Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Veletrh EMO Hannover 2011: inovace a integrace

Ve dnech 19. až 24. září se v Hannoveru (Německo) konal veletrh kovoobráběcích a tvá­řecích strojů EMO Hannover 2011. Tento článek shrnuje některé obecné trendy a před­stavuje několik novinek z oblasti automatizační techniky pro strojní výrobu, které byly na veletrhu představeny.
 

Integrace strojů a výrobních procesů

 
U kovoobráběcích strojů je zřetelný trend k integraci jednotlivých technologických ope­rací. Samostatné frézky, vrtačky a soustruhy jsou tam, kde je to účelné, stále častěji na­hrazovány pětiosými obráběcími centry, kte­rá dokážou frézovat, vrtat, soustružit i vyrábět ozubení. Centra mají rozhraní pro systémy automatické manipulace s materiálem a po­lotovary a znatelný je také trend integrovat do jednoho praco­viště i navazující dokončovací operace, popř. kontrolu výro­by. Obráběcí stroje, dokončova­cí stroje a měřicí stroje ovšem vyrábějí různí výrobci; pro je­jich bezproblémovou spoluprá­ci vznikají sdružení výrobců, jež stanovují společné standar­dy. Z hlediska automatizace je zajímavá snaha o unifikaci řídi­cích systémů a programování, obsluhu a údržbu strojů z jed­notného prostředí.
 
Jeden příklad integrovaného výrobního pracoviště na výro­bu dílů pro převodovky společ­ně představili dva vystavova­telé: první částí pracoviště je soustružnický automat dodaný firmou J. G. Weisser Söhne Werkzeugmaschinenfabrik, který vysoustruží hřídel (vnější povrch, otvory, osazení, zápi­chy). Integrovaný manipulační systém polo­tovar dopraví do druhé části pracoviště, kde frézka dodaná firmou Kapp Coburg vyrobí na hřídeli přímé nebo šnekové ozubení.
 

Energetická efektivita a udržitelná výroba

 
Energetická efektivita se objevuje ve všech oborech lidské činnosti, strojní výro­bu nevyjímaje. Zde se uplatňují energeticky efektivní pohony, ideálně s možností rekuper­ace, ložiska s malým třením a adaptivní sys­témy řízení polohy a pohybu. Jednou z mož­ností úspor, prezentovanou hned několika vý­robci, je náhrada hydraulických mechanismů za elektrické. To s sebou přináší nejen sníže­ní spotřeby energie, ale i vyšší spolehlivost elektromechanických systémů ve srovnání s hydraulickými.
 
Například elektromechanické tvářecí lisy mohou plně nahradit lisy hydraulické; přitom použití servopohonů s sebou nese větší rych­lost pohybu lisu a lepší využití stroje. Neza­nedbatelnou výhodou je také snazší integra­ce řídicího systému servopohonů do řídicího systému celého stroje.
 
Pro optimalizaci spotřeby energie je třeba znát její spotřebu. Systém od firmy Siemens, představený na EMO, umožňuje na operátor­ském panelu stroje zobrazovat spotřebu da­ného stroje a analyzovat spotřebu za směnu, spotřebu na výrobu určitého dílu apod.
 
Správa spotřeby energie byla tématem živé ukázky koncepce e&eco Factory spo­lečnosti Mitsubishi Electric. Systém je určen ke sledování a k optimalizaci spotřeby ener­gie celého podniku, nejen výrobních strojů, ale i např. klimatizace a osvětlení, a je při­praven i na začlenění distribuovaných zdro­jů elektřiny, typicky fotovoltaických pane­lů, do rozvodné soustavy podniku. V ukázce bylo možné sledovat aktuální spotřebu elek­třiny všech připojených komponent, sledovat současně průběh výroby a spotřebu a ana­lyzovat efektivitu zásahů do řízení výroby. Stejně jako u předchozího systému, i zde je možné stanovit spotřebu energie na výrobu jednotlivých dílů.
 

Simulace výroby

 
Společnost Coscom Computer se soustře­dila na optimalizaci nevýrobních operací. To je zvláště důležité pro malé a střední podni­ky s malosériovou výrobou a častými změna­mi sortimentu. Systém CAD-CAM od spo­lečnosti Coscom významně zkracuje dobu přípravy výroby. Vytvoří nejen NC program pro obráběcí centrum (včetně detekce koli­zí), ale má i vestavěné funkce pro správu ná­strojů, upínek, pro rozvrhování výroby a alo­kaci zdrojů.
 

Inteligentní robotika pro pružnou výrobu

 
FastLean FMS od firmy Fastems kom­binuje inteligentní robotiku s konvenčními pružnými výrobními systémy (Flexible Manufacturing Sys­tems – FMS). Roboty se starají o přísun materiálu a odebírání hotových obrobků od jednotli­vých robotizovaných buněk, ale i o pomocné operace – odstra­ňování třísek, podávání výrob­ků ke stanici výrobní kontroly apod. Vzhledem k modulární koncepci je změna sortimen­tu výroby velmi rychlá a snad­ná. Robotické buňky se ovládají jednoduchým grafickým uživa­telským rozhraním s intuitivním ovládáním. Nástroj FastWizard provádí uživatele krok po kroku celým výrobním postupem. Bě­hem výroby má obsluha k dis­pozici všechny důležité informace o stavu výroby, o produktu, který se právě vyrábí, o zásobách materiálu, rychlosti pohybu ro­botů, provozním stavu výrobních strojů atd.
 

Závěr

 
Vystavovatelé na veletrhu EMO Hanno­ver 2011 představili návštěvníkům špičko­vou techniku umožňující zvyšovat produktivitu výroby, zlepšovat využití strojů a vý­robních zařízení a snižovat výrobní náklady. Společným jmenovatelem mnoha inovací je snaha snížit materiálovou i energetickou ná­ročnost výroby. Veletrh dokázal, že výrobci kovoobráběcích a tvářecích strojů jsou dobře připraveni na požadavky moderní průmyslo­vé výroby nyní i v budoucnu.
 
[Podle tiskové zprávy BROUWER, D. – MACHAI, Ch.: Innovation and integration: well equipped for future challenges a dalších tiskových zpráv sdružení VDW.]
(Bk)
 
Obr. 1. Veletrh EMO Hannover 2011