Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
články v tomto vydání při­nášejí mimo jiné také po­hled na obor měřicí a řídicí techniky v dopravních pro­středcích a při řízení do­pravy.
 
Inteligentní dopravní systémy jsou dnes svébytným oborem a bez jejich pomoci si již nedokážeme představit řízení železniční, le­tecké ani automobilové dopravy. Článek na straně 15 popisuje městskou dopravní řídi­cí ústřednu, která vhodnými zásahy do svě­telné signalizace zajišťuje plynulost dopra­vy ve městech.
 
Dnešní automobily protkané sítí senzorů a řídicích jednotek se mohou pyšnit neporov­natelně lepší spolehlivostí a bezpečností než vozy, které jezdily po silnicích ještě nedávno. Vždyť podíl elektroniky na hodnotě automo­bilu činí v současnosti přibližně 40 %. Zdo­konalování vozidel mají nyní v rukou hlavně návrháři řídicích systémů. Před nové výzvy je staví elektrická a hybridní vozidla, která se v současné době hlásí ke slovu. O tom, jak se přistupuje k řízení pohonů těchto aut, se mů­žete dočíst v článku na straně 9.
 
Elektronika v automobilech otevírá čet­né možnosti asistenčním systémům, které při­nášejí komfort řidičům a zlepšují bezpečnost jízdy. Článek na straně 20 popisuje vývoj no­vého asistenčního systému, u něhož si řidič může zvolit stupeň podpory: systém ho může jen upozorňovat na chyby, pomáhat mu udr­žovat odstup od vozidla před ním, budit ho z mikrospánku, ale na dálnici má řidič mož­nost „přepnout na autopilota“ a úplně přene­chat řízení asistenčnímu systému.
 
Netřeba vyjmenovávat výhody moderně vybavených vozidel. Jízda v nich je oprav­dovým požitkem, ovšem dokud se něco nerozbije. Dříve bývalo auto převážně mecha­nickou záležitostí a bylo možné je spravit za pomoci klíče a šroubováku. Dnešní vozy jsou složitou mechatronickou soustavou a člověk si sám dokáže pouze vyměnit žárovku v blin­kru, s každou jinou opravou je třeba jet do servisu vybaveného diagnostickými soupra­vami. Trochu se mi stýská po těch dobách, kdy bylo vidět muže, kteří se činí v předklo­nu ve voze s otevřenou kapotou, nebo dokon­ce vleže pod ním. Vybavuje se mi to jako scé­na ze starých filmů – tam ovšem stojí u muže ochotná manželka a podává mu nářadí. Po drahné chvíli vyleze muž zpod auta a vítěz­ně startuje. No řekněte, milí čtenáři, nemělo to něco do sebe?
 
Přeji vám pohodovou jízdu a vždy šťast­ný návrat!
Eva Vaculíková,
zástupkyně šéfredaktora