Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

V Norimberku se konal veletrh Embedded World 2011

V Norimberku (SRN) se 1. až 3. března 2011 konal veletrh s konferencí Embeded World 2011. Letošní účast vystavovatelů pro­lomila hranici 800 a ve srovnání s loňským rokem vzrostla o 10 %. Třináct procent vysta­vovatelů bylo letos na veletrhu poprvé. Vzros­tl také podíl vystavovatelů ze zahraničí, a to na letošních 43 %. Veletrh, spojený s odbornou konferen­cí, je tak nejvýznamnější ev­ropskou událostí v oboru ve­stavných systémů v Evropě.
 
Klíčová témata letošního veletrhu byla dvě. První téma bylo optimalizace energetic­ké spotřeby vestavných sys­témů, nutná nejen z hledis­ka ohledu k životnímu pro­středí (zde nejde o zařízení s příkonem v kilowattech, tu­díž úspora není tak významná jako např. u elektrických po­honů), ale zejména pro lepší využitelnost a větší komfort u mobilních za­řízení. Druhé téma bylo komunikace, a to ze dvou hledisek: zaprvé komunikace mezi jed­notlivými zařízeními (M2M; společný stánek dvacítky vystavovatelů byl v hale 12) a zadruhé komunikace jako základ pro tzv. cloud computing v oblasti vestavných systémů.
 
Součástí veletrhu byla také specializova­ná výstava displejů a komponent pro zob­razování.
 

Embedded Awards

 
První den veletrhu byly uděleny ceny Embedded Awards. V kategorii softwaru ji zís­kala společnost Hitex za bezpečnostní balíček pro TriCore. Balíček umožňuje snadno a bez zásahů lidské obsluhy, která by mohla být zdrojem náhodných nebo i úmyslných chyb, plně certifikovat bezpečnostně kritické úlohy využívající mikroprocesory Infineon. V kate­gorii hardwaru získala cenu firma Freescale za MPC5646CMCU, mikroprocesor určený pro hardwarové šifrování dat v oblasti automobilo­vé techniky. Speciální cenu získal Fraunhofe­rův ústav pro integrované obvody za miniatur­ní kameru s rozlišením HD a s integrovaným převodníkem DVB-T. Kamera je příkladem vysoce integrovaného vestavného systému.
 

Konference

 
Významnou součástí veletrhu byla také doprovodná konference. Úvodní přednášku měl prof. dr. Yrjö Neuvo z Aalto University v Helsinkách. Prof. Neuvo byl dříve výkon­ným viceprezidentem a ředitelem pro tech­nický vývoj ve společnosti Nokia.
 
Prof. Neuvo hovořil o růstu v oblasti ve­stavných systémů, který se týká nejen jejich počtu, ale i významu, složitosti, geografického rozšíření a výpočetního výkonu. Kle­sající tendenci naopak mají cena, spotřeba energie a rozměry komponent. Ve výzkumu a vývoji vestavných systémů působí 25 % všech technických výzkumných a vývojo­vých pracovníků.
 
Podle prof. Neuva se před vestavnými sys­témy otevírají mnohé nové oblasti využití. Jsou to např. automobily, kde počet vestavných ří­dicích jednotek v posledních několika letech roste zvláště rychle. Kromě jednotek řízení motoru a diagnostických systémů jsou to růz­né asistenční, bezpečnostní, navigační a infor­mační systémy. To je současnost; v budoucnu se vestavné systémy v automobilech, zvláště v těch s elektrickým nebo hybridním pohonem, budou stále více prosazovat také v systémech pro správu a efektivní využití energie a pro vy­užití automobilů jako míst k ukládání energie.
 
Další zajímavou oblastí použití vestavných systémů je podle prof. Neuva oblast smart home, smart buildings, smart grids a nově vznikající oblast smart cities – vestavné sys­témy se stávají nezbytnou součástí moderních zařízení v domácnostech, budovách, distri­bučních energetických sítích i v systémech pro řízení městské infrastruktury.
 
Vestavné systémy ovšem stojí před hranicí svých fyzických možností – jejich výpočet­ní rychlost již nelze příliš zvyšovat. I zde je ovšem řešení: paralelní výpočty, cloud com­puting a inteligentní alokace zdrojů. Hrubá výpočetní síla je nahrazována inteligentními výpočetními metodami a postupy.
 
Budoucnost vidí prof. Neuvo v tzv. inter­netu věcí. V něm spolu automaticky komuni­kují nikoliv uživatelé, ale jednotlivá zařízení, která si navzájem poskytují informace, zadá­vají si úkoly a společně plní zadané úlohy.
 
Jaké jsou podle prof. Neuva cesty vpřed pro evropské výrobce? K vestavným sys­témům je třeba přitáhnout pozornost veřejnosti, je nutné podporovat vzdělání v tomto oboru, vytvářet prostor pro společné meziná­rodní výzkumné a vývojové projekty, podpo­rovat standardizaci a otevřenost, vytvářet re­ferenční platformy pro vybraná odvětví a úlo­hy a soustředit se také na oblast kybernetické bezpečnosti.
 

Několik novinek z veletrhu

 

Spolupráce firem Kontron a Softing

Veletrh je příležitostí uvést na trh nové produkty, ale také představit odborné ve­řejnosti nově uzavřené strategické smlouvy a aliance. Například společnost Kontron na veletrhu oznámila uzavření smlouvy o spo­lupráci s firmou Softing Industrial Automa­tion. Na základě této smlouvy budou moci zákazníci společnosti Kontron v produktech, které obsahují programovatelná pole FPGA, používat IP jádra a stacky od firmy Softing určené pro různé verze průmyslového Ether­netu (Profinet, EtherCat, EtherNet/IP a Mod­bus TCP). Licenci si zákazník koupí s pří­slušným produktem od firmy Kontron, bez nutnosti obracet se s požadavkem na Softing. Výsledkem bude zkrácení doby potřebné pro uvedení produktu na trh, snížení počtu variant hardwaru a snazší správa příslušných stacků. Dalším krokem bude implementace algoritmů pro úlohy řízení polohy a pohybu do stejné­ho pole FPGA, kde je implementován i pří­slušný stack pro real-time Ethernet. Lze tak dosáhnout mimořádně krátké doby odezvy, nutné zejména pro synchronizaci několika os.
 

CompactPCI Serial

Sdružení PICMG oznámilo, že dalším vý­vojovým krokem sběrnice CompactPCI bude CompactPCI Serial, a zároveň představilo její stručnou předběžnou specifikaci. Compact PCI Serial je nový standard pro 19" systémy, za­ložený na rychlém sériovém spojení jednotli­vých komponent. Sestava se skládá z propo­jovací desky, systémového slotu a až 24 desek periferií. Podporovány jsou standardy PCI Ex­press, SATA/SAS, USB a Ethernet (s topolo­gií jednoduché hvězdy, kromě Ethernetu, který má volnou topologii – mesh). Přenosové rych­losti jsou až 8 Gb/s pro PCI Express, 6 Gb/s pro SATA a USB 3.0 a 10 Gb/s pro Ethernet. Mechanicky jsou jednotlivé komponenty kom­patibilní s CompactPCI, a lze tedy vytvářet hybridní sestavy. CompactPCI Serial se může uplatnit při propojení několika vestavných sys­témů nebo počítačových sestav, zejména tam, kde je třeba velký výpočetní výkon, flexibilita nebo jsou zvýšené požadavky na spolehlivost (lze realizovat redundantní systém).
 
Autoři nového standardu mu předpovídají velkou budoucnost a vzhledem k dostatečné rezervě výkonu využitelnost v následujících minimálně deseti letech. Jiní jsou k němu však poněkud skeptičtější – např. již zmíněná firma Kontron. Budoucnost tedy ukáže, nako­lik se nový standard podaří prosadit.
 

Nové produkty pro automatizaci

Společnost dSPACE představila nový ná­stroj pro simulaci metodou hardware in the loop (HIL). Nástroj s názvem SCALEXIO (odvozeno od scalable and flexible I/O sys­tem) kombinuje potřebný hardware a software pro testování mnoha elektronických řídicích jednotek. Obě části, hardware i software, lze snadno modifikovat a kombinovat. Například při simulaci řídicích systémů určených pro automobilovou techniku umožňuje testovat nejprve řídicí jednotku motoru, potom řídicí jednotku automatické převodovky a následně obě simulace spojit. Postup lze opakovat až do vytvoření celého virtuálního vozidla. Vý­hodou je také přehledné grafické uživatelské rozhraní a automatická dokumentace celé se­stavy i všech jejích změn.
 
Společnost STMicrolecetronics na vele­trhu rozdávala registrovaným zájemcům kity pro vývoj prototypů zařízení s mikroproce­sory STM8 a STM32. Jde o tzv. Discovery Kits, tedy nástroje, které mají umožnit všem zájemcům s minimálními náklady vyzkoušet si možnosti uvedených mikroprocesorů. Mi­nimální náklady jsou v tomto případě, kromě mimořádných akcí, kde jsou kity rozdávány zcela zdarma, do deseti eur.
 
Jako novinku představila společnost STMicroelectronics na veletrhu procesor STM32L, rozšiřující skupinu 32bitových mikroprocesorů určených zejména pro vestav­né systémy o verzi s ultramalým příkonem.
 

České firmy na veletrhu

 
Časopis Automa byl na veletrhu zastoupen ve společném stánku odborného tisku. Čes­ké firmy byly na veletrhu tři: Českomoravská elektrotechnická asociace ElA, výrobce skří­ní a krytů pro vestavné systémy Emko Case a společnost CN Group, která se zabývá vý­vojem softwaru zejména pro telekomunikace, finanční sektor, dopravu a veřejnou správu.
 
Zastoupení českých firem na veletrhu tedy nebylo nijak velké a jistě neodpovídá význa­mu, který u nás obor vestavných systémů má. Že by se české firmy bály mezinárodní kon­kurence? Nebo jsou pro ně veletrhy příliš nákladné a hledají raději jiné cesty, jak zís­kat zákazníky?
Petr Bartošík
(foto: Nürnberg Messe)
 
Obr. 1. Návštěvníci veletrhu Embedded World 2011
Obr. 2. Úvodní plenární přednášku na konfe­renci měl prof. dr. Yrjö Neuvo