Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Výroční ceny Českomoravské elektrotechnické asociace

Českomoravská elektrotechnická asoci­ace letos poprvé vyhlásila soutěž o výroční ceny asociace za inovační produkt. Partnerem soutěže se stala Komerční banka, a. s.

 
Soutěžilo se ve třech kategoriích o udě­lení:
  • výroční ceny za nejlepší inovační výro­bek či proces v oblasti elektrotechniky, energetiky a strojírenství,
  • výroční ceny za nejlepší inovační výro­bek či proces v oblasti automatizace,
  • výroční ceny za nejlepší inovační výro­bek či proces v oblasti elektroniky a ICT.
Podmínky soutěže splnilo a nominaci na cenu asociace získalo osm výrobků. Hod­noticí komise pod vedením prof. RNDr. Vladimíra Aubrechta, CSc., proděkana pro tvůrčí činnost a doktorské studium Fakulty elektrotechniky a komunikačních techno­logií VUT v Brně a ředitele Centra výzku­mu a využití obnovitelných zdrojů energie, posoudila nominované výrobky a navrhla prezidentovi asociace Ing. Jiřímu Holoub­kovi udělit:
  • výroční cenu za nejlepší inovační výro­bek či proces v oblasti elektrotechniky, energetiky a strojírenství společnosti Minerva Boskovice, a. s., za průmyslový šicí stroj s typovým označením 0967-100382,
  • výroční cenu za nejlepší inovační výrobek či proces v oblasti automatizace společnos­ti Mesing, s. r. o., za automat pro bezkon­taktní kalibraci koncových měrek,
  • výroční cenu za nejlepší inovační výrobek či proces v oblasti elektroniky a ICT spo­lečnosti Elko EP, s. r. o., za přístroj Lara 5 in 1.
Ceny byly slavnostně předány při příle­žitosti valné hromady Českomoravské elek­trotechnické asociace dne 22. května 2014 v Lednici na Moravě.

(ed)