Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Veletrh Metav 2014 v období oživení na trhu obráběcích strojů

Mezinárodní veletrh výrobní techniky a automatizace Metav 2014 se uskuteční od 11. do 15. března 2014 v Düsseldorfu. Již od roku 1980 jsou na tomto veletrhu s dvou­letou periodicitou prezentovány především obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy a přesné nástroje. Koncem října 2013 přijeli do Prahy představit na tiskové konferenci nový ročník veletrhu jednatelé dvou organizací, které Metav společně pořádají: Wilfri­ed Schäfer ze Svazu továren obráběcích strojů (VDW – Verein Deutscher Werkzeug­maschinenfabriken) a Hans Werner Reinhardt ze společnosti Messe Düsseldorf. Odbor­ným garantem veletrhu je Oborový svaz přesných nástrojů ve VDMA.

 

Česká republika významným vývozcem i dovozcem obráběcích strojů

Pro české výrobce obráběcích strojů je veletrh Metav atraktivním fórem pro na­vázání kontaktů s evropskými zákazníky. V roce 2012 tuto šanci využilo osm českýchfirem.
 
Výroba obráběcích strojů v České republice svým ob­jemem zaujímá třinácté mís­to ve světě a je silně orien­tována na export. Největším trhem je Německo (obr. 1a). Od roku 2010 vzrostly dovo­zy z Česka o 85 % na hodno­tu 238 mil. eur v roce 2012. Země je tak čtvrtým největ­ším dodavatelem pro němec­ký průmysl.
 
Česká republika rov­něž hodně obráběcích stro­jů dováží. Nejdůležitějším dodavatelem je již mno­ho let Německo s podílem 42 % v roce 2012 (obr. 1b), daleko před Itálií, Švýcar­skem a Rakouskem. Dodá­vány byly stroje v hodnotě 340 mil. eur, což odpovídá nárůstu o 69 % ve srovná­ní s rokem 2011. Šlo především o díly a příslušen­ství, obráběcí centra a la­sery. Vzhledem k propadu českého automobilového průmyslu poklesl v prvních šesti měsících roku 2013 do­voz z Německa o 42 %. V roce 2014 má podle ekonomů z Oxford Economics spotřeba obrá­běcích strojů v ČR vzrůst o 3,9 % – po před­pokládaném loňském poklesu ve stejné výši.

 

Metav 2012 v číslech

Na posledním veletrhu Metav v roce 2012 své novinky vystavovalo přibližně 700 vysta­vovatelů z 26 zemí na přibližně 36 000 m2čisté výstavní plochy. Veletrh oslovuje odborníky např. z výroby strojů a zařízení, auto­mobilového průmyslu včetně subdodavatelů, všech oblastí opracování a zpracování kovů od železa, přes ocel a lehké kovy až po ple­chy, ale také z elektrotechniky a elektroniky, leteckého a kosmického průmyslu, výroby kolejových vozidel, zdravotní techniky, jem­né mechaniky, optiky apod.
 
Metav 2012 přilákal do Düsseldorfu při­bližně 40 000 návštěvníků, desetina z nich byla ze zahraničí. V největším počtu přices­tovali návštěvníci z Nizozemí, Belgie, Ra­kouska a Polska.
 

Specializované výstavní oblasti

Již od roku 2010 je v rámci veletrhu pořá­dán specializovaný projekt Metal meets Me­dical, zaměřený na obor zdravotní techniky, spadající pod jemnou mechaniku a optiku, která odebírá 4 až 5 % veškeré výroby obrá­běcích strojů. V tomto oboru jsou stále vý­znamnější tzv. aditivní metody, které jsou veřejnosti lépe známy pod názvem 3D tisk.
 
Novým projektem na veletrhu Metav 2014 bude speciální výstava Quality Road – Be­cause Quality Ensurance is Basic. Ve vy­hrazeném prostoru haly 16 bude představe­na měřicí, řídicí a zkušební technika pro za­jištění kvality.
 

Významní zákazníci ze Severního Porýní – Vestfálska a Beneluxu

Veletrh Metav těží zejména z toho, že Düs­seldorf je v jedné z ekonomicky nejsilnějších oblastí Evropy. Návštěvníci ze Severního Po­rýní – Vestfálska a Beneluxu představují pro vystavovatele obrovský potenciál. V bezpro­středním okolí Düsseldorfu se nachází více než 11 500 podniků odebírajících obráběcí stroje, včetně tak významných společností, jako jsou Ford, VW, Siemens, Thyssen Krupp, Claas a Deutz.
 
Metav svým zaměřením dobře zapadá do portfolia společnosti Messe Düsseldorf, která pořádá jak strojírenské a technologické veletr­hy (Wire a Tube, Valve World Expo), tak i vele­trhy věnované zpracování materiálů, především kovů: Gifa (slévárenství), Metec (metalurgie), Thermprocess (tepelné zpracování) a Newcast (odlitky). Společnost Messe Düsseldorf má v plánu založit veletrh čerpadel, který se bude konat současně s Valve World Expo.
 
Odborné veletrhy v Düsseldorfu přiláka­ly v roce 2012 121 vystavovatelů a 6 557 ná­vštěvníků z České republiky.
 

Metav 2014 v kostce

Veletrh Metav 2014 (11. až 15. 3.) bude otevřen denně od 9 do 17 hodin, poslední den jen do 16 hodin. Již 7. prosince 2013 byl za­hájen předprodej vstupenek na www.metav.de – tam lze zakoupit jednodenní vstupen­ku za 19 eur nebo permanentní vstupenku za 35 eur. U pokladny jsou ceny vstupenek vý­razně vyšší, 27 eur za jednodenní a 36 eur za permanentní vstupenku. Vstupenky oprav­ňují k používání prostředků integrované do­pravy Rhein-Ruhr-Verkehrsbund.
 
Kdo plánuje vícedenní návštěvu veletrhu Metav, může využít nabídku cestovní kance­láře BVV Fair Travel, která pořádá tříden­ní letecký zájezd za 16 500 korun. Více na www.fairtravel.cz.
(ev)
Obr. 1. Vývoz obráběcích strojů z České republiky do Německa

Obr. 2. Dovoz obráběcích strojů z Německa do České republiky