Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Veletrh intralogistiky CeMAT 2011

CeMAT – mezinárodní odborný veletrh manipulační, skladovací a dopravní techniky a intralogistiky se koná v německém Hanno­veru jednou za tři roky. Uskuteční se právě letos, ve dnech 2. až 6. května. Doménou to­hoto veletrhu je skladovací technika: vozíky, zdvihací prostředky, roboty, vysokozdvižné vozíky, jeřábní technika a zdvižné plošiny, k vidění bude také např. překládací přístavní technika, balicí technika a související produk­ty. Mezi velmi významné oblasti na veletrhu patří telematika a řídicí systémy používané v intralogistice a vnitropodnikových trans­portních systémech. Vystavována bude také výpočetní technika používaná v tomto oboru.
 
Předchozí ročník veletrhu CeMAT v roce 2008 byl velmi dobře navštíven – přijelo na něj 58 tisíc odborných návštěvníků z celého svě­ta, z toho 40 % ze zahraničí. Na ploše 88 ti­síc m2zde vystavovalo 1 040 firem (458 vy-stavovatelů z 37 zemí, ostatní z Německa).
 
Letošní CeMAT se uskuteční v době, kdy se očekává oživení na trhu. Po období bouř­livého růstu v letech 2003 až 2008, kdy obrat v oboru intralogistiky v Německu rostl prů­měrným ročním tempem 9,8 % až na hodnotu 21,7 mld. eur, v roce 2009 vlivem hospodář­ské krize výrazně poklesl o 21 % na 17,1 mld. eur. Pokles pokračoval i v roce 2010, kdy ob­rat činil pouze 14,2 mld. eur. Na rok 2011 je předpovídáno podstatné oživení. Podle prů­zkumu mezi německými firmami očekává 50 % společností v branži lehké až výrazné zlepšení vlastní ekonomické situace. Stej­ně pozitivní výhledy sdílí více než 60 % uživatelů a odběratelů intralogistické techniky.
 
Motto veletrhu CeMAT 2011 je Sustainabil­ty in Intralogistics (udržitelnost v intralogisti­ce). Mnozí výrobci využili období krize k vý­zkumu, inovování svých produktů a zavádění nových systémů. Proto letos vystavovatelé uve­dou nebývale velké množství novinek. Více in­formací o veletrhu lze nalézt na www.cemat.de.
 
České firmy mají na letošním veletrhu Ce­MAT příležitost vystavovat za výhodných pod­mínek na ploše, kterou zajistila agentura Czech Trade. Vystavovatelé ve stánku České repub­liky mohou využít asistenční služby zahranič­ní kanceláře CzechTrade v Německu. Cílem společné prezentace je podpořit český export v oblasti intralogistiky, umožnit prezentaci firmám, které samostatnou expozici neplánu­jí. Efekt vystavování se může zvýšit také pro­střednitvím doprovodných služeb agentury CzechTrade. Podrobnosti o podpoře českých vystavovatelů na veletrhu CeMAT lze nalézt na www.czechtrade-germany.de.
(ev)
 
Obr. 1. Na veletrhu CeMAT 2011 je vystavová­no široké spektrum intralogistických systémů