Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Výběr z programu doprovodných odborných akcí 44. MSV

číslo 8-9/2002

Výběr z programu doprovodných odborných akcí 44. MSV,
2. bienálního projektu Automatizace a 3. IMT

Není-li uvedeno jinak, organizuje akci Kongresové centrum Brno, a. s., Ing. Z. Krejčí, Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel. 05/41 15 86 06, fax 05/43 24 42 77, krejci@kcbrno.cz (og – odborný garant, oz – organizační zajištění).
Místa konání jsou uvedena kódy: KCB – Kongresové centrum Brno; AB BVV – Administrativní budova BVV, a. s.; A3-Morava – pavilon A3, sál Morava; E-PC – pavilon E, Press Center; Z-LS – Zámeček, Loosův sál; A-Rotunda – pavilon A, Rotunda.

16. 9. 2002 (pondělí)

9.00 – 14.00: Nanotechnologie a její místo v moderní výrobě (seminář; KCB, sál E; og: VUT Brno, FSI, ÚST, Technická 2, 616 69 Brno, prof. Ing. B. Bumbálek, CSc., tel. 05/41 14 24 04)

9.00 – 17.00: Hodnotový marketing projektů (seminář; KCB, sál C; og: TECON, s. r. o., Tesaříkova 1027/2, 102 00 Praha 10, Ing. D. Trkalová, CSc., tel. 02/72 93 06 83-4, fax 02/72 93 30 82):

 • Hodnotový marketing projektů – předpoklad jejich úspěšnosti
 • Marketing firem a firemní strategie v procesu integrace ČR do EU
 • Globalizace tržních prostředí, konkurence a marketingu

9.30 – 17.00: Revize plynoucí z aplikace energetických zákonů a vyhlášek – připravované novelizace (seminář; AB BVV, sál 102; og: AEM – Asociace energetických manažerů, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, Ing. J. Bartoň, CSc., tel. a fax 02/66 75 35 31; oz: AEM, V. Sokolíková, tel. 0604/701 664, fax 02/66 75 35 31):

 • Současný stav energetické legislativy v ČR

 • Příprava úprav zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství

 • Příprava úprav zákona č. 406/2000 Sb.

 • Pohled ERÚ na energetickou legislativu při otevírání trhu s elektřinou

 • Zkušenosti SEI s uplatňováním energetické legislativy a nejčastější problémy a porušování energetické legislativy, uplatňování sankcí

 • Pohled operátora trhu a pohled ČEPS, a. s. na současnou energetickou legislativu při otevírání trhu s elektřinou

 • Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců

 • Energetická legislativa při otevírání trhu s elektřinou z pohledu ČEZ a z pohledu distributorů

17. 9. 2002 (úterý)

9.00 – 14.00: Produktové strategie v průmyslových podnicích (mezinárodní konference; KCB, sál B; og: ČVUT Praha, Fakulta strojní, Horská 4, 120 00 Praha 2 a SST – Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, Politických vězňů 11, 113 42 Praha 1, Ing. J. Bauer, Ing. Z. Balvín, tel. 02/24 35 92 70, fax 02/24 21 47 89)

9.00 – 14.00: WATT 2002 (konference; AB BVV, sál 102; og a oz: Ing. P. Hála, Elektromanagement, Čtvrtě 8, 658 49 Brno, tel. 05/47 35 38 37, fax 05/47 35 38 37, hala@etm.cz):

 • Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) a zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi – zkušenosti s jejich aplikací v praxi

 • Působnost ERÚ na trhu s energiemi – současnost a vývoj

 • Přehled tarifů, podmínky distribuce elektrické energie a zhodnocení vývoje tarifní politiky s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb.

 • Platnost živnostenských oprávnění a oprávnění provozovat živnost v návaznosti na ustanovení Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 124 /2000 Sb., souvislost s povinností obnovit oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 30. 6. 2003

9.00 – 16.00: Programy EU využívané v energetice (seminář; KCB, sál B; og a oz: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, Ing. P. Chejn, tel. 02/66 75 35 76, 02/66 75 35 86, fax 02/66 75 35 79):

 • Enersol CZ – program úspor energie a obnovitelných zdrojů

 • Matra – program zapojení sociálních partnerů do tvorby učebních dokumentů

 • Eurcert – mezinárodní certifikace absolventů elektrotechnických oborů v energetice

14.00 – 18.00: Inovační prostředí pro průmyslové podniky v ČR (panelová diskuse, součást Sněmu Svazu průmyslu (SP) ČR; A3- -Morava; og: SP ČR Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha; oz: Expo Data, spol. s r. o., Výstaviště 1, 648 03 Brno, R. Hrubeš, tel. 05/41 15 95 58, fax 05/41 15 95 54, hrubes@expodata.cz):

 • Inovace v ocelářském průmyslu
 • Inovace v průmyslu obráběcích strojů
 • Inovace v elektrotechnickém průmyslu
 • Inovace v textilním strojírenství
 • Inovace v automatizaci
 • Inovace v leteckém průmyslu

17.00 – 19.00: First Tuesday Brno (neformální setkání podnikatelů s odborným programem; E-PC; og a oz: First Tuesday CZ, Bulharská 37, 612 00 Brno, Ing. V. Veselý, MBA, tel. 0603/281 381, vesely@firsttuesday.cz):

 • Strategie pro elektronický obchod mezi podniky
 • Příležitosti a úskalí, elektronické tržiště a aukce
 • Jak být připraven na e-business
 • Realita využití e-business v podmínkách české ekonomiky
18. 9. 2002 (středa)

9.00 – 13.00: Certifikace systémů řízení – ISO 9001:2000 (seminář; AB BVV, sál 103; og: ČLPR – Český lodní a průmyslový registr, s. r. o., Soběslavská 2063/46, 130 00 Praha 3, Ing. J. Dynybyl, tel. 02/67 31 37 36, fax 02/67 31 45 84., o.z.: ČLPR, pí. Pasovská, tel. 02/67 31 37 36, fax 02/67 31 45 84):

 • Nejvhodnější aplikace ISO 9001:2000 podle typu firmy
 • ISO 9001:2000 praktický přechod certifikovaných firem
 • Certifikace integrovaného systému managementu
 • Program podpory podnikání MPO ČR v roce 2002

9.00 – 16.00: Průmyslové Fórum 2002 (IV. ročník; AB BVV, sál 102; og: Computer Agency o. p. s., Technická 2, 616 69 Brno, Ing. Vl. Bejček, CSc., tel. 05/41 14 32 62, fax 05/41 14 33 20; o.z.: VUT Brno, Technická 2, 616 69 Brno, Ing. Vl. Bejček, CSc., tel. 05/41 14 32 62, fax 05/41 14 33 20):

 • Změny v podnikatelském prostředí při vstupu ČR do EU
 • Programy a projekty MPO v ČR a EU
 • Strategický informační management podniku
 • Ekonomika podnikatelského prostředí

9.30 – 13.00: Simplan 2002 – moderní metody plánování , rozvrhování, řízení a optimalizace výroby (seminář; KCB, sál E; og: VUT Brno, Ing. S. Simeonov, CSc.)

14.00 – 18.00: Automatizace a informační technologie – vize v automatizaci II (seminář; KCB, sál A; og: ElA – Českomoravská elektrotechnická asociace, Ing. F. Hýbner, tel. 02/61 21 36 23 a VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky, prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., tel. 05/41 14 11 55; oz: KCB, Ing. E. Ondráčková, tel. 05/41 15 86 12, fax 05/43 21 21 16, ondrackova@kcbrno.cz):

 • Aktuální trendy v průmyslové automatizaci
 • Trendy v řízení pohybu
 • Holonické výrobní systémy
 • Automatizační technika a IT – konkurence nebo synergie?
 • Aplikace řešení pro automatizaci výrobních procesů v ČR
 • Internetová technologie v průmyslové automatizaci Modicon-Telemecanique
 • Procesní řízení – realizace projektu a jeho životní cyklus

14.30 – 17.30: Státní ověřování jakosti u dodavatelů resortu obrany, aplikace zákona 309/2000 Sb. a standardů NATO – AQAP, ACMP, ARMP (seminář; KCB, sál D; og: Asociace obranného průmyslu, Rytířská 8, 110 00 Praha 1 a XEOS spol. s r. o., Antala Staška 30, 140 00 Praha 4; B. Fišer, tel. 02/22 13 58 80, fax 02/22 13 58 90; oz: POOS Praha s. r. o., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, J. Nestával, tel. 02/61 00 13 52, fax 02/61 00 13 53)

19. 9. 2002 (čtvrtek)

9.00 – 14.00: Řízení výroby v podmínkách dodavatelských řetězců (seminář, AB BVV, sál 102, 103; og: Ústav ekonomiky a řízení VŠCHT Praha, prof. Ing. I. Gross, CSc., VŠCHT Praha; oz: Česká logistická asociace, Koněvova 141, 130 83 Praha 3, tel./fax 02/644 05 60, imados.pha@telecom.cz):

 • Dodavatelské řetězce a řízení výroby
 • Zákaznicky orientovaný systém řízení výroby
 • Zkušenosti s využitím metod průmyslového inženýrství v optimalizaci materiálových toků
 • Nové směry v implementaci kanban
 • Kapacitní analýza výrobního procesu
 • Implentace systému APS ve strojírenské výrobě

9.00 – 16.00: Celostátní setkání elektrotechniků (seminář pro revizní techniky, 1. část; KCB, sál A; og: Ing. M. Kříž, U pošty 1, Praha 8, tel. 02/83 09 23 14; oz: L. P. Elektro s. r. o., Synkova 22, 628 00 Brno, L. Přikrylová, tel. a fax 05/45 23 46 68):

 • Legislativa v oblasti elektro
 • Aplikace nových ČSN v praxi
 • ČSN EN 61140 – základní norma bezpečnosti v elektrotechnice
 • Jednotné pojetí ochrany před úrazem elektrickým proudem
 • Přijímání technických mezinárodních a evropských norem v oblasti elektrotechnických předpisů – stav a výhledy

10.00 – 14.00: Zajištění jakosti a nízké nákladovosti v dodavatelském řetězci (seminář; Z-LS; og: ČANL – Česká Asociace nákupu a logistiky, Václavské nám. 807/64, 111 00 Praha 1, M. Šebek, tel. 0604/290 493; o.z.: BIBS – Brno International Business School, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel. 05/43 52 35 52, fax 05/43 52 35 51):

 • Představení ČANL
 • SPA – Supplier Potential Analysis
 • Zajištění jakosti v dodavatelském řetězci
 • Snížení nákladů v oblasti logistiky
20. 9. 2002 (pátek)

9.00 – 16.00: Celostátní setkání elektrotechniků (2. část):

 • Bezpečnost strojního zařízení ČSN EN 60204-1
 • Revizní činnost od vzniku ČR
 • PECA – šance pro dovozce a vývozce i v elektrotechnice
 • Elektrická instalace v budovách vybavených zařízením informační techniky (ČSN EN 50174-2, ČSN EN 50310)

10.00 – 13.00: GeTe 2002 (setkání; A-Rotunda; og: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; oz: Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, Politických vězňů 11, 113 42 Praha 1, Z. Kadlec, tel. 02/24 21 06 76, fax 02/24 21 47 89, svaz@sst.cz, www.sst.cz) – setkání budoucích techniků s cílem informovat žáky a studenty o možnostech studia a pracovního uplatnění ve strojírenských oborech:

 • 10.00 – 11.00 střední školy (pomaturitní vysokoškolské studium technických oborů a následné uplatnění absolventů),

 • 11.30 – 12.30 základní školy (nabídka učebních oborů, pomoc žákům s výběrem budoucího povolání).

Přehled byl sestaven z podkladů poskytnutých společností Veletrhy Brno, a. s. (stav k 22. 7. 2002, změna programu je vyhrazena). Podrobnější informace a úplný aktuální seznam doprovodných akcí lze nalézt na http://www.bvv.cz/msv

(ed)

Inzerce zpět