Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Výchova a vzdělávání pro automatizaci na MSV Brno 2000

Automa 10/2000

Ing. Tomáš Ranzenhofer,
VUT FSI Brno

Výchova a vzdělávání pro automatizaci na MSV Brno 2000

V rámci oslav stého výročí založení Fakulty strojního inženýrství v Brně byl do odborného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu pod patronací Českomoravské společnosti pro automatizaci (ČMSA), Ústavu automatizace a informatiky VUT a ve spolupráci s nakladatelstvím Computer Press, a. s., uspořádán půldenní seminář na téma Vzdělávání a automatizace.

Na programu bylo několik přednášek významných pracovníků z oboru automatizace a vzdělávání. Seminář zahájil prof. Ing. Jaroslav Talácko, CSc., předseda ČMSA.

Prvním přednášejícím byl zástupce firmy Schneider Electric Ing. Martin Červinka, který hovořil na téma Koncepce automatizace s využitím špičkových technologií budoucnosti.

Firma Schneider Electric se zabývá výrobou mnoha komponent pro automatizaci. Centrála firmy se nachází v USA, v Evropě má hlavní zastoupení ve Francii, v naší republice má zastoupení v Praze, Písku a Brně.

Vize pro automatizaci příštího tisíciletí je u této firmy založena na internetové technologii. Důraz je kladen na integraci dat, využití standardu OPC a nástrojů firmy Microsoft. O jejich koncepci Transparent Factory je možné se dočíst např. v předminulém čísle časopisu AUTOMA.

Doc. Ing. František Šolc, CSc., z VUT FEI ÚAMT hovořil na téma Potřeba kvalifikovaných odborníků pro automatizaci po roce 2000. S odkazem na výsledky průzkumů uveřejněných v časopisech IEEE Control Systems Magazine z října a prosince 1999 a února 2000 došel k závěru, že všichni studenti by měli mít možnost získat zkušenosti z praxe, přičemž u studia magisterského by měli navíc získat všeobecné znalosti teorie, u doktorandského špičkové znalosti v daném oboru. Mluvil též o interdisciplinárních laboratořích automatizace a řízení, které mohou využívat různé katedry. Studenti by měli mít možnost připravit si laboratorní práce prostřednictvím internetu.

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., z VUT FSI ÚAI Brno měl přednášku s názvem Celoživotní vzdělávání pro automatizaci v příštím tisíciletí. Upozornil na rychlý vývoj automatizace, který s sebou přináší nutnost neustále se vzdělávat. V současné době existují tyto druhy vzdělávacích kursů:

  • rekvalifikační kursy,
  • speciální kursy,
  • odborné kursy (pořádané firmami nebo školami).

Přednášející poukázal na různé podoby vzdělávání:

  • prezenční kursy,
  • sebevzdělávání pomocí odborných publikací,
  • sebevzdělávání pomocí multimediálních programů,
  • distanční kursy s využitím internetu.

Z vystoupení doc. Lacka vyplynulo, že za současné situace nejvíce chybí komplexní systém celoživotního vzdělávání v automatizaci a kursy zaměřené na vzdělávání manažerů s cílem informovat je o výhodách použití automatizace. Důležité je i vzdělávání odborníků jiných specializací, než je automatizační technika, aby znali možnosti moderních postupů v automatizaci a dokázali je efektivně využít.

Mgr. I. Hrudová, redaktorka nakladatelství Computer Press, podala zúčastněným informace o nové učebnici Automatizace a automatizační technika, jež v nejbližší době vyjde. O této knize promluvil i zástupce týmu autorů doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.

Učebnice je rozdělena do čtyř dílů. První díl má název Systémové propojení automatizace, druhý díl se jmenuje Automatizační technika – spojitá automatizace, třetí Prostředky automatizace a poslední Automatické systémy.

Po představení učebnice následovala diskuse, v níž se hovořilo nejen o této publikaci, ale i o obecných problémech vzdělávání a o možnostech uplatnění absolventů různých typů a stupňů škol v praxi i ve výzkumu.