Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Vliv výroby oceli na životní prostředí

Společnost Siemens zveřejnila studii zhodnocení vlivu výroby surové oceli na životní prostředí. Studie, na níž se podílely Technická univerzita v Berlíně, Dánská technická univerzita a Univerzita v Leobenu (Rakousko), srovnávala konvenční způsob výroby oceli ve vysoké peci s procesy Corex a Finex. Studie poprvé do hloubky zhodnotila všechny vlivy působící na životní prostředí během celého výrobního cyklu, včetně spotřeby surovin a emisí skleníkových plynů.
 
Tradiční výroba surové oceli ve vysoké peci, se všemi navazujícími provozy (výrobou koksu, aglomerační linkou), je energeticky velmi náročná a velmi nepříznivě ovlivňuje životní prostředí. Výroba surové oceli procesy Corex a Finex naproti tomu omezuje emise, protože nevyžaduje sintrování rudy v aglomerační lince a nepoužívá koks. Přínosy jsou sice zřejmé, nicméně dosud neexistovala žádná důkladná studie, která by brala v úvahu celý výrobní cyklus, od těžby rudy a uhlí až po zpracování vedlejších produktů.
 
Vliv na životní prostředí studie hodnotila zejména podle objemu emitovaných znečišťujících látek a spotřeby neobnovitelných surovin. Zvláštní zřetel byl brán na látky způsobující kyselé deště, na látky, o nichž se odborníci domnívají, že přispívají ke globálnímu oteplování (skleníkové plyny), na látky zvyšující koncentraci přízemního ozonu (tzv. letní smog) a na dusíkaté látky způsobující znečištění půdy a vodních toků.
 
Prokázalo se, že velký vliv na celkovou zátěž životního prostředí při výrobě oceli má výroba elektrické energie, zvláště využívá-li se k ní spalování uhlí s vysokým obsahem síry. Zde zvláště vyniknou výhody procesů Corex a Finex. Tyto procesy využívají zplynování uhlí jeho reakcí s kyslíkem, přičemž vyráběný plyn se nejen používá k redukci železa v železné rudě, ale může být použit také jako palivo v paroplynové elektrárně zásobující metalurgický závod, popř. i dodávající přebytek energie do sítě. Efektivní využití plynu významně omezuje celkový vliv výroby surového železa na životní prostředí zvláště v zemích, jako je Čína, kde se elektrická energie vyrábí převážně spalováním nekvalitního energetického uhlí. To, že výroba nepotřebuje koksárenské provozy ani aglomerační sintrovací linky, zase významně omezuje vliv výroby železa na koncentraci přízemního ozonu.

(Bk)