Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vše pro výrobce a uživatele strojů

Společnost Siemens nabízí svým zákazníkům ucelený sortiment výrobků i nezbytné služ­by umožňující či usnadňující návrh a realizaci elektrické výzbroje strojů a strojních zaří­zení, popř. provázející její životní cyklus. Historicky se zkušenosti v této oblasti v České republice datují u obráběcích strojů s výzbrojí značky Siemens již z období před rokem 1989. Posledních asi osm let je ve znamení získávání zkušeností také v ostatních oblas­tech strojní techniky. Souhrnný článek popisuje, co vše podpora výrobců i uživatelů stroj­ních celků ze strany společnosti Siemens zahrnuje.
 

Ucelená nabídka výrobků

 
Zásadní význam pro projektanta elektric­ké výzbroje stroje i jejího uživatele má pro­vázanost výrobků značky Siemens v oboru průmyslové automatizace a techniky poho­nů jako základní deviza dlouhodobě uplat­ňovaného konceptu TIA (Totally Integrated Automation, tj. plně integrovaná automati­zace). Koncept TIA vznikl ve společnosti Siemens ve druhé polovině 90. let minulého století v souvislosti s uvedením řídicího sys­tému Simatic S7 a vycházel tehdy ze tří zá­kladních „jednotících“ axiomů – jednotné­ho způsobu komunikace v automatizačním řetězci, jednotné softwarové základny jed­notné datové struktury dostupné v celé auto­matizační úloze.
 
Uvedené požadavky jsou ze současného pohledu sice stále podmínkou nutnou, avšak již nikoliv postačující. Proto se nyní koncept TIA definuje podstatně šířeji a zahrnuje mno­ho tříd komponent, které jsou postupně na­plňovány výrobky průmyslových divizí spo­lečnosti Siemens (obr. 1). Koncept TIA je uplatněn jak ve zde popisovaném oboru ří­zení strojů, tak i v oboru automatizace spo­jitých technologických procesů, což je pod­statná, a nikoliv samozřejmá přednost kon­krétního dodavatele průmyslové elektroniky a elektromechanických dílů.
 
Skupiny produktů značky Siemens, které dohromady tvoří ucelený sortiment výrobků určených k použití na strojích a více či méně odpovídajících konceptu TIA, jsou při re­spektování základního dělení na průmyslo­vou automatizační techniku a techniku po­honů uvedeny v tab. 1 (popř. včetně svých obchodních názvů).
 
V současné době se v rámci konceptu TIA dostávají do popředí zájmu zejména následující tři funkční aspekty a jim odpovídající kompo­nenty – hospodárné využívání energie, funkční bezpečnost a produktivita práce při projektová­ní a programování automatizačních systémů.
 

Hospodárné využívání energie

K dosažení větší energetické účinnosti a úspor energie jsou nabízeny především ve­skrze promyšlené pohonné systémy využí­vající jednotlivé úsporné výrobky, zejmé­na motory.
 
Energeticky úsporných řešení samotných pohonů se dosahuje použitím motorů se zvý­šenou účinností, které dlouhodobě tvoří hlav­ní část nabídky standardních asynchronních motorů, a také použitím frekvenčních měničů pro řízení otáček motorů pohánějících pracov­ní stroje, např. čerpadla, ventilátory a kompre­sory. V úlohách, kde se často využívá brzdění motoru měničem, lze s výhodou použít mě­niče s funkcí rekuperace energie zpět do na­pájecí sítě, přičemž frekvenční měniče znač­ky Siemens nabízejí v provedení s neřízenou rekuperací výborný poměr ceny k výkonu a v provedení s řízenou rekuperací zase možnost dokonalé regulace, odolnost proti kolísání na­pětí v síti a možnost nastavit účiník.
 
Pro výpočet množství energie, které lze ušetřit při použití řízeného pohonu, nabí­zí společnost Siemens software SinaSave. Výchozími údaji jsou známé hodnoty elek­trotechnických parametrů pohonu a cyk­lu jeho používání. Z pohledu technika jde o snadno pochopitelný freeware, s nímž si může sám spočítat možnou úsporu a podle získaných výsledků a doporučení obsaže­ných v programu se kvalifikovaně obrátit na dodavatele.
 
Další informace o pohonech, včetně na­bídky programu SinaSave ke stažení, jsou na stránkách www.siemens.cz/pohony, vede­ných v češtině. Podrobnější informace ke glo­bálním úsporám energie jsou na stránkách www.energy-efficient-production.siemens.com.
 

Funkční bezpečnost strojů

K zajištění funkční bezpečnosti strojních celků jsou nabízeny jak klasické prvky spí­nací techniky, tak i řídicí systémy bezpečné při poruše (fail-safe, viz obr. 2) a v oboru pohonů především systémy a komponenty skupiny Safety Integrated (obr. 3) s certi­fikovanými bezpečnostními funkcemi inte­grovanými mj. přímo do řídicí elektroniky pohonů, tj. do měničů. Společnost Siemens v porovnání s jinými dodavateli nabízí v této oblasti širší sortiment a současně poskytuje svým zákazníkům i související poradenství a součinnost při celkovém posouzení úlohy s ohledem na splnění požadavků dané bez­pečnostní úrovně.
 
Použitím bezpečnostních funkcí integro­vaných v měničích řady Sinamics lze účinně zajistit ochranu osob i zařízení. Bezpečnostní opatření realizovaná s použitím funkcí skupi­ny Safety Integrated jsou navíc cílená, mají vliv na přesně vymezený úsek stroje a ob­sluha stroje je nepociťuje rušivě, čímž se vý­znamně redukuje motivace k záměrnému ob­cházení bezpečnostních funkcí.
 
Vezme-li se v úvahu nabídka produktů v oboru funkční bezpečnosti strojů jako ce­lek, je společnost Siemens na základě nejno­vějšího průzkumu provedeného společnos­ti ARC Advisory Group světovou jedničkou v bezpečnostní technice.
 
Podrobnější informace k tématu funkč­ní bezpečnosti naleznou zájemci na adrese www.siemens.com/safety.
 

Produktivita návrhu a programování automatizačních systémů

Jako nejnovější vývojový software pro veškerou programovatelnou techniku značky Simatic uvádí společnost Siemens nástroj TIA Portal, posouvající zmíněný původní princip jednotného softwarového prostředí založené­ho na integraci všech dílčích vývojových pro­středí pod tzv. Simatic Manager dále ve pro­spěch programátora.
 
Nástroj TIA Portal v současném stavu vývoje zahrnuje vývojové prostředí pro projektování a programování řídicích systémů, operátorských rozhraní včetně vizualizace a standardních frekvenčních měničů. Podrob­nější informace jsou k nalezení na stránkách www.siemens.com/tia-portal.
 

Špičkové služby ke špičkovým výrobkům

 
K realizaci úspěšných automatizačních systémů nestačí mít k dispozici byť ucelený sortiment výrobků sám o sobě. K němu je tře­ba trvale a v celé šíři za­jišťovat technickou podpo­ru, školení uživatelů a ser­vis (obr. 4).
 
Pokud jde o použití již uvedených automatizačních prostředků konkrétně na strojních celcích, lze v ob­lastech aplikační podpory, školení a servi­su nabízených společností Siemens vytipo­vat konkrétní speciality, s nimiž se výrob­ci či koncoví uživatelé strojních celků jinde běžně nesetkají.
 

Aplikační podpora

Vedle základního poradenství v oblasti pro­duktů poskytuje společnost Siemens svým zá­kazníkům také významnou aplikační podporu. Nabízí jim totiž typizovaná uspořádání auto­matizačních systémů pro stroje, a to buď na základě již úspěšně dokončených úloh, nebo, po dohodě se zákazníkem, zadáním realiza­ce konkrétní úlohy svým vlastním technikům či zkušeným zástupcům partnerských firem.
 
Kontakt na technickou podporu v oblas­ti produktů je iadtsupport.cz@siemens.com a kontakt na aplikační podporu vede přes po­honářskou schránku pohony.cz@siemens.com.
 

Školení

Školení o produktech značky Siemens jsou v České republice organizována Školi­cím střediskem divize Industry Automation & Drive Technologies a partnerskými firmami. Bližší informace o těchto tzv. autorizovaných školeních jsou na www.siemens.cz/sitrain.
 
Pro výrobce strojů jsou dále přichystána cílená školení o dané aplikační oblasti nebo skupině výrobků, která jsou přesně přizpůso­bena potřebám a možnostem jejich techniků. Při těchto školeních a také pro vyzkoušení určitých konfigurací, především v oblasti ří­zení pohonů s vyšší inteligencí, se používa­jí (a zákazníkům jsou k dispozici k vyzkou­šení) různé univerzální zkušební přípravky (obr. 5). Kontakt na tyto služby opět vede přes obecnou pohonářskou schránku pohony.cz@siemens.com.
 

Servis

Servisní síť společnosti Siemens pokrý­vá celý svět. To znamená, že nejen v Evro­pě (obr. 6), ale i v každém místě světa je určeno, kam se lze obrátit s žádostí o ser­visní zásah.
 
Výrobci strojních celků a koncoví uživa­telé jejich výrobků získávají informace pro­střednictvím interní databáze spravované spo­lečností Siemens, která zajišťuje dostupnost náhradních dílů v té oblasti, kde je stroj pou­žíván. Postupuje se tak na základě záznamů, které do databáze vložila organizační složka společnosti Siemens nacházející se v blízkosti sídla výrobce daného stroje. S touto službou souvisí nastavení doby trvání záruky na stroj, popř. uzavření servisní smlouvy pokrývající nejen dodávku náhradních dílů, ale i práci technika v případě servisního zásahu u kon­cového uživatele.
 
Kontaktní adresa servisního střediska společnosti Siemens v České republice je iadtservis.cz@siemens.com.
 

Inspirace pro tvůrce strojních celků

 
Společnost Siemens nabízí výrobcům stro­jů i uživatelům rekonstruujícím stroje apli­kační poradenství při návrhu systému řízení stroje, uspořádání pohonů a jejich regulace, zajištění synchronizace několika os u složi­tějších strojů, optimalizace pracovního cyklu, zajištění sběru dat ze strojů apod.
K tomu technicko-obchodní zástupci spo­lečnosti využívají jak svou invenci a zkuše­nosti z praxe, tak tipy z přehledně zpracova­ných webových stránek nabízejících řešení ty­pických úloh. Lze zde najít náměty k použití a související informace z oblasti např. nejjed­nodušších regulovaných pohonů pro ventilá­tory, čerpadla a kompresory i pro další typic­kou oblast techniky pohonů, jíž jsou doprav­níkové systémy, atd. Příslušné webové stránky jsou přístupné přes globální domovskou strán­ku techniky pohonů společnosti Siemens, tj. www.siemens.com/drives (obr. 7).
 
Komplexnější náměty k použití a typizo­vaná řešení jsou soustředěny v databázi ře­šení, kam je průběžně doplňují tzv. Aplikač­ní centra, rozmístěná po celém světě. V této interní databá­zi mohou pracovníci společ­nosti Siemens pro své zákazníky vyhledat projekt týkající se daného typu stroje a přizpů­sobit jej specifickým podmín­kám zakázky. K dispozici jsou projekty pro tyto typy strojů:
  • tvářecí stroje (obr. 8),
  • balicí stroje,
  • textilní stroje,
  • tiskařské stroje,
  • stroje pro zpracování plastů,
  • stroje pro zpracování dřeva, keramiky, kamene a skla,
  • jeřáby.
Další potenciál zkušenos­tí je nashromážděn v part­nerských firmách společnos­ti Siemens. Pro spolupráci na strojních celcích je zavedena spolupráce se zkušenými in­tegrátory systémů, formalizo­vaná smlouvami typu Solution Partner. Podrobné informace o tomto programu včetně od­kazů na firmy z celého světa, které se zabývají jednotlivými oblastmi techniky, a jejich re­ferenční projekty lze nalézt na http://www.siemens.com/automation/solutionpartner.
 
Nejlepší je ovšem způsob použití konkrétního systému či komponenty vidět na vlastní oči. Proto se společnost Siemens jako doda­vatel průmyslové elektrotechniky a elektroni­ky zúčastňuje oborově orientovaných výstav­ních akcí, jako jsou např. veletrhy Fachpack, Ligna, Euroblech, Glasstec atd., kde vystavu­je společně s výrobci strojů a prezentuje tak svazek s těmito výrobci a spolupráci s nimi na zajímavých a jedinečných projektech strojních celků využívajících techniku značky Siemens. Na obecných veletrzích průmyslové techniky (např. Hannover Messe, SPS/IPC/Drives v No­rimberku) je naproti tomu zvykem prezento­vat projekty realizované při použití výrobků značky Siemens a know-how již zmíněných firem kategorie Solution Partner. Souhrnně in­formují o tom, kde společnost Siemens před­stavuje svou nabídku v oboru elektrovýzbroje pro strojní celky, webové stránky obchodní­ho úseku Motion Control, který se touto ob­lastí zabývá (http://www.siemens.com/motioncontrol). Časově nejbližší a místně snadno dob­ře dostupnou příležitost nabízí mezinárodní průmyslový veletrh v Hannoveru ve dnech 4. až 8. dubna 2011.
 

Závěr

 
Souhra nabídky produktů a souvisejících služeb zákazníkům, vyvážený mix vlastní­ho know-how dodavatele, využití zkušeností partnerských firem a dobrá spolupráce s výrobcem strojů či jejich uživatelem – to jsou základní podmínky efektivního využití řídicí techniky a pohonů, které společnost Siemens splňuje, a to i v České republice. To platí nejen pro oblast řízení strojů. Dal­ším důležitým faktorem hovořícím ve pro­spěch společnosti Siemens je její celosvěto­vá působnost a pověst značky kombinovaná s kvalitou lokální české podpory zákazníků působících ve strojní branži.
 
Úlohy úspěšně vy­řešené v několika po­sledních letech uka­zují, jak lze efektivně využít všechny zmí­něné podpůrné pro­středky a v mnohých případech spolu se zá­kazníkem překonat problémy, které jej brzdily při rozhodová­ní o investici do stroj­ního vybavení. Přitom platí, že pokud se čes­ký zákazník obrátí na zástupce společnosti Siemens, s. r. o., již ve stadiu úvah o projektu nového či o modernizaci existujícícho stroje, využije lépe potenciál techniky znač­ky Siemens. Jde o cestu mnohem výhodněj­ší, než předložit dodavateli poptávku s již detailně specifikovanou konfigurací výrob­ků průmyslové elektroniky a elektromecha­nických prvků.
Petr Boček,
Siemens s. r. o.
 
Obr. 1. Celkový charakter a funkce konceptu TIA a aktuální třídy jeho komponent (vyjmenované pod originálními názvy na povrchu válce uprostřed zobrazení)
Obr. 2. Bezpečnostní produkty skupiny Simatic
Obr. 3. Produkty pro oblast Safety Integrated a pohonů
Obr. 4. Struktura služeb poskytovaných společností Siemens v oboru automatizační techniky a pohonů
Obr. 5. Mobilní zkušební přípravky používané při školeních i k zapůjčení zákazníkům (druhá zleva např. sestava pohonu se dvěma řízenými osami atd.)
Obr. 6. Síť servisních středisek společnosti Siemens v Evropě
Obr. 7. Webové stránky společnosti Siemens nabízejí ná­měty k použití techniky pohonů v praxi (zde např. nejjednodušších regulovaných pohonů pro ventilátory, čerpadla a kompresory)
Obr. 8. Příklad typového projektu řešení dopravy mezi lisy
 
Tab. 1. Skupiny výrobků značky Siemens určených k použití na strojích a strojních zařízeních