Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

V Buštěhradě vyrostlo výzkumné centrum

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), dále jen „centrum“, je novým ústavem ČVUT v Praze. Přechodně sídlilo v prostorách ČVUT v Praze, po dokončení nové budovy (letos na jaře) má mít sídlo v Buštěhradě (obr. 1). Zabývá se energeticky úspornými budovami se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Centrum vzniklo díky podpoře operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financován

EU a státním rozpočtem České republiky. Sdružuje odborníky ze čtyř fakult ČVUT – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, takže se oborem energeticky efektivních budov zabývá komplexně. Vznik centra poháněla myšlenka spolupráce napříč obory, která má přinášet překvapivě jednoduchá, inovativní a efektivní řešení v oblasti udržitelné výstavby. Centrum vyhledává talentované studenty. Je inspirativním prostředím pro zkušené vědce s mezinárodním renomé a zároveň bude partnerem komerčních firem. Chce být nejprogresivnějším subjektem svého druhu v Čechách: „Máme pro věc zapálený tým, mezinárodní kontakty, špičkové technické zázemí a respekt komerčních partnerů,“ říká jeho ředitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
 

Aktuální poznatky studentům

Všechny výzkumné týmy centra vedou zkušení akademici s mezinárodními kontakty a dlouholetou pedagogickou praxí. V každém týmu jsou jak špičkoví výzkumníci a doktorandi s velkým vědeckým a inovačním potenciálem, tak talentovaní studenti nižších studijních etap. Studenti jsou zapojováni do mezinárodních akademických projektů a jsou jim nabídnuty komplexní výzkumné a vzdělávací programy, díky kterým se nejslibnější z nich připravují pro praxi už na úrovni diplomových a disertačních prací.
 

Vazba na průmysl

Centrum UCEEB (www.uceeb.cz) není jen dalším z výzkumných ústavů se širokým spektrem oborů. Stejně zásadní jako výzkum a výchova mladých odborníků pro praxi je pro něj důležitá komercializace výsledků výzkumu, spolupráce s průmyslem a rozvoj inovační kultury. Zaměřuje se na výzkum s vysokým aplikačním potenciálem. Aktivně vyhledává realizovatelné produkty ve svém souboru výzkumných aktivit a nabízí je konkrétním firmám. Má odborníky na komercializaci a vychovává další, přičemž klade důraz na rozvoj jejich manažerských schopností. Díky smluvnímu výzkumu pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost regionálních malých a středních podniků.
 

Výzkumné týmy

V centru UCEEB pracuje několik výzkumných týmů. Tým pod názvem Architektura a interakce budov s životním prostředím vede prof. Ing. Petr Hájek, CSc. Zaměřuje se především na stavební tepelnou techniku, kompozitní silikátové materiály, stavební akustiku a požární zkoušky. Zabývá se i posuzováním životního cyklu stavebních výrobků a dopadů budov na životní prostředí, monitorováním vodního režimu půdy, ale i řešením zelených střech.
 
Vedoucím týmu nazvaného Energetické systémy budov je doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Jeho hlavními tématy jsou pokročilé koncepce decentralizovaných zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Zabývá se testováním inovativních multifunkčních prvků pro dodávku tepla, chladu a elektřiny. Řeší koncepce komplexních technických soustav pro efektivní integraci zdrojů energie, vyvíjí a navrhuje mikrokogenerační zařízení.
 
Tým s označením Kvalita vnitřního prostředí se pod vedením prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc., zabývá optimalizací vnitřního prostředí budov s ohledem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu. Dalšími obory jsou vývoj, monitorování a testování pokročilých technických zařízení pro kvalitu vnitřního prostředí, vývoj zdravotnických asistenčních systémů a vývoj inteligentních kompozitních mikrosystémů a nanosystémů.
 
Pod vedením doc. Ing. Petra Kuklíka, CSc., pracuje tým s názvem Materiály a konstrukce. Jeho oborem je materiálové inženýrství (vývoj progresivních a pokročilých stavebních materiálů a technologií), konstrukční inženýrství (zkoušky konstrukčních prvků či celých konstrukčních systémů) a analýzy požární odolnosti.
 
Pracovní náplní týmu s názvem Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení budov, který vede Ing. Jan Včelák, Ph.D., jsou aplikace senzorů (např. pro měření tlaků, teplot, vlhkosti, magnetických veličin), zpracování naměřených hodnot za účelem řízení procesů a diagnostiky zařízení, navigační jednotky, nedestruktivní testování a defektoskopie. Zabývá se vývojem a použitím senzorů na principu optických vláken a regulací a řízením toku energie v budovách.
Vendulka Novotná
 
Obr. 1. Do budovy UCEEB v Buštěhradě se vědci nastěhovali v březnu 2014 (foto: Monika Žitníková)