Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Výpočet celkové hodnoty strojů a zařízení

Výpočet celkové hodnoty strojů a zařízení

Často jediné, čím se výrobci strojů a zařízení (OEM – Original Equipment Manufacturers) navzájem liší, je technika, kterou používají. Co je jim společné, je snaha zkrátit dobu uvedení stroje nebo zařízení na trh a minimalizovat náklady na zajištění funkce zařízení po celou dobu jeho technického života. To je nutí, aby se při výběru vhodné řídicí a automatizační techniky dívali dál než na výchozí nabídkovou cenu komponent. V současné době, více než dříve, jsou nuceni brát v úvahu ukazatele, jako jsou celková účinnost zařízení (OEE – Overall Equipment Effectiveness) a další dlouhodobé výkonnostní ukazatele.

Proč celková hodnota zařízení?

Výrobci strojů a zařízení k plánování nákladů zpravidla používají tradiční nástroje, jako je např. výpočet ukazatele návratnosti investic (ROI – Return Of Investment) nebo nákladů na zajištění funkce zařízení po celou dobu jeho technického života (TCO – Total Cost of Ownership). To je sice efektivní postup, ovšem posuzování TCO často postrádá přesné zhodnocení dlouhodobých podnikatelských dopadů nebo efektů zvyšujících výnosy. Vyplývá to z metod výpočtu tohoto ukazatele, zohledňujících především pořizovací náklady a další náklady související se službami a servisem.

V současnosti je pro výrobce strojů a zařízení důležité, aby dokázali svým zákazníkům poskytovat co největší zisky a výhody, výrazně převyšující kupní cenu zařízení. Je to proto, že se výrobci strojů a zařízení snaží stavět ve vztahu k zákazníkům do role partnerů, kteří jim přinášejí skutečnou přidanou hodnotu. To znamená, že výrobci strojů a zařízení by spíše než s náklady v podobě TCO měli počítat s jiným ukazatelem: hodnotou zařízení po celou dobu jeho technického života (TVO – Total Value of Ownership). Je mnoho způsobů, jak mohou výrobci strojů tento hodnotový ukazatel měřit a optimalizovat.

Minimální náklady na straně koncového zákazníka

Většina pozornosti při výpočtu TVO je sice zaměřena na hmotné aspekty nabídky, ovšem je nutné brát v úvahu a ohodnotit také nehmotné stránky kontraktu, např. dlouhodobou spolupráci výrobce strojů a zařízení s daným dodavatelem nebo distributorem. Z takové kombinace vznikne prostředek k měření a ověřování „celkové hodnoty“ na základě údajů získaných na všech úrovních organizace z jednotlivých implementovaných programů pro výpočet TCO.

Pro to, aby bylo možné výrobce strojů a zařízení považovat za partnera poskytujícího přidanou hodnotu, musí prokázat svou schopnost vyjít vstříc nejnaléhavějším požadavkům koncových zákazníků. K tomu je nezbytné určit ty charakteristiky výrobku nebo ty poskytované služby, které mají největší dopad na snížení TCO na straně koncového zákazníka, a nabídnout je zákazníkovi způsobem, jenž vyzdvihuje očekávané přínosy a hodnotu dodaného zařízení. Následující body uvádějí několik doporučení, jak to udělat v případě dodávek automatizovaných strojů a zařízení:

  • celkové náklady – prokažte svou schopnost redukovat TCO na straně koncového zákazníka, protože náklady spojené s údržbou zařízení a službami zpravidla obnášejí 15 až 35 % celkové hodnoty zařízení,

  • procesy – zdůrazněním schopností produktu zlepšit řešení organizace výroby odůvodněte, že vaše výrobky přispívají k omezení nákladů na výrobní procesy,

  • pořizovací náklady – dejte zákazníkovi najevo možnost zredukovat roční rozpočet na pořizovací náklady na stroje a zařízení,

  • výnosy – předveďte dopad automatizovaného zařízení na příjmové položky zákazníka; přitom věnujte pozornost tomu, jak uplatnění automatizace šetří čas a pomáhá lépe využívat kapacitu současných zaměstnanců.

Výhody standardizace

Výrobci strojů a zařízení při výběru svých dodavatelů používají dvě odlišné metody hodnocení.

První přístup lze označit jako „multi-vendor“. Při něm si výrobce strojů vybírá dodavatele podle momentálně nejvýhodnější ceny komponent. Ačkoliv v principu je to prosté, v důsledku to vede ke složitějším systémům s vysokými náklady.

Druhý, efektivnější přístup spočívá v přijetí standardizačního programu. To od výrobce vyžaduje kázeň při dodržování tohoto programu, jenž spočívá v tom, že výrobce přednostně využívá standardizované komponenty, uplatňuje nejlepší běžné postupy a používá standardizované metody návrhu a konstrukce strojů. Díky možnosti opakovaného použití výsledků inženýrské práce vede standardizace ke kratší době vývoje produktů, pomáhá zjednodušit řešení technických úloh, a co je neméně důležité, umožňuje technikům, aby se soustředili na svůj základní úkol, tj. kreativní inženýrskou práci. To vše v důsledku vede ke zvýšení schopnosti konkurence v soutěži s ostatními výrobci strojů a zařízení.

Důraz na dlouhodobé aspekty

Na schopnost výrobců automatizovaných strojů a zařízení poskytovat zákazníkům přidanou hodnotu má výrazný vliv uplatňování nové techniky. Koncoví uživatelé se dnes stále více přiklánějí k integrovaným platformám a architekturám řízení, protože zjišťují, že to s sebou nese jednodušší vývoj softwaru a kratší doby uvedení stroje nebo zařízení do provozu. Nejambicióznějším úkolem výrobců strojů a zařízení je vysvětlovat koncovým zákazníkům, aby se soustředili na dlouhodobé, a nikoliv jen krátkodobé aspekty nákladů.

Odklon od výběru pouze podle pořizovací ceny

Výrobci strojů a zařízení zjišťují, že při výběru řídicí a automatizační techniky nelze brát ohled jen na pořizovací ceny komponent. Při oproštění se od prosté kalkulace pouze z hlediska nákladů je možné vzít v úvahu též hodnoty přinášené spoluprací mezi výrobcem a dodavatelem, stejně jako integrovanou řídicí architekturou a rychlou implementací nových řešení, a ocenit výhody standardizace.

Přístup hodnocení hodnotového ukazatele TVO staví na výpočtech nákladových ukazatelů TCO a ROI, ale navíc umožňuje ocenit kromě nákladů také přínosy – a tím umožňuje výrobcům strojů a zařízení vytvářet pro své zákazníky přidanou hodnotu. Nemusí to být na první pohled patrné, ale je to jedna z věcí, které dokážou přinášet dlouhodobý užitek, daleko převyšující plánované náklady na zařízení.

Zvyšovat hodnotový ukazatel TVO lze snižováním nákladového ukazatele TCO, ale také důrazem na standardizované produkty a zohledňováním dlouhodobých aspektů. To je cesta, jak se výrobce strojů a zařízení změní z pouhého dodavatele na partnera, který svým zákazníkům přináší skutečnou přidanou hodnotu.
[Calculating Total Value of Ownership for OEMs. Automation Today (firemní časopis Rockwell Automation), 2006, č. 3, s. 6–7.]

(Rockwell Automation)