Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Uživatelská konference Wonderware

Ve dnech 13. a 14. října 2010 se v kon­gresovém centru Aldis v Hradci Králové se­šla více než stovka odborníků na průmyslo­vé automatizační a informační systémy na již šestnácté uživatelské konferenci Wonderware ČR/SR, kterou uspořádala společnost Pantek (CS) (www.pantek.cz).
 
První den jednání byl zahájen přednáš­kou Didiera Collase, manažera pro Wonder­ware Software Portfolio EURA, který nastí­nil strategické směry rozvoje v následujícím období. Co se týče technického vývoje, po­važuje Wonderware za důležité oblasti využi­tí mobilních zařízení, virtualizaci a techniku cloud computing. Speciálně ve sféře průmys­lové výroby jsou největšími výzvami zajiště­ní shody s regulatorními předpisy, standardy a nařízeními, zabezpečení informačních sys­témů a zajištění vysoké produktivity výroby. Na tyto trendy reaguje Wonderware uvede­ním systémů SmartGlance pro poskytování výrobních informací do mobilních zařízení (smartphone) a Archestra Workflow pro za­jištění tzv. provozní excelentnosti a shody s regulatorními předpisy. Dále pokračuje vý­voj již osvědčených systémů, aby dokázaly plnit nové úkoly moderní průmyslové výro­by: Wonderware System Platform, InTouch 10.5, Wonderware MES 4.0 a Wonderware Information Server 4.0.
 
V druhé části své prezentace se Didier Collas věnoval konkrétnímu použití Wonder­ware System Platform v rozsáhlé aplikaci do­hledu a řízení provozu na letištích ve Španěl­sku (firma Aena). Celý projekt zahrnuje sys­témy energetického managementu, systémy dohledu nad osvětlením přistávacích drah, systémy řízení dopravy zavazadel a systémy řízení technických zařízení budov, tj. zejmé­na letištních terminálů. Projekt začal před pěti lety, v současné době zahrnuje již 35 z cel­kem 47 letišť spravovaných společností Aena a úspěšně pokračuje dále.
 
V dalším programu konference byl znač­ný prostor věnován prezentaci nových verzí produktů: Wonderware Historian Server 10.0, Wonderware Historian Client 10.0 a Wonder­ware Information Server 4.0. V rámci vývo­je vertikálních systémů na bázi Wonderware System Platform byl na trh uveden a na kon­ferenci představen systém energetického ma­nagementu Wonderware Corporate Energy Management Application, který dokáže mě­řit a detailně vyhodnocovat spotřeby a ceny elektřiny, vody, plynu, páry, stlačeného vzdu­chu a dalších médií v různých částech prů­myslového podniku.
 
V závěru prvního dne konference byly představeny zajímavé projekty realizované pomocí systémů Wonderware: InTouch ve spo­lečnosti Kolektory Praha (prezentovala firma Aster), Wonderware System Platform v elek­trodispečinku Správy železniční dopravní ces­ty Pardubice (prezentovala firma ZAT; viz www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/39576.pdf) a v energetickém dispečinku Green Gas DPB (prezentovala firma B:Tech).
 
Druhý den konference pokračovala pre­zentacemi nového, velmi zajímavého pro­duktu Versiondog pro automatizovanou sprá­vu, porovnávání a zálohování verzí (produkt firmy AUVESY GmbH), nové verze 2.1 sys­tému IntraVUE pro monitoring a řešení ko­munikačních problémů v průmyslových sítích Ethernet a nové verze 4.0 systému Wonder­ware MES se zdokonalenými funkcemi pro zajištění správné výrobní praxe.

(Bk)