Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Veletrh Automatica 2010: nová témata, nové výzvy

Když počátkem minulého roku dolehla na podnikatele, zvláště v oblasti strojíren­ství, hospodářská krize, mnozí z nich zůsta­li nepříjemnou situací jakoby paralyzováni: omezili veškeré investice i technický vývoj na úplné minimum a čekali, co bude dál. Jen­že to není nikdy dobrá taktika, a už vůbec ne v době krize. Právě v té době je třeba snažit se o zlepšování efektivity a flexibility výrob­ních procesů a chystat se na budoucí oživení. Současné oživení investic v oblasti automati­zace výroby svědčí o tom, že podnikatelé již šok z krize překonávají – pomalu, ale přece.
 
Při rozhodování o tom, jak řešit úlohy v oblasti automatizace strojní výroby a ja­kou techniku pro budoucí plánované inves­tice vybrat, jim může pomoci také návštěva veletrhu Automatica, odborného veletrhu pro robotiku, automatizaci a mechatroniku, který se bude konat 8. až 11. června 2010 v Mni­chově (SRN).
 

Průmyslové roboty v potravinářství

 
První průmyslové roboty nacházely uplat­nění téměř výhradně ve strojírenství, zvláště v automobilkách. S postupujícím technickým vývojem, snižováním cen robotů a velkým důrazem na kvalitu a efektivitu potravinářské výroby se tato technika stále častěji používá i zde. Typicky se roboty uplatňují v balicích a paletizačních linkách – to je pro ně dnes už naprosto běžná úloha, ať jde o sušenky, kon­zervy, balené masné výrobky nebo láhve s ná­poji (obr. 1). Nahrazují zde těžkou manuální práci a pracují přesně a spolehlivě.
 
Skládat sušenky do krabic nebo napicho­vat maso k rožnění na jehlu vyžaduje ovšem trochu jiný druh robotů, než jsou ty, které např. montují kuličková ložiska na hřídele motorů v automobilkách. Užití robotů v po­travinářství je velmi podmíněno rozvojem systémů strojového vidění, které se vypořá­dají s přirozenými nepravidelnostmi potravi­nářských výrobků. A samozřejmě je při kon­strukci robotů pro potravinářství třeba myslet na možnost dokonalého čištění.
 
Veletrh Automatica je příležitostí k před­stavení technických inovací, jichž je právě v oboru robotiky pro potravinářství a pro ba­licí linky nemálo. Proto je tento obor pro ve­letrh jedním z klíčových. Výrobci představí potravinářské a balicí roboty ve svých stán­cích a speciálně dodavatelé balicích a pa­letizačních robotů budou mít poprvé mož­nost představit se na jednom místě v rámci společného projektu Packaging Excellen­ce Center.
 

Zelená automatizace

 
Zdůrazněným tématem letošního veletr­hu Automatica bude „Green Automation“, tj. zelená automatizace. Důraz na „zelenou“ techniku a technologie má v současné době širokou podporu veřejnosti i politiků. Au­tomatizace může podstatně přispět k větší šetrnosti výrobků i výrobních technologií vzhledem k životnímu prostředí i k úsporám energie, ale i v samotných automatizačních prostředcích leží velký potenciál úspor. Těch lze dosáhnout např. používáním moderních řízených elektrických pohonů, úsporných pneumatických komponent, optimalizací výrobních procesů pomocí vyspělých řídi­cích systémů, diagnostikou činnosti zaří­zení, sledováním jejich energetické spotře­by atd. To vše bude možné najít na veletrhu Automatica pod společnou značkou Green Automation.
 

Automatizace a fotovoltaika

 
Stejně jako v roce 2008, i letos se bude paralelně (9. až 11. června) s veletrhem Au­tomatica na mnichovském výstavišti konat veletrh Intersolar, mezinárodní veletrh pro využití solární energie. Jak toto téma souvi­sí s automatizací?
Důležitým předpokladem pro větší rozší­ření fotovoltaických článků je pokles jejich ceny. Ta je i přes štědré dotace do tohoto způ­sobu využití energie stále poměrně vysoká. Cenu lze snížit, sníží-li se výrobní náklady, a právě zde může automatizace výrobcům fo­tovoltaických panelů významně pomoci. Ne­hledě na to, že některé přesné operace při vý­robě fotovoltaických článků lze bez průmys­lových robotů realizovat jen velmi obtížně.
 
Jinou důležitou oblastí při výrobě foto­voltaických panelů, kde se výrobci bez auto­matizace těžkou obejdou, je výrobní kontro­la. V průběhu výroby se kvalita polotovarů kontroluje mnohokrát, aby se případné ne­dostatky odhalily co nejdříve a nekvalitní po­lotovary byly vyloučeny z dalšího výrobního procesu. Uplatní se při tom zejména systémy strojového vidění ve spojení s automatický­mi manipulátory nebo průmyslovými roboty.
 

Obslužné roboty

 
Obslužné (servisní) roboty stojí, co se týče využití v praxi, ještě stále ve stínu svých prů­myslových „bratrů“. Ale vývoj v této oblasti je velmi rychlý, a proto bude součástí dopro­vodného programu veletrhu Automatica pře­hlídka vývoje v tomto oboru, Service Robo­tics Innovation Platform. Zde budou přední výrobci, dodavatelé a výzkumné týmy z Ev­ropy i zámoří společně prezentovat, co je v tomto oboru nového a co současné obsluž­né roboty dokážou. Organizátorem přehlídky je Fraunhoferův ústav pro výrobní techniku a automatizaci IPA.
 

Účast na veletrhu

 
Veletrh Automatica má ambice stát se ve svém oboru nejvýznamnější evropskou ve­letržní přehlídkou. Velký podíl zahraničních návštěvníků (více než čtvrtina) svědčí o vel­kém mezinárodním významu veletrhu. Účast na veletrhu proto bude užitečná i pro české firmy podnikající v oboru automatizace, ať už se chtějí veletrhu zúčastnit aktivně, nebo se na něj alespoň přijet podívat jako návštěvní­ci. Informace získají na webových stránkách www.automatica-munich.com nebo u české­ho zástupce pořadatele veletrhu, společnosti Expo+Consult Service (www.expocs.cz). Pro aktivní účastníky chystáme speciální nabíd­ku v květnovém čísle časopisu Automa, jehož zdůrazněným tématem budou právě průmys­lové a servisní roboty.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Příklad z potravinářství: průmyslový robot IRB 340 FlexPicker od ABB v masokom­binátu Heinrich Nölke