Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výsledky soutěže o nejzajímavější referenci systému Reliance za rok 2010

Reliance 4 je český systém SCADA/HMI pro vizualizaci a řízení technologických procesů. Je vyvíjen již od roku 1997. Zákazníci nejvíce oceňují jeho intuitivnost, uživatelskou přívětivost, modularitu a šká­lovatelnost. V systému lze tvořit jak jednoduché aplikační programy, tak rozsáh­lé projekty se síťovou komunikací, webo­vými a mobilními klienty. V letošním roce byla opět vyhlášena soutěž o nejzajímavěj­ší referenci systému Reliance, tentokrát za rok 2010. V tab. 1 jsou uvedeny projekty, které se v této soutěži umístily na prvních třech pozicích.
 

Popis vítězného projektu – Digital Park Einsteinova, Bratislava

 
Digital Park Einsteinova v Bratislavě (foto na obálce časopisu) je výjimečný admi­nistrativní komplex pro moderní a progresivní společnosti, které vyžadují flexibili­tu a komfortní pracovní prostředí, a pro ty, kteří ocení originální, nepřehlédnutelný de­sign ve strategické lokalitě hlavního měs­ta Slovenské republiky s dobrým doprav­ním spojením.
 
Digital Park Einsteinova byl v roce 2010 vyhlášen na Slovensku Stavbou roku v kate­gorii Best office Development. V areálu sídlí významné společnosti, jako jsou např. Penta Investment, Deloitte, OMV, Shell, Lenovo, Sauter či Xerox.
 
Specifickým znakem komplexu je neob­vykle malá zastavěnost pozemků a velký po­čet odpočinkových zón v přírodním prostředí zelených a vodních ploch. Celý areál se sklá­dá z jednotlivých vzájemně propojených blo­ků, což umožňuje členit nájemní plochy ho­rizontálně i vertikálně.
 

Řídicí systém

 
Po dokončení výstavby bylo nutné vyba­vit všechny budovy komplexu Digital Park Einsteinova systémy vytápění a klimatizace. Včetně zavedení systému SCADA je instalovala společnost Sauter Building Control Slo­vakia s. r. o. Použitý řídicí systém zajišťuje automatický provoz zdrojů vytápění a chla­zení a ovládání vzduchotechnických jedno­tek (obr. 1).
 
Teplota v jednotlivých kancelářích je regu­lována lokálními regulátory IRC (Individual Room Control), které řídí výkon vytápěcích a chladicích konvertorů (fan-coil), jež upravu­jí teplotu v kancelářích vpouštěním předepsa­ného množství centrálně upraveného čerstvé­ho vzduchu.
 

Topologie

Topologie řídicího systému je rozčleněna do dvou úrovní. První z nich je úroveň pří­stupu a dohledu. Tvoří ji PC vybavené systé­mem SCADA/HMI Reliance a síť PLC umís­těných v dislokovaných rozváděčích po celém areálu Digital Parku. Pro přenos dat mezi řídicím systémem a systémem Reliance je po­užit protokol Nova Net.
 
Druhá úroveň – úroveň internetu – je tvo­řena jedenácti webovými klienty (Reliance 4 Web Client). Toto řešení umožňuje dálkový dohled nad budovou z libovolného PC připo­jeného k internetu.
 

Systém Reliance

 
K řízení a vizualizaci provozu soustavy vytápění a klimatizace byl použit vizualizač­ní (SCADA/HMI) systém Reliance. Pomocí několika přehledných vizualizačních obrazo­vek jsou systémem Reliance řízeny a moni­torovány tyto procesy:
 • zabezpečení vzduchotechnických jednotek proti námraze,
 • automatické nastavení vzduchotechnic­kých jednotek podle časového programu,
 • volba rozdílných provozních režimů pro den a noc,
 • provoz vzduchotechnických jednotek,
 • automatická odstávka vzduchotechnických jednotek v případě požáru,
 • provoz čerpadel,
 • nastavení chladicího agregátu,
 • nastavení základních provozních stavů zdrojů tepla,
 • distribuce tepla po celém komplexu,
 • nastavení vytápěcí techniky ve vstupních a společných prostorách,
 • odvětrávání přebytečného tepla ve vstup­ních prostorách a chlazení v letním obdo­bí,
 • nastavení protipožárních klapek.
Podrobnosti o soutěžních projektech i o systému Reliance je možné najít na stránkách www.reliance.cz.
Zbyněk Pilný, GEOVAP
 
Obr. 1. Vizualizace vzduchotechnické jednotky
Obr. 2. Originální způsob nastavení parametrů každé místnosti
Obr. 3. Přehledová obrazovka řízení a monitorování komplexu Digital Park Einsteinova, Bratislava
Obr. 4. Zástupce firmy GEOVAP Zbyněk Pilný (vlevo) předává cenu za první místo v soutěži o nejzajímavější referenci systému Reliance Ing. Miroslavu Hájkovi, prokuristovi firmy Sauter BC Slovakia (vpravo)
 
Tab. 1. První tři projekty oceněné v soutěži o nejzajímavější referenci systému Reliance
 

Do systému Reliance je připojeno 14 000 datových bodů

Zástupce společnosti Sauter Building Control Slovakia s. r. o. Ing. Miroslav Hájek o pro­jektu Digital Park Einsteinova, Bratislava, řekl:

„Členenie budovy do samostatných blokov pripomínajúcich zuby umožňuje lepšiu dostupnosť pocitu prepojenia s vonkajším prostredím a takto všetky kancelárie majú vy­soký bonus výhľadu von, umocneného plným presklením plochy od podlahy po strop. Úroveň vzniknutého interiérového pocitu je podporená technologicky. Privedený čerst­vý vzduch je vyčistený, dovlhčovaný a individuálna regulácia prepojená s technológia­mi zázemia budovy sa stará o pohodlie a úspory nákladov. Centrálne služby systému sa starajú o kooperácie a vyvažovanie energetických potrieb, napríklad o rozloženie ener­getických nárokov pri prechodoch z útlmových režimov, o odstavovanie nepotrebných zariadení, a taktiež o riadenie energetických odberov. V budove je 14 000 dátových bo­dov napojených na dispečerský systém Reliance od spoločnosti Geovap. Grafika dispe­čerského prostredia je prispôsobená prehľadnému ovládaniu a je nakreslená v 3D mo­deloch. Prehľadnosť umožňuje obsluhe perfektnú orientáciu. Keďže každý nájomca má možnosť prístupu cez štandardný internetový prehliadač, je technologická a priestorová zrozumiteľnosť nevyhnutnou podmienkou. Každý nájomca tak môže riadiť, ale aj kontrolovať vlastný priestor. Je pre firmu Sauter príjemné, že investor, skupina Penta, našiel pomocou našej technológie odvahu úplne sa nájomcom otvoriť.“