Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Veletrh it-sa se zabývá i kybernetickou bezpečností v průmyslu

V německém Norimberku se ve dnech 11. až 13. října 2011 konal mezinárodní ve­letrh it-sa (www.it-sa.de), věnovaný kyberne­tické bezpečnosti a zabezpečení informačních a komunikačních systémů. Ze zdůrazněných té­mat lze jmenovat např. zabezpečení webových aplikací, vztah cloud computingu a bezpečnos­ti, metody autentizace, prostředky pro ochranu dat, zabezpečení mobilních prostředků výpočet­ní techniky a bezpečnostní rizika sociálních sítí.
 
Stále vetší pozornost je věnována také zabezpečení informačních a řídicích systé­mů v průmyslové, ale i domácí automatizaci. Vždyť virus Stuxnet zřejmě pocházel z velmi profesionální dílny a upozornil na to, že vý­robou různých virů, trojských koňů a jiného škodlivého softwaru se zdaleka nezabývají jen amatéři, kteří se zaměřují na kancelářské informační systémy (o viru Stuxnet chystáme do některého z příštích vydání tištěné verze ča­sopisu Automa rozsáhlejší článek). Na úvod­ní tiskové konferenci na tržní aspekty v tomto oboru upozornil Dr. Karsten Ottenberg z ně­meckého spolkového svazu pro informatiku, telekomunikace a nová média BITKOM. Podle něj jsou prostředky pro zajištění kybernetické bezpečnosti předmětem běžného obchodová­ní – a veletrh je toho důkazem. Stejně živý je ovšem trh se škodlivým softwarem. Kdo chce, může si koupit modulárně sestavený virus typu trojského koně, který potom např. získává vy­brané informace od napadených uživatelů.
 
„Solidní“ firmy podnikající v tomto kriminál­ním oboru ke svým virům nezřídka poskytují i dokonalou technickou podporu. Škodlivý software ovšem není využíván jen k relativně neškodnému získávání infor­mací např. o zvyklostech uživatelů internetu. Velkou hrozbu představuje propojení interne­tu a průmyslových řídicích systémů, jak na konferenci konstatoval Horst Flätgen, vice­prezident německého spolkového úřadu pro informační bezpečnost BIS. O budoucnos­ti bezpečné e-mailové komunikace a opatře­ních proti kybernetické špionáži hovořil Mar­tin Schallbruch, ředitel odboru informatiky německého spolkového ministerstva vnitra.
 
Veletrh je doprovázen mnoha hojně na­vštěvovanými předáškami a veřejnými fóry. Veletrh tohoto typu je ovšem trochu zvláštní: vždyť co ukazovat na technice pro zajištění kybernetické bezpečnosti, snad kromě přístu­pových karet a snímačů biometrických úda­jů? Krabice se softwarem? O tom na úvodní tiskové konferenci hovořil Dr. Roland Fleck, výkonný ředitel pořádající veletržní správy NürnbergMesse. Veletrh it-sa je podle něj předobrazem veletrhů budoucnosti – veletr­hů, kde nebudou vystavovány jednotlivé pro­dukty, ale spíše budou navazovány kontakty mezi odborníky. Informační leták o novém antivirovém systému si dnes každý najde na internetu, pro něj nemusí jezdit na veletrh. Na veletrhu by měl mít návštěvník možnost osobně diskutovat s tvůrci systému, proto­že osobní kontakt žádné internetové profes­ní sítě nenahradí.
 
Veletrhu it-sa se zúčastnilo více než 320 vystavovatelů z patnácti zemí. Škoda jen, že i přes proklamaci pořadatelů udělat z němec­kého veletrhu událost skutečně mezinárodní jsou doprovodná fóra v naprosté většině vý­hradně v německém jazyce. Snad to rostou­cí počet mezinárodních vystavovatelů a ná­vštěvníků časem změní.
(Bk)
 

Obr. 1. Dr. Roland Fleck, obchodní ředitel NürnbergMesse GmbH, Peter Hohl, obchod­ní ředitel SecuMedia Verlags-GmbH, Horst Flätgen, viceprezident spolkového úřadu pro informační bezpečnost (BIS), Dr. Karsten Ot­tenberg, člen představenstva Bitkom a Martin Schallbruch, ředitel odboru informatiky německého spolkového ministerstva vnitra na tiskové konferenci na veletrhu it-sa 2011