Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Veletrh EloSys 2009 zaplnil trenčínské výstaviště

Patnáctý ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky Elo­Sys v Trenčíně musel bojovat s nepřízní osu­du, přesto bylo ve dnech 13. až 16. října 2009 na výstavišti společnosti Expo Center poměrně živo. Zatímco loňský rok byl pro veletrh Elo­Sys rekordní co do počtu vystavovatelů (364) i obsazené plochy, zmenšila se letos výstav­ní plocha o třetinu (z 18 658 na 12 300 m2) a vystavovalo také o třetinu méně firem (260). Úbytek byl způsoben jednak přetrvávající hos­podářskou recesí, ale „podepsalo“ se na něm také to, že bezprostředně před tímto tradič­ním veletrhem uspořádala ve dnech 30. 9. až 2. 10. společnost Incheba v Bratislavě veletrh elektrotechniky Elektro Expo 2009. Přes tyto nevýhodné okolnosti se většina vystavujících shodla na tom, že stojí za to v Trenčíně vysta­vovat. Z 260 vystavujících firem přijelo 78 ze zahraničí, většinou z Česka (56 firem). V prů­běhu čtyř výstavních dnů si expozice vystavo­vatelů prohlédlo 8 902 návštěvníků.
 

Soutěživý duch veletrhu

 
Vystavovatelé, kteří mají soutěživého du­cha, se mohli na veletrhu přihlásit do něko­lika soutěží. V první z nich se zápolilo o ti­tul Unikát roka 2009; odnesla si ho firma KIWA, s. r. o., Nitra za přepěťové ochrany POm I KIWA. Ty se díky použití varisto­rů a bleskojistek vyznačují velkou svodo­vou schopností. Dva výrobci byli oceněni v soutěži Elektrotechnický výrobok roka 2009: BEZ Transformátory za velmi účin­ný transformátor pro fotovoltaické elektrár­ny a firma VUKI Bratislava za bezhalogeno­vé kabely LOCA.
 
Jako nejúspěšnější exponát veletrhu Elo­Sys byl vyhodnocen šestiosý robot Fanuc M-16iB/20 s integrovaným systémem stro­jového vidění, který vystavovala firma Bost.
 
Soutěž o nejhezčí expozici veletrhu vy­hrála firma ABB, s. r. o., Bratislava za vy­sokou technickou a estetickou úroveň svého výstavního stánku.
 
Firmy mohly přihlásit své odborníky také do soutěže Konštruktér roka 2009. Toto oce­nění získal Ing. Richard Zdarílek a jeho ko­lektiv z firmy VUJE, a. s. Trnava
 

Doprovodný program

 
Účastníci mohli využít veletrh k návště­vě firemních přednášek nebo seminářů o ak­tuálních otázkách, např. o inovačních aktivi­tách firem a jejich vli­vu na výkonnost firem, o možnostech a ome­zeních fotovoltaických technologií apod. Se za­jímavými obchodními příležitostmi se moh­li setkat návštěvníci Maďarsko-slovenského elektrotechnického sub­dodavatelského fóra.
 
Fakulta elektrotech­niky a informatiky Slo­venské technické uni­verzity (FEI STU) v Bratislavě uspořádala v rámci doprovodného programu veletrhu Elo­Sys třídenní Konferen­ci elektrotechnika, in­formatika a telekomunikácie 2009. Stejná fakulta oživila veletrh svou akcí s názvem Dny mobilní robotiky (obr. 1). V průběhu celého veletrhu seznamovali studenti a dok­torandi této univerzity zájemce se svými řešeními úloh z oboru robotiky. Připravi­li také několik ukázek a soutěží pro širo­kou veřejnost.
(ev)
 
Obr. 1. Dny mobilní robotiky ve stánku Fakulty elektrotechniky a in­formatiky Slovenské technické univerzity na veletrhu EloSys 2009