Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

bezpečnost, spolehlivost, dostupnost – to jsou ter­míny, které jsou v technických oborech dávno do­mácí. Nově k nim přibývá zabezpečení informací neboli kybernetická bezpečnost se svými novými termíny, jako jsou šifrování, autentizace nebo integrita dat. V tomto vydání je také několik článků věnovaných řízení dopravy: a zde se objevují další nové termíny, jako např. provoz­ní pohotovost. Kdo se v tom má vyznat? Doufám, že předkládané vydání vám pomůže alespoň trochu se v tomto světě zorientovat.
 
Zvláště zabezpečení dat a komunikace neboli kybernetická bez­pečnost neboli informační bezpečnost je téma, o kterém se stále více diskutuje. Ne tak na stránkách našeho časopisu: připravova­li jsme anketu o zmíněném tématu, oslovili jsme inženýrské firmy z oboru, ale odezva byla mizivá. Že by toto téma zatím do Česka nedorazilo? Ale ano. Zrovna včera jsem mluvil se zástupcem jed­noho z českých výrobců řídicí techniky o tom, že získali velkou zakázku ze zahraničí, ale zákazník ji podmínil provedením firemního auditu – a zajištění kybernetické bezpečnosti bylo první na řadě. Zde šlo zejména o zabezpečení podnikového informačního systé­mu, aby si do něj pro informace o zakázce nemohla „sáhnout“ zá­kazníkova konkurence.
 
Zabezpečením dat a komunikace se zabývá článek Guido De Bouvera na str. 36 až 37 Kybernetická bezpečnost z pohledu inženýrské firmy. Jen si dovoluji trochu polemizovat s jeho tvrzením v předposlední kapitole, že „udělat alespoň nějaká opatření je lepší než nic“. Tím si nejsem tak jistý, protože „alespoň nějaká opatře­ní“ mohou vyvolat falešný dojem jistoty. Domnívám se, že i v tom­to případě je nutné analyzovat riziko a stanovit, jaká jeho míra je přípustná – a potom s tímto zbytkovým rizikem počítat. Neexistu­je žádná naprosto bezpečná výroba, zcela zabezpečený systém ani nedobytná pevnost.
 
Nehoda bývá někdy výsledkem bizarní, až neuvěřitelně neprav­děpodobné shody náhod. Takové případy si potom člověk snadno pamatuje. Mnohem častější však bývají příčiny zcela banální. Kon­strukční chyba, vada materiálu, omyl obsluhy. Nebo i úmyslné po­rušení bezpečnostních předpisů a obejití bezpečnostních systémů. Na str. 18 až 20 najdete článek o metodě lockout/tagout. Její spo­lehlivost vyplývá z její jednoduchosti, ale její slabinou je to, že dohodnutá pravidla musí všichni bezpodmínečně dodržovat. Jenže to zdržuje a oprava musí být dokončena včas…
 
Nový rok bez neúměrného spěchu a stresu – a bez nehod vám přeje
Petr Bartošík, šéfredaktor