Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
dvojčíslo Automy zaměřené na řízení spalovacích proce­sů a měření teploty jsme ho­rečnatě dokončovali za spa­lujících srpnových veder. „Tepelná“ témata podníti­la mnoho našich pilných přispěvatelů, a tak si v tomto vydání můžete přečíst mimo jiné o ana­lyzátorech kouřových plynů (str. 13), o kalibra­ci dotykových sond pro měření teploty povrchu (str. 30), o optických vláknových snímačích tep­loty (str. 38), využití termografie ke studiu dy­namiky kondenzátoru (str. 44) nebo o měření teploty a hustoty plazmatu v tokamaku Com­pass (str. 49).
 
Jen díky již zmíněné píli přispěvatelů a vy­trvalé přízni inzerentů jsme mohli v tomto čer­venci oslavit dvacáté výročí vzniku našeho na­kladatelství FCC Public – vydavatele časopisů Automa, Elektro a Světlo. Nakladatelství na­vázalo na vydávání daleko staršího časopisu, Elektrotechnického obzoru, který začal vychá­zet již před víc než sto lety. Časopis Automa je na světě teprve sedmnáct let. Sedmnáctiletého člověka zpravidla ještě nikdo nebere moc vážně, odborný časopis stejného stáří si ale možná za­slouží označení „dobře zavedený“. Výročí při­rozeně podněcuje ke vzpomínkám na uplynulá léta. Tradice poskytuje jistotu – je možné opřít se o to, co již máme za sebou. Náš pohled by však měl být upřen spíše na současnost a bu­doucnost. Vždyť ve složenině časopis jistě ne­jde o čas minulý, ale přítomný či budoucí. Pro­to přinášíme informace o aktuálním dění v obo­ru, směrech vývoje a nových produktech na trhu i o vizích do budoucnosti. A sedmnáctiletý ča­sopis také nechce zaspat dobu, a tak se i nadá­le budeme snažit co nejpříhodněji využívat své webové stránky, vždyť informace se dnes hle­dají nejčastěji právě tam. Cílem je nabídnout celkový obraz o oboru.
 
Někdy je ale hledání komplexního pohledu v odborných médiích dost trýznivé. Když jsem v týdeníku Ekonom narazila na zprávu o tom, že podle schválené strategie kybernetické bezpeč­nosti vynaloží český stát do roku 2015 na kyber­netickou ochranu 1,2 miliardy korun, řekla jsem si, že mohu klidně spát – za takové peníze se stát snadno postará o bezpečnost informačních ko­munikačních sítí. Jenže pak jsem si na portálu www.automation.com přečetla, že „největším rizikem pro informační bezpečnost ve výrob­ních podnicích je víra – víra v to, že dobrý sys­tém kybernetického zabezpečení zaručeně vždy odvrátí každou hrozbu.“ (Jason Urso: It’s more than just the technology). A je po klidu, musíme být stále ve střehu.
A tak vám, milí čtenáři, přeji, aby vám infor­mace nerušily klidný spánek.
Eva Vaculíková,
zástupkyně šéfredaktora