Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Veletrh Vision 2009: dobré zprávy pro obor strojového vidění

Veletrhu Vision 2009, který se konal 3. až 5. listopadu 2009 ve Stuttgartu (SRN), se zú­častnilo 5 701 návštěvníků a představilo se zde 292 vystavovatelů. Veletrh se stává vý­razně mezinárodní akcí. Důkazem je, že opět vzrostl podíl návštěvníků ze zahraničí, a to na 33 %. Mezi 47 zeměmi, z nichž návštěvníci přijeli, byly na prvních místech Švýcarsko, Rakousko, Nizozemí, Španělsko, USA, Itá­lie a Belgie. Na rostoucím podílu zahranič­ních návštěvníků se pozitivně projevuje blíz­kost výstaviště k mezinárodnímu letišti (22 % návštěvníků přicestovalo na veletrh letadlem).
 
Návštěvníci se zajíma­li především o systémy a komponenty pro snímá­ní a zpracování obrazu, ale také o služby a příklady po­užití systémů strojového vi­dění. Ve srovnání s minu­lostí mezi nimi bylo více těch, kteří mají rozhodova­cí pravomoc o investičních zakázkách a nákupu (86 %). Také vystavovatelé potvrzu­jí, že mezi návštěvníky ros­te počet odborníků, kteří na veletrh přicházejí s konkrét­ními dotazy a úlohami, jež potřebují pomocí průmys­lového vidění vyřešit. Vel­ký byl také podíl těch ná­vštěvníků, kteří jsou nejen odborníci s rozhodovacími pravomocemi, ale kteří také v nejbližší době plánují investice do systémů strojového vidění (60 %); čtvr­tina z plánovaných investic přitom přesahu­je 50 000 eur. Z toho je zřejmé, že investiční aktivity ve firmách opět oživují.
 
Mezi návštěvníky byli převážně odborní­ci z oborů strojírenské výroby, výroby elek­trotechnických a elektronických produktů, přesné mechaniky a optiky, lékařské techni­ky a automobilového průmyslu (včetně jeho subdodavatelů).
 
Návštěvníci kladně hodnotili také do­provodný program veletrhu. V rámci Vision Days se přímo na výstavišti konal nepře­tržitý sled odborných přednášek a diskusí na různá aktuální témata. Hovořilo se zde o trendech v oboru, o normalizaci, činnosti oborových sdružení a byly zde představová­ny nové výrobky i zajímavé projekty. Kro­mě Vision Days se o pozornost návštěvníků ucházely další doprovodné akce: společné stánky Application Park, Vision Integrati­on Arena, stánek mezinárodních normali­začních sdružení, stánek studentských akti­vit Jugend forscht nebo vzdělávací seminář Vision Academy.
 

Účast českých a slovenských firem

 
Na veletrhu se mezi přímými vystavo­vateli představili také dvě slovenské firmy a jeden vystavovatel z České republiky. Po­žádal jsem jejich zástupce, aby čtenářům stručně představili svoji firmu a vystavova­ný sortiment a uvedli, s jakými očekávání­mi na veletrh přijeli a jak veletrh tato oče­kávání naplnil.
 

Ing. Petr Varga, Kvant, spol. s r. o.

Kvant, spol. s r. o., vznikla v Bratislave v roku 1995. Za roky svojej existencie za­znamenala naša spoločnosť výrazné úspechy vo vývoji a výrobe vlastných produktov ako i v distribúcii technických zariadení pre rôz­ne oblasti vedy, výskumu, priemyslu a škol­stva. Získali sme viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako 80 % jej výroby smeruje na ex­port do viac ako 50 kra­jín sveta. Na veľtrhu Visi­on 2009 bolo prezentované oddelenie tvorby špeciál­neho softvéru a hardvéru. Náplňou tohto oddelenia je vývoj a výroba progra­mov a podporných elektro­nických a optických systé­mov podľa potrieb zákaz­níka. Bližšie informácie sú na www.visionsystems.sk alebo www.lims.sk.
 
Na veľtrhu bol predstavený nový doprav­ný informačný systém TraTex a softwéro­vé balíky AMS a LPM pre vizuálnu kont­rolu kvality. TraTex zabezpečuje zber infor­mácií na cestných komunikáciách (rýchlosť, veľkosť, rozpoznanie evidenčných čísel vozi­diel) a ich následné vyhodnocovanie, klasi­fikovanie a vizualizáciu v softvérovom balí­ku TraTex Dispatcher. V stánku sa nachádzal model riešenia v podobe autodráhy a reál­nych prvkov systému (kamery, laser, server). Produkty AMS a LPM predstavujú „krabi­cový“ softvér pre vizuálnu kontrolu kvality po­mocou kamery alebo laserového komponentu.
 
Ide už o druhú účasť našej spoločnosti na veľtrhu Vision. Primárnym cieľom bolo pred­staviť nový produkt TraTex a taktiež predsta­viť firmu ako takú na medzinárodnej pôde. Nespornú úlohu mali stretnutia s medziná­rodnými odberateľmi a dodávateľmi.
 
Celkový počet vystavovateľov aj návštev­níkov sa znížil, napriek tomu hodnotím účasť pozitívne. Veríme, že sa nám podarilo dob­re prezentovať a zviditeľniť firmu; počas vý­stavy prebehli viaceré bilaterálne stretnutia s dodávateľmi.
 

Roman Kumpošt, Dipl.-Ing., SMS Design, s. r. o.

SMS Design z Liberce je nová, mladá technologická firma (start-up), orientova­ná na inovační projekty s vysokou přidanou hodnotou v podobě zcela nových, unikátních řešení z oblasti IT a elektroniky. Jejím cílem a smyslem existence je vývoj nových pro­duktů (hardwaru, softwaru), ve kterých bu­dou obsaženy nápady, myšlenky a poznatky z výzkumu a vývoje, dosud běžně neapliko­vané, které mohou zásadním způsobem při­spět k řešení aktuálních projektů, jako jsou úspory energií, bezpečnostní dohledové sys­témy atd. SMS Design má svůj vlastní vývoj a spolupracuje s řadou komerčních a akade­mických pracovišť, domácích i zahraničních.
 
Na veletrh Vision 2009 do Stuttgartu jsme přijeli poprvé veřejně představit výsledky projektu MagEye, což je vývoj algoritmů pro detekci lidské postavy v záběru digitál­ní kamery. Po více než dvouletém úsilí jsme se s projektem MagEye dostali do fáze, kdy přesnost a spolehlivost identifikace lidské po­stavy v určitých typech scény jsou na takové úrovni, že jsme připraveni na využití těchto algoritmů v komerčních projektech. Smys­lem naší účasti na veletrhu Vision 2009 bylo představit výsledky projektu odborné veřej­nosti, vzbudit zájem a pokud možno získat zajímavý projekt, kde by bylo možné dosa­vadní výsledky našeho vývoje ověřit. Vzhle­dem k tomu, že naše algoritmy jsou skutečně unikátní (pokud je nám známo, na světě po­dobné řešení dosud nikdo nenabízí), přitáhli jsme značnou pozornost odborníků, ale i no­vinářů a finančních investorů.
 
Účast na veletrhu Vision naše očekávání splnila. Výstava je do značné míry specifická, úplně jiná než např. dnes již „klasické“ ve­letrhy automatizační techniky, jako je třeba SPS/IPC/Drives. Návštěvníci jsou převážně fundovaní odborníci z komerčních i akade­mických organizací, kteří mají vesměs velmi dobrý přehled o oboru. Nenechají se příliš zdržovat zbytečnými řečmi, zajímají je tech­nické aspekty, a jakmile se dozvědí, co potře­bují, pospíchají dál. Bylo příjemné, že jsme se při kontaktech s potenciálními zákazníky nemuseli zdržovat dlouhým vysvětlováním, většinou bylo všem hned jasné, co předsta­vujeme. Získali jsme pár desítek zajímavých kontaktů, z nichž, jak doufáme, by mohlo vy­plynout několik zcela konkrétních projektů, o kterých v současné době jednáme.
 

Max Larin, Softhard Technology Ltd.

Společnost Softhard Technology vznik­la v Bratislavě v roce 1992. Posláním firmy obecně je umožnit využití moderní tech­niky a postupů zpracování obrazu v pra­xi, přiblížit zákazníkům nejnovější metody získávání videosignálů, jejich zpracování a přenosu. V sortimentu firmy jsou kame­ry CCD i CMOS, včetně inteligentních ka­mer (od loňského roku k nim přibyly ka­mery s procesorem Intel Atom) a kamer určených k zabudování do zákaznických za­řízení (kamery jen s jednoduchým krytem, tzv. camera cores, nebo kamery zabudova­né na desce plošných spojů). Firma dodá­vá i zákaznické systémy „na míru“ a posky­tuje konzultace v oboru snímání a zpraco­vání obrazu.
 
Účastí na veletrhu Vision jsme se chtě­li především připomenout současným klien­tům. Je to způsob, jak se s nimi osobně potkat a získat od nich jako zpětnou vazbu názor na to, co děláme a jak to děláme. To je pro nás velmi důležité. Většina komunikace s klienty se v současné době sice odehrává prostřednic­tvím elektronické pošty, ale osobní kontakty jsou nenahraditelné.
 
Se zájmem o naši expozici na veletrhu jsme spokojeni. Naše firma vždy nabízí tu nejnovější techniku, ale to paradoxně nemusí být jen výhoda. Uživatelé systémů pro zpra­cování obrazu bývají konzervativní a pře­svědčit je o výhodách nové techniky, zvlášť je-li navíc spojena s nutností změny doda­vatele, je obtížné. Na veletrhu Vision jsme ale získali slibné kontakty, z nichž některé se nám jistě v nejbližší době podaří také ob­chodně využít.
 

Vision 2010

 
Letos se veletrh Vision uskuteční opět ve Stuttgartu, a to 9. až 11. listopadu 2010. Zájemci o aktivní účast na veletrhu se mo­hou hlásit již teď. Informace lze získat na webové stránce www.messe-stuttgart.de/vision, popř. u Česko-německé obchod­ní a průmyslové komory (http://tschechi­en.ahk.de).
(Bk)
 
Obr. 1. Expozice společnosti Kvant
Obr. 2. Expozice společnosti SMS Design
Obr. 3. Expozice společnosti Softhard Technology