Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Veletrh Automatica prezentuje obory s velkým tržním potenciálem

Při příležitosti blížícího se veletrhu Automatica (10. až 13. 6. 2008 v Mnichově) vystoupil na tiskové konferenci v Praze Patrik Schwarzkopf, zástupce německého sdružení pro strojové vidění, montážní a manipulační techniku a robotiku – VDMA Robotik + Automation (VDMA). Sdružení VDMA působí jako pomyslný odborný garant výstavy Automatica. Patrik Schwarzkopf vyzdvihl, že je Automatica oproti jiným automatizačním veletrhům výhradně zaměřena na průmyslová řešení a ve svém oboru je na nejlepší cestě etablovat se jako vedoucí veletrh na světě. Ve svém vystoupení přiblížil situaci na trhu tří oblastí, na které se veletrh Automatica zaměřuje: montážní a manipulační techniky, robotiky a strojového vidění. Článek se soustřeďuje na vývoj v oblasti robotiky.
 

Slibný vývoj v robotice

Pro výrobce robotů a robotických systémů byl rok 2007 vůbec nejúspěšnějším rokem v historii. Obrat v této branži vzrostl v Německu o 22 % na 2,1 mld. eur a v roce 2008 se očekává zvýšení o dalších 12 %. Základem tohoto úspěšného vývoje je směřování k velmi kvalitním a nákladným robotickým řešením. Cena náročných robotických soustav přizpůsobených dané oblasti využití se zvyšuje o náklady na složitou integraci do výrobního systému.
 
Graf na obr. 1 zachycuje počty prodaných robotů na jednotlivých světových kontinentech v letech 2005 až 2007. Po špičkovém roce 2005 bylo v roce 2006 na celém světě prodáno 112 200 robotů, tj. o 11 % méně. Přesto to byl druhý největší počet (po roce 2005) nově instalovaných robotů v jednom roce. Motory tohoto razantního růstu byly v roce 2005 automobilový, elektrotechnický a elektronický průmysl.
 
Ve třech letech 2005 až 2007 probíhal vývoj obratu v robotice na jednotlivých kontinentech rozdílně. V Asii následoval po boomu v roce 2005 silný pokles investic do robotiky. V Evropě naproti tomu následoval vzestup po slabém roce 2005. V roce 2006 vzrostl prodej robotů v Evropě o 11 % na 31 500. To byl výsledek rostoucích investic všech průmyslových odvětví mimo automobilový a jeho dodavatele, kde prodej robotů klesl. Pro rok 2007 se odhaduje další nárůst dodávek robotů vlivem investic do automobilového průmyslu a také stále většího počtu robotů instalovaných v ostatních odvětvích.
 
Zajímavý je graf na obr. 2, který zachycuje, kolik robotů bylo zakoupeno v letech 2005 a 2006 v některých evropských zemích. Z grafu je patrné, že daleko největším evropským trhem robotů je Německo (11 400 robotů prodaných v roce 2006), za kterým následuje Itálie (6 300 robotů) a Francie, kde zákazníci v posledních pěti letech stabilně objednávají přibližně tři tisíce robotů ročně.
 
V České republice dodávky robotů vzrostly celkově o 7 % na 550 jednotek prodaných v roce 2006. Vzhledem k velmi dynamickému vývoji automobilového průmyslu je ČR považována za zemi se slibným tržním potenciálem v oblasti robotiky.
 
Pro rozdílný objem strojní výroby v jednotlivých zemích se za měřítko používá hustota robotů. Jde o poměr počtu víceúčelových průmyslových robotů na 10 000 zaměstnanců v provozech strojní výroby. Ačkoliv se hustota robotů v Japonsku v roce 2006 mírně snížila, zůstává v této zemi daleko největší hustota robotů na světě (obr. 3). V České republice je hustota robotů podle údajů VDMA zatím nepatrná.
 

Nové směry v robotice

V robotice se nyní uplatňují dva nové směry. Prvním z nich je kooperace lidského operátora s robotem. Tato metoda, vhodná pro použití v malých a středních podnicích, se zdokonaluje díky stále lepší úrovni senzorů a strojového vidění. Přibývá použití robotů ve fotovoltaice, stavebním průmyslu, v logistice a mikromontáži.
 
Druhým směrem je využívání servisních robotů. Pro profesionální využití se do roku 2006 uplatnilo celkem 40 000 servisních robotů pro profesionální účely (dojení, práce pod vodou, čištění bazénů, demolice), z toho 9 000 pro vojenské účely. V soukromé sféře bylo v provozu 30,5 mil. servisních robotů. Podle očekávání se v letech 2007 až 2010 uplatní 35 000 servisních robotů pro profesionální a 3,6 pro soukromé využití. Největší nárůst se očekává u robotů na dojení a čištění, dále zdravotnických robotů a mobilních platforem pro různé použití. Vzhledem k demografickému vývoji a vlivem zlepšujících se technických možností se v posledních deseti letech stále více servisních robotů používá v oblasti péče o postižené osoby.
(ev)
 
Obr. 1. Odhadované počty průmyslových robotů prodaných na jednotlivých světových kontinentech (zdroj: World Robotics 2007)
Obr. 2. Odhadované počty průmyslových robotů prodaných v jednotlivých státech Evropy v letech 2005 a 2006 (zdroj: World Robotics 2007)
Obr. 3. Odhadované počty provozovaných průmyslových robotů na 10 000 osob zaměstnaných ve strojní výrobě (zdroj: World Robotics 2007)