Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Valné zhromaždenie organizácie Fieldbus Foundation 2005

číslo 3/2005

Valné zhromaždenie organizácie Fieldbus Foundation 2005

Každoročné valné zhromaždenie neziskovej organizácie Fieldbus Foundation, ktorá vyvíja prevádzkový komunikačný systém Foundation Fieldbus (FF) a združuje výrobcov, projektové organizácie a užívateľov riadiacich systémov, sa tento rok konalo 23. a 24. februára vo Viedni. Heslom tohtoročného podujatia bola integrácia komunikačného systému používaného na prevádzkovej úrovni (FF H1) so systémom používaným na úrovni riadenia technologického procesu (FF HSE – High Speed Ethernet).

Počas dvoch dní si účastníci mali možnosť vypočuť pracovníkov združenia priamo zodpovedných za vývoj systému FF, inžinierov z projektových organizácií, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami zo zavádzania riadiacich systémov založených na FF v praxi (tieto prednášky patrili medzi najzaujímavejšie a najdiskutovanejšie), ako aj samotných užívateľov, u ktorých bol systém FF s úspechom použitý. Podujatie bolo aj jedinečnou príležitosťou na výmenu názorov a skúseností medzi zainteresovanými stranami.

Prítomní boli zástupcovia všetkých významných svetových výrobcov riadiacich systémov, výrobcov komponentov pre komunikačné systémy, projektových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou a niekoľkých užívateľov. Výhodnú geografickú polohu konania tohto zhromaždenia využili iba zástupcovia jednej slovenskej projektovej spoločnosti a jedného českého podniku. Tento nezáujem možno pripísať prevahe systému Profibus v Európe, ale aj malému počtu nových projektov v oblasti riadenia spojitých technologických procesov v oboch krajinách.

Napriek uvedenej hlavnej téme podujatia jednoznačne najdiskutovanejšou otázkou bol nedávno prijatý štandard jazyka na popis prístrojov EDDL (Electronic Device Description Language). Zatiaľ čo výrobcov automatizačnej techniky zaujímal systém certifikácie prevádzkových prístrojov a budúcnosť metódy popisu prístrojov FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manage) v systéme FF (hovorilo sa aj o prípadnej „druhej vojne„ na poli komunikačných systémov), užívatelia sa zaujímali o vyriešenie problému existencie viacerých verzií firmvéru jednotlivých prevádzkových prístrojov a ich kompatibility s nadradeným riadiacim systémom, ktorý má podstatný vplyv na dosiahnutie deklarovanej interoperability v systéme FF.

Veľká časť otázok, ktoré boli kladené súčasným užívateľom systému FF, bola zameraná na predpokladané a skutočne dosiahnuté úspory na strane kapitálových a prevádzkových nákladov, na podiel regulačných obvodov, ktoré boli realizované v prevádzkových prístrojoch (CIF – Control In the Field) a na odbornú prípravu zamestnancov, a to najmä v oblasti údržby.

Závery z tohto podujatia možno zhrnúť do týchto bodov:

  • rok 2004 bol z hľadiska počtu aplikácií systému FF veľmi úspešný a možno ho považovať za prelomový,

  • počet aplikácií rastie so zvyšujúcimi sa skúsenosťami projektových organizácií a znižujúcou sa nedôverou investorov,

  • vývoj EDDL je prebiehajúci proces, ktorý v ďalšej fáze smeruje k poskytovaniu väčšej voľnosti pre výrobcov prístrojov a k zjednodušeniu inžinierskych činností pre ich užívateľov,

  • dosiahnutie zníženia kapitálových výdavkov silno závisí od typu aplikácie,

  • zníženie prevádzkových nákladov je úzko spojené s možnosťami diagnostiky a prínosmi preventívnej údržby, ktoré systém FF umožňuje,

  • na celkový úspech aplikácie riadiacich systémov, ktoré používajú FF, majú zásadný vplyv kooperácia užívateľa, projektovej organizácie a dodávateľa riadiaceho systému a odborná úroveň prevádzkových pracovníkov.

Viac informácií o tomto podujatí a činnosti združenia možno získať na adrese http://www.fieldbus.org

Boris Georgiev