízení do zadání všech zhotovitelů jednotlivých integrovaných profesí.
 
Pro splnění požadav­ku investora byl jako systém SCADA/HMI použit systém Reliance v konfiguraci server – klient. Na samostatném serveru probíhá veškerá komunikace a integrace všech napojených tech­nických zařízení budo­vy. V objektu je nain­stalováno 731 požárních hlásičů, 125 elektroměrů, 55 kamer, 635 vo­doměrů, dvě meteorologické stanice, tepel­ná čerpadla a další technické prvky. Každé okno v budově je vybaveno vlastním sníma­čem stavu. Při otevření okna je v místnosti vypnuta klimatizace. Snímána je také ven­kovní intenzita osvitu a podle toho je regu­lován výkon osvětlení u oken. Touto opti­malizací je významně spořena energie. Pro dobrý přehled obsluhy je instalována pra­covní stanice s aplikací Reliance 4 Control Server, která je kromě běžného monitoru na­pojena i na velkoplošnou obrazovku v řídi­cím centru objektu. Pro umožnění dohledu na dálku je systém rovněž vybaven možností vzdáleného přístupu prostřednictvím inter­netu.
 
Z řídicího centra lze pomocí systému Reliance monitorovat:
 • osvětlení (s komunikací DALI) a jeho ovlá­dání KNX,
 • okenní žaluzie (automatické centrální ří­zení, lokální ovládání),
 • vzduchotechniku pro posluchárny, galerie, atria, restauraci a kuchyně,
 • elektronický zabezpečovací systém, včet­ně půdorysného zobrazení,
 • elektronický požární systém, včetně půdo­rysného zobrazení stavu jednotlivých hlá­sičů,
 • poruchy prvků systému protipožárního za­bezpečení,
 • otevírání oken a světlíků,
 • provoz výtahů,
 • centrální odečítání spotřeby energie,
 • IP kamery,
 • přístupový a obchůzkový systém,
 • regulaci čtvrthodinového maxima spotře­by elektrické energie,
 • klimatizaci datového centra,
 • dieselagregát,
 • jednotky zálohovaného napájení UPS,
 • automatickou tlakovou stanici,
 • rozesílání alarmů prostřednictvím e-mai­lových zpráv nebo zpráv SMS.
V areálu BEA centrum sídlí i Moravská vysoká škola Olomouc. Studenti si tak mo­hou špičkovou techniku, o níž se učí na před­náškách, přímo v areálu „osahat“.
 
Podrobnosti o dalších soutěžních projek­tech i o samotném SCADA systému Reliance lze najít na stránkách www.reliance.cz.
 
Ing. Zbyněk Pilný, GEOVAP, spol. s r. o. 
Obr 1. Vizualizace bioplynové stanice Mrákov
Obr. 2. Dispečink malé elektrárny na spalování biomasy
Obr 3. Palác umění Kadriorg v estonském Tallinnu