Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Veletrh SPS/IPC/Drives 2000 – od automatizace k IT

Automa 3/2001

Ing. Karel Suchý, Norimberk – Praha

Veletrh SPS/IPC/Drives 2000 – od automatizace k IT

Obr. 1.

Již jedenáctý ročník veletrhu SPS/IPC/Drives se uskutečnil na výstavišti v Norimberku jako obvykle od úterka do čtvrtka posledního listopadového týdne – tedy od 28. do 30. 11. 2000. Pořádající společností byla zkušená a osvědčená Mesago Messemanagement GmbH ze Stuttgartu. Zájem vystavovatelů i návštěvníků z řad odborné veřejnosti byl opět rekordní (tab. 1). Zahraniční vystavovatelé přijeli z Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Korejské republiky, Maďarska, Nizozemí, Rakouska, Ruska, Švédska, Švýcarska, Tchai-wanu, Velké Británie a USA.

Veletrhy SPS/IPC/Drives se za jedenáct let své existence staly významnou akcí prezentující elektrickou automatizační techniku, tedy především programovatelné automaty (Speicherprogrammierbare Steuerung – SPS) průmyslové počítače (Industrial PC – IPC) a pohony (Drives), i vše, co s touto technikou a jejími aplikacemi souvisí. Kam v této množině prostředků řadí svou nabídku na veletrhu v posledních dvou letech vystavovatelé, ukazuje obr. 1. Z něj lze mj. odvodit, že největší meziroční nárůst počtu vystavovatelů zaznamenal obor zpracování obrazu v průmyslu (71 %), za kterým s výrazným odstupem následují již daleko vyzrálejší technika elektrických pohonů (17 %) a software (9 %). Co se týče absolutního nárůstu, vede technika pohonů, kde počet vystavovatelů vzrostl o 3,4 procentního bodu.

Dojmy z expozic
Vystavovatelé ve svých expozicích na veletrhu SPS/IPC/Drives 2000 představili již tradičně vše, co obor elektrické automatizační techniky aktuálně nabízí, od komponent až po úplná řešení automatizačních problémů. Stranou zájmu nezůstala ani nová oblast – vertikální integrace automatizačních a informačních technologií (IT) v podniku. V „klasické“ nomenklatuře veletrhu, jak ji zachycuje obr. 1, sice ještě tentokrát tato oblast nefigurovala, oficiálního uznání se jí však již dostalo souběžným uspořádáním prvního ročníku konference s názvem IT & Automation 2000, dokonce doprovázené minivýstavkou.

Z čísel uvedených v tab. 1 a na obr. 1 lze globálně spočítat, v kolika stáncích se návštěvník setká s výrobkem či řešením přináležejícím do té či oné kategorie produktů nebo kapitoly veletržního katalogu. Neexistuje ale statistika, která by postihla a nepřítomným alespoň přiblížila nespočetnou varietu typů, modelů a rozličných provedení funkčně obdobných zařízení a prostředků a jejich technických a ekonomických parametrů. Ani z prohlídky expozic nelze podat vyčerpávající zprávu, která by nahradila osobní návštěvu veletrhu. Nicméně určité trendy byly, právě díky vystavenému množství, patrné.

Obr. 2.

Co se týče řídicí techniky – ono SPS/IPC v názvu veletrhu – stává se řídicí hardware stále více běžnou komoditou se vzájemně srovnatelnými parametry a v nabídce je kladen důraz zejména na komponenty i celková řešení operátorských rozhraní (Human-Machine Interface – HMI) na bázi plochých displejů, číslicové komunikace a softwaru. Ploché displeje, přes svou přece jen vyšší cenu, již zcela ovládly pole a jsou nabízeny barevné, plně grafické, v nejrůznějších provedeních ohledně rozměrů a odolnosti a s dotykovou obrazovkou založenou na různých principech spolehlivě fungujících i v náročných průmyslových provozních podmínkách. Na veletrhu bylo jen málo stánků, kde by takový displej nebyl součástí expozice. Vývoj v průmyslové komunikační technice je nyní motivován zejména snahou nabídnout uživatelům přenos řídicích i zabezpečovacích signálů současně po jedné přenosové cestě. Výhody jsou obdobné jako u „klasických“ komunikačních sběrnic: jednodušší návrh a levnější realizace, údržba a popř. rozšiřování řídicího systému. O roli softwaru při návrhu a posléze při činnosti celku snad již není třeba se šířit.

Na elektrické pohony se již definitivně přestalo nahlížet jako na zařízení uvádějící „cosi“ k nim připojeného do mechanickém pohybu. V moderním pojetí, charakteristickém i pro veletrh SPS/IPC/Drives, je pohon nedílně tvořen motorem, výkonovou elektronikou, řídicí elektronikou a funkčním softwarem. Digitalizace a mikroprocesorové řízení elektronické regulace umožnily do pohonů začlenit mnoho řídicích a komunikačních funkcí. Tím se inteligentní pohon s funkčními schopnostmi programovatelného automatu stal důležitým samostatným prvkem v decentralizované automatizaci výrobních strojů a zařízení. Řízení decentralizovaných pohonů přitom přináší sice zcela nové, ale zvládnutelné požadavky na výkonnost zejména komunikačních linek.

Na podrobné informace o jednotlivých vystavených výrobcích nelze na omezeném prostoru v časopisu než rezignovat a spolehnout se, že výrobci i dodavatelé představí novinky uvedené v Norimberku prostřednictvím svých regionálních zastoupení co nejdříve také v ČR.

Zavedeným doplňkem expozic veletrhu SPS/IPC/Drives jsou jakási minifóra – otevřené přednáškové prostory jen symbolicky oddělené od výstavní plochy –, na kterých se v pravidelném rytmu odbývají dvacetiminutové odborné prezentace firem, popř. asi hodinové pódiové (panelové) diskuse odborníků anebo odborných komentátorů na vybraná aktuální témata. Vystoupení obou typů jsou hojně navštěvována a mnohdy nabízejí zajímavé, byť spíše dílčí informace. Ovšem sledovat někdy dosti živou diskusi v hlučném prostředí výstavní haly klade značné nároky na znalost použitého jazyka, převážně němčiny.

Místem, kde se lze o stavu a trendech v oboru informovat soustředěně v čase a místě, ve větším klidu a současně obvykle i v širších souvislostech, tedy zpravidla efektivněji než sbíráním a studiem firemní literatury a prospektů (což jsou ovšem zdroje také velmi užitečné), jsou odborné semináře a konference. I v tomto směru měl veletrh SPS/IPC/Drives 2000 rozhodně co nabídnout. Program tradiční doprovodné konference s náplní řídicí technika a pohony byl rozšířen o souběžný program, v poslední době i u nás stále oblíbenějších, krátkých kursů přehledově zaměřených vždy na jednotlivou tematickou oblast (tzv. tutoriál) a o již zmíněnou souběžnou konferenci IT & Automation. V dalším textu si jejich náplň, a tím i trendy v daných oblastech, stručně přiblížíme alespoň výčtem názvů konferenčních sekcí, popř. tutoriálů. Nahlédneme alespoň škvírou na to, čím obor automatizace hned za naší západní hranicí asi žije.

Konference SPS/IPC/Drives 2000
V rámci mezinárodní konference SPS/IPC/Drives 2000 bylo během tří dnů předneseno celkem 102 referátů a 12 tutoriálů referujícími z celkem 76 podniků a organizací. Referáty, půlhodinová vystoupení zaměřená na problémy z průmyslové praxe, byly seřazeny do 23 přednáškových sekcí, zčásti paralelních. Jednací řečí konference i tutoriálů byla němčina.

Na téma řídicí technika bylo na konferenci předneseno 56 referátů ve 13 sekcích s názvy (v závorkách je uveden počet referátů v sekci):

 • Operační systémy v automatizačních aplikacích (6),
 • Internet a webové technologie (6),
 • Distribuovaná automatizační řešení (5),
 • Komunikace v reálném čase (3),
 • Ethernet (3),
 • Zpracování obrazu (3),
 • Pružná výroba (3),
 • Vertikální integrace (3),
 • Komunikační infrastruktura (3),
 • Zabezpečovací signály v sítích (6),
 • Projektování automatizačních systémů (6),
 • Diagnostika (6),
 • Aplikace (3).

Referáty z oblasti techniky pohonů naplnily 10 sekcí s názvy:

 • Přímé lineární a rotační pohony (6),
 • Pohony malých výkonů (3),
 • Decentralizované pohony (3),
 • Pohony v balicích strojích (6),
 • Inženýrink a diagnostika pohonů (5),
 • Synchronizace pohonů pomocí průmyslových sběrnic (3),
 • Měniče pro pohony (7),
 • Řízení pohybu (4),
 • Regulační technika (6),
 • Sběr a zpracování dat (3).

Tutoriály, každý v trvání asi tří hodin, byly organizovány pod názvy:

 • Ethernet a reálný čas,
 • Digitální zpracování obrazu I a II,
 • Digitální regulace pohonů na střídavý proud mikropočítači,
 • WAP a řízení na dálku,
 • Řízení pohybu částí strojů a zařízení,
 • Bezpečnostní aspekty automatizace strojů a zařízení,
 • Nové možnosti simulace elektrických pohonných systémů,
 • OLE for Proces Control (OPC) – organizace a metody,
 • Balení: použití PLCopen Motion Control Profile k integraci funkcí řízení pohybu do PLC/softPLC nezávisle na hardwaru pomocí standardizovaných funkčních bloků – příklad z oboru obalové techniky,
 • Technika servopohonů,
 • Průmyslový PC jako PLC a displej pracující v reálném čase: aplikace v pekárenských strojích.

Konference IT & Automation 2000
Na mezinárodní konferenci IT & Automation 2000 bylo přednášejícími ze 33 podniků a organizací předneseno za tři dny celkem 47 referátů. Vesměs asi půlhodinová vystoupení pojednávala o stavu techniky a metod, trendech, možných řešeních a zkušenostech z praxe. Konference se konala pod heslem Get ready for IT – Integration a ve svém celku přinesla ucelený pohled na integraci IT do prostředí výrobního podniku. Názvy dvanácti sekcí, opět zčásti paralelních, byly takovéto:

 • Moderní řízení údržby jako důležitá součást MES (3),
 • Vertikální integrace – přínos pro výrobu (3),
 • Integrace obchodních a výrobních procesů (3),
 • Jaké požadavky a změny přináší e-business (3),
 • Konzistence dat mezi snímačem a správní radou (6),
 • Stávající nebo nová komunikační infrastruktura (7),
 • Přínosy z aplikací MES (3),
 • Sjednocení inženýrských procesů při vertikální integraci (4),
 • MES: od odvětvových ke standardnímu řešení (4),
 • Integrace IT: budoucnost už nastala – příklady z praxe (4),
 • Správa dokumentace a znalostí ve výrobním procesu (3),
 • Použití internetu ve výrobě (4).

Souběžně s konferencí IT & Automation 2000 se uskutečnila minivýstava tvořená „stolními“ a posterovými expozicemi za účasti celkem osmi firem.

V případě zájmu o sborníky z posledních konferencí je možné kontaktovat pořádající společnost Mesago (sborníky z minulých ročníků byly v omezeném počtu na prodej, v letošním roce bude situace asi stejná).

SPS/IPC/Drives 2001, IT & Automation 2001 a dále
Veletrh SPS/IPC/Drives 2000 spolu se svým doprovodným konferenčním programem potvrdil své postavení vrcholné přehlídky v oblasti elektrické a elektronické automatizační techniky. Přehlídky sloužící k efektivní výměně informací v jednoznačně definovaném oboru, ve kterém je současně největším německým odborným veletrhem. Účastnická klientela veletrhu je trvale velmi kvalitní a je tvořena převážně odborníky, kteří používají automatizační techniku a přímo nebo nepřímo se podílejí na rozhodování o investicích.

Veletrh s kongresem SPS/IPC/Drives 2001 s podtitulkem Elektrická automatizace – komponenty a systémy se uskuteční opět v Norimberku ve dnech 27. až 29. listopadu 2001. Souběžně se bude konat akce IT & Automation 2001, která bude, na rozdíl od roku 2000, od samého začátku organizována nikoliv jako pouhá konference, ale jako konference s výstavou s němčinou a angličtinou jako jednacími jazyky.

Tab. 1. Veletrh SPS/IPC/Drives v letech 1999 a 2000 v číslech (zdroj: Mesago)

Rok 1999 2000 Přírůstek
Počet vystavovatelů:
- celkem
- z Německa
- ze zahraničí

540
466
74

642
572
70

18,8%
22,7%
-0.05%
Výstavní plocha 30 000 m2 (tři haly) 33 400 m2 (čtyři haly) 11,3 %
Počet návštěvníků 16 401 18 700 14%
Počet účastníků konference:
- SPS/IPC/Drive
- IT & Automation

690
nekonala se

699
168

1,3 %

Pořadatelská společnost Mesago přitom nemá při rozvoji svých automatizačních akcí v Norimberku snadnou úlohu.

Nepominutelnou vnitrostátní konkurencí jí je každoroční jarní strojírenský veletrh v Hannoveru. Vůči němu se veletrh SPS/IPC/Drives vymezuje především důrazem na vyhraněné jednooborové odborné zaměření. Do této ulity se ale přitom neuzavírá, a rozšiřuje svůj záběr do oblasti integrace automatizace výroby s IT, všeobecně pokládané za velmi slibnou. Zajímavé bude sledovat, nakolik se naplní vize pořadatelů o tom, že norimberský veletrh bude pro domácí (německé) i zahraniční odborníky nepominutelnou vrcholnou specializovanou akcí druhé poloviny roku, která účelně doplní mnohem šířeji a výrazně mezinárodně pojatý hannoverský veletrh v tom směru, že na ní budou prezentovány výsledky projektů ohlášených na jaře v Hannoveru a realizovaných během následujících šesti měsíců. Vychází se z toho, že oboru s tak velkým inovačním potenciálem, jaký má automatizace, by takováto půlroční prezentační perioda měla velmi dobře vyhovovat. Jaká role je v tomto modelu přisouzena dalšímu nepominutelnému konkurentovi své doby, kolosálnímu veletrhu měřicí a řídicí techniky Interkama v Düsseldorfu, plánovanému na každý lichý rok ve střídě s jeho bratrským brněnským projektem Automatizace (v sudých letech) a zapojenému do celosvětové asociace veletrhů s přístrojovou a automatizační technikou World-F.I.M.A., zatím nikdo neříká.

A růst na mezinárodní bázi? V tom je SPS/IPC/Drives zatím stále na začátku. Podíl zahraničních účastníků, vystavovatelů i návštěvníků je nevýrazný a nejeví známky razantnějšího pohybu směrem vzhůru. A i když pořadatelé rádi hovoří o události evropského významu, je její dosah, objektivně vzato, omezen na Německo, a možná ještě převážně na jeho jižní část (která je, uvědomme si, z hlediska automatizace doslova gigantem, nejde tedy o žádnou degradaci) a její příhraniční oblasti. Vezměme již zmíněné mezinárodně etablované veletrhy v Hannoveru a  Düsseldorfu na severu a projekt Automatizace v Brně na východě, na jihu milánský veletrh BIAS, a jaký mezinárodní prostor zbývá? Rozhodne-li se však společnost Mesago posílit mezinárodní charakter veletrhů SPS/IPC/Drives, ať již z jakéhokoliv důvodu, budeme se v budoucnosti moci setkat s dalšími vstřícnými kroky jak směrem k návštěvníkům, tak i vystavovatelům z České republiky. A mnohé z vyspělejších českých firem by jistě své zákazníky na SPS/IPC/Drives potkaly.

Kontakt s veletržní společností Mesago Messemanagement GmbH lze navázat prostřednictvím stránky www.mesago.de