Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Výkonnostně a velikostně přizpůsobivé vizualizační systémy

Jedním z nejdůležitějších faktorů v procesu návrhu, vývoje a uvedení produktu do prodeje je čas. V důsledku stále větších požadavků, které trh klade na výrobce, jsou zase oni nuceni zkracovat lhůty systémovým integrátorům a konstruktérům strojů. Zásadní otázkou je, jak až mohou být tyto lhůty na všech úrovních procesu zkráceny, aniž by byla ovlivněna kvalita konečného produktu nebo služby, které zákazník obdrží.
 
Stejně jako konektivita a modularita, je i přizpůsobitelnost z hlediska velikosti a výkonu jedním z významných aspektů, které musí každý konstruktér strojů a zařízení brát v úvahu při výběru vhodných komponent pro daný projekt. Díky přizpůsobivým systémům, použitelným pro stroje a zařízení různé funkce a velikosti, se mohou konstruktéři vyhnout mnohým problémům spojeným s instalacemi systémů vyvíjených na zakázku. I při tom však existují oblasti, kde mohou nastat komplikace. Jde např. o spolupráci s větším počtem prodejců automatizační techniky – především s těmi, kteří nabízejí vybavení pouze z jedné oblasti. To vede k nutnosti kombinovat a slaďovat v jednom zařízení či projektu komponenty od různých výrobců. Jednou z oblastí, kde je takováto situace naprosto zřejmá, je oblast komponent pro vizualizaci a ovládání strojů, kde si operátoři, dispečeři i manažeři přejí, aby viděli stejný proces, avšak z různých úhlů pohledu, na různých úrovních a často i na odlišných hardwarových a softwarových platformách.
 
Díky využití vlastností integrované architektury je společnost Rockwell Automation schopna nabídnout velikostně i výkonnostně přizpůsobitelné systémy pro vizualizaci založené na stejné univerzální technice bez ohledu na rozsah úlohy. Největší výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že konstruktéři se musí seznámit pouze s jednou platformou, která bude využitelná pro nejrůznější stroje nebo zařízení – velké i malé.
 
Výhody pro konstruktéry strojů nebo systémové integrátory jsou zřejmé. Nejenže nebude podstatně omezena variabilita komponent při konstrukci různých strojů, ale programátoři vytvářející vizualizační programy získají také znatelně větší jistotu, protože budou pracovat v jednotném vývojovém prostředí. To může zmenšit pravděpodobnost omylu, ale nabízí se zde i možnost podstatně zrychlit všechny důležité procesy související s návrhem, výrobou i uvedením zařízení do prodeje. Navíc k provozu i údržbě může být využit tentýž vizualizační systém, což zvyšuje efektivitu stroje po celou dobu jeho technického života.
 
Skupina výrobků určených pro vizualizaci od společnosti Rockwell Automation obsahuje ve svém typovém označení slovo View a zahrnuje operátorské panely různých velikostí a provedení PanelView, panelové počítače VersaView a vizualizační software FactoryTalk View. Kromě toho, že tato skupina výrobků obsahuje hardware různých velikostí i software s různým výkonem, je další nespornou předností, že přenáší koncepci integrované architektury i do těch nejmenších úloh. Základní myšlenku skupiny produktů View lze nejlépe vystihnout jako strategii „jednotných, plně integrovaných velikostně a výkonnostně přizpůsobitelných vizualizačních komponent v rámci celého výrobního podniku“.
 
Ve fázi návrhu je hlavním přínosem přenositelnost mezi projekty. Jakýkoliv program vyvinutý a použitý v rámci jednoho stroje je stejně využitelný i pro ostatní podobné stroje, a to bez zásadních potíží spojených s hardwarovou platformou, velikostí úlohy nebo komunikačním protokolem. Konstruktér jednoduše vybere pro danou úlohu to nejlepší technické řešení a znovu využije již dříve vypracovaná grafická schémata a vizualizační programy.
 
Tyto přínosy jsou evidentní ve chvíli, kdy je stroj připravován k provozu. Proces odladění může být zrychlen použitím předem připravených šablon, specifických pro daný typ úlohy. Díky použití jednotných proměnných v celém projektu je programování přímo v provozu mnohem snadnější. Pro konečného uživatele vyplývají výhody z použití jednotného programovacího prostředí a celosvětové podpory od společnosti Rockwell Automation. Přístup na základě integrované architektury znamená, že cokoliv se použije v malém projektu, může být stejně snadno použito i v projektu větších rozměrů, a opačně, takže velikost už není během procesu tvorby návrhu a uvedení do prodeje žádným problémem.
 
Jednou z největších výhod je skutečnost, že řídicí platforma Logix a všechno odpovídající příslušenství jsou zaváděny s vizualizační platformou View, a společně tak vytvářejí pro různé obory jednotné prostředí pro návrh vizualizace a řídicích programů, umožňují používání jednotných proměnných v celém systému a dovolují využít množství předem navržených nástrojů pro typické úlohy z mnoha oborů.
 
Co se týče konektivity, Rockwell Automation nabízí vestavěná rozhraní (bez dodatečných nákladů) pro řídicí prvky jiných dodavatelů. Přestože je doporučovaným řešením integrace platforem Logix a View, společnost Rockwell Automation si uvědomuje, že musí zohledňovat potřeby zákazníků a nabídnout možnost připojení i k ostatním systémům, buď při modernizaci zařízení, nebo i jako součást nové instalace.
 
Z hlediska velikosti a výkonu je k dispozici skutečně bohatá škála řešení, kombinujících vhodný software i hardware. Software FactoryTalk View Machine Edition a operátorské panely PanelView Plus umožní monitorovat a řídit jeden stroj nebo malý proces. FactoryTalk View Machine Edition s operátorskými panely PanelView Plus nebo průmyslovými počítači VersaView jsou vhodné i pro rozsáhlejší úlohy a větší zařízení – tato kombinace se totiž vyznačuje vysokou mírou přizpůsobivosti a rozsáhlým souborem funkcí. Co se týče zařízení vyžadujících dispečerský dohled, společnost Rockwell Automation nabízí FactoryTalk View Site Edition, nástroj pro tvorbu distribuovaných nebo samostatných systémů pro vizualizaci a ovládání. Programy lze zavádět s řídicí platformou Logix a nabízejí se možnosti redundance serveru a terminálů HMI a provoz s několika servery i klienty. Kompletní systém také průběžně sleduje a zaznamenává data, zajišťuje autentizaci obsluhy a umístění elektronických podpisů na reporty a do výrobních deníků.
 
Pro nastavování vizualizačních programů se využívá společný nástroj FactoryTalk Studio. Umožňuje nejen navrhovat a odlaďovat programy, ale také např. přenášet je z úrovně stroje do nadřazené úrovně řízení (jako celek nebo jen vybraných komponent), importovat programy vytvořené pomocí starších nástrojů (PanelBuilder32, RSView32), konfigurovat přístup k proměnným v PLC prostřednictvím OPC serveru a prezentovat všechny proměnné v jejich logické struktuře. Produkty View se využívají ve více než 200 000 řešeních po celém světě a v různých odvětvích, a jejich vynikající vlastnosti tak již byly mnohokrát potvrzeny.
 
(Rockwell Automation)
 
 
Obr. 1. Panelové počítače řady VersaView
Obr. 2. Panelový počítač VersaView 200M v potravinářském provozu