Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Vážení a milí čtenáři

Vážení a milí čtenáři

Systémy strojového vidění jsou oblastí, kde dochází k plodnému propojení náročné matematické teorie s moderní technikou, přičemž výsledkem jsou zcela konkrétní, v praxi využitelná zařízení. Tomuto oboru je věnována značná pozornost nejen odborníků, ale i široké laické veřejnosti. O tom svědčí např. i cena Doctorandus udělená loni v rámci projektu Česká hlava Štěpánu Obdržálkovi z Centra pro strojové vnímání katedry kybernetiky FEL ČVUT v Praze za jeho práci v oblasti rozpoznávání objektů pomocí rozhodovacích stromů. Tentýž student doktorandského studia obdržel spolu se svým školitelem Jiřím Matasem významné vědecké ocenění na mezinárodní konferenci British Machine Vision Conference v Oxfordu již v roce 2005: jejich příspěvek Sub-linear Indexing for Large Scale Object Recognition byl na této konferenci vyhodnocen jako nejlepší vědecká práce. Jimi vyvíjené matematické nástroje mohou být využity např. pro navádění robotů, v asistenčních systémech automobilů (str. 24) nebo pro identifikaci vytipovaných osob v davu (str. 20–21). Nutno podotknout, že nejen uvedení dva výzkumní pracovníci, ale celé Centrum pro strojové vnímání dosahují mnoha významných vědeckých úspěchů a výsledky jejich práce jsou také, díky spolupráci s průmyslovými podniky, zdárně uváděny do praxe. Systémy strojového vidění jsou u nás, stejně jako v zahraničí (viz str. 18–19), doménou především malých a středních firem, které dokážou velmi rychle a pružně využívat nové teoretické poznatky v řešení konkrétních zadání. Takové firmy jsou pro Česko šancí, jak nebýt jen zemí s levnou pracovní silou.

V novém roce bych vás chtěl, vážení čtenáři, seznámit také s personálními změnami v redakci časopisu. Na místo zástupce šéfredaktora nastoupila Ing. Eva Vaculíková a vystřídala v této funkci Ing. Karla Suchého, který bude mít na starosti speciální projekty. Posílení redakce povede k tomu, že budeme moci realizovat některé nápady, na které nám dříve nezbývaly síly, a dále zkvalitňovat odbornou úroveň časopisu. Vaše ohlasy a náměty jsou samozřejmě kdykoliv vítány – časopis neděláme pro sebe, ale pro čtenáře.

Přeji vám i za redakci mnoho pracovních úspěchů a osobní spokojenosti v roce 2007.

Petr Bartošík, šéfredaktor